Publicerad: 23 februari 2018

Nyhet

Riktat stöd kan förebygga sjukskrivningar

Rehabiliteringskoordinatorer hos arbetsgivare och riktat stöd till arbetsplatser med höga och ökande sjuktal är två åtgärder som ska testas i en pilotstudie i Skåne och Norrbotten.

Under 2017 har SKL arbetat i det nationella utvecklingsprojektet ”Förbättrad
samverkan för minskad sjukskrivning”. Det finansieras inom ramen för
Överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering och drivs i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa på SKL. Syftet är att genom förbättrad samverkan mellan vård och arbetsgivare förkorta och minska antalet sjukskrivningar för anställda i landsting och regioner.

Fem landsting och regioner deltog i förstudien som visar att sjukfrånvaron, i form av nettodagar per anställd i deltagande landsting, har ökat med drygt 30 procent sedan 2012. Samtidigt har kostnaden för sjukfrånvaron ökat med 35 procent.

- Den största delen av ökningen förklaras av att de långa sjukskrivningarna, från dag 15, har blivit fler men framför allt längre, säger Rickard Bracken, handläggare vid SKL.

Förstudien visar bland annat att upprepad korttidsfrånvaro är en risksignal för längre sjukskrivning. Två tredjedelar av de längre sjukskrivningarna föregås av upprepad sjukfrånvaro och efter återgång i arbete har man högre risk att bli sjukskriven igen.

- För att kunna förebygga sjukskrivning eller underlätta återgång i arbete behövs många gånger en förbättrad dialog mellan medarbetaren, vården och arbetsgivaren, ofta kan sjukskrivningarna kortas om insatser sätts in på arbetsplatsen i kombination med stödjande insatser från till exempel primärvården, säger Rickard Bracken.

Pilotstudie under 2018

Baserat på resultaten från förstudien har SKL, deltagande landsting och forskare på området utvecklat konkreta förslag på insatser som kan förebygga och förkorta sjukskrivning. Under 2018 kommer Region Skåne och Region Norrbotten att pröva dessa.

- Vi ska bland annat testa en funktion med rehabiliteringskoordinatorer hos arbetsgivaren. Deras uppdrag handlar om att ge stöd till anställda som riskerar sjukskrivning, men också att stödja medarbetare som är sjukskrivna. Här blir samarbetet med vårdens rehabiliteringskoordinatorer en viktig uppgift för att få ihop stödet kring medarbetaren, säger Rickard Bracken.

En annan viktig del i projektet handlar om att tidigt ge ett riktat stöd till arbetsplatser med höga och ökande sjuktal, liksom att få till en bättre dialog mellan hälso- och sjukvården, företagshälsan och arbetsgivaren.

- De åtgärder som ska testas lyfts fram i en forskningsöversikt gjord 2017. Det känns viktigt att ta vara på den kunskap som finns när det gäller hur vi kan upptäcka varningssignaler, förebygga sjukskrivning och bidra till snabbare återgång i arbete. Forskningen visar också på betydelsen av samarbete och att arbetsgivaren är involverad i processen i samband med återgång i arbete, säger Rickard Bracken.

Mer om forskningsöversikten hos Uppdrag Psykisk Hälsa

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!