Publicerad: 18 februari 2020

Regionernas arbete med sjukskrivning och rehabilitering 2019

Alla regioner uppfyller villkoren för att ta del av medel från 2019-års överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Regionerna har under året arbetat med att förbättra sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen inom fyra områden. Arbetet är nu redovisat och samtliga regioner uppnår villkoren och får därmed dela på totalt 1 165 miljoner kronor.

Försäkringsmedicinskt sakkunniga

Regionernas arbete under 2019 har handlat om att utveckla och fördjupa delar av kompetensutvecklingen inom försäkringsmedicin. Rollen som försäkringsmedicinskt sakkunnig, det vill säga läkare med fördjupad kunskap i försäkringsmedicin, har fortsatt att utvecklas och spridas i regionerna. Läkaren kan med sin kompetens stödja kollegor och medarbetare i det praktiska försäkringsmedicinska arbetet.

- Det är glädjande att regionerna fortsatt att utveckla kunskapen och kompetensen i försäkringsmedicin, både genom sakkunniga läkare och fler rehabiliteringskoordinatorer. Dessa båda roller är mycket viktiga för att stödja verksamheterna, säger Helén Lundkvist Nymansson, chef för sektionen för hälsa och jämställdhet på Sveriges Kommuner och Regioner.

Fortsatt satsning på rehabiliteringskoordinatorer

Kompetensen för funktionen för koordinering har under året stärkts och vidareutvecklats. Flera regioner erbjuder idag utbildningar där både läkare och rehabiliteringskoordinator deltar. I flera regioner utbildar och handleder också rehabiliteringskoordinatorerna andra professioner i försäkringsmedicin och deltar i det dagliga arbetet, till exempel vid teammöten.

- Regionernas satsning på funktionen för koordinering i sina verksamheter ger både ökat stöd för patienten i att återgå till arbetslivet och ökad kompetens för personalen. Det ger också möjlighet att utveckla arbetsformerna för sjukskrivningsprocessen, säger Helén Lundkvist Nymansson.

Kontakt med arbetsgivare

Regionerna har arbetat vidare med kontakterna mellan funktionen för koordinering och arbetsgivare. Området pekades ut som särskilt viktigt i överenskommelsen 2019. I regionernas rapportering framgår att kontakt tas med arbetsgivare, och att den första kontakten oftast sker via telefon men även brev, mejl och möten förekommer. Flera påpekar också att det i första hand är viktigt att stödja patienten att själv ta ansvar och kontakta arbetsgivaren.

Alla regioner har också under året infört en elektronisk lösning för flera digitala intyg inom sjukförsäkringen, det gäller förmånerna sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Utbetalning 2020

Sammanlagt utbetalas nästan 1,2 miljarder kronor till regionerna för arbete som genomförts under 2019, varav 500 miljoner kronor redan utbetalats för behandlingar och rehabiliteringsinsatser inom området psykisk ohälsa och smärta.

Områden som ingått i överenskommelsen 2019 (för regionerna):

 1. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin
 2. Funktion för koordinering
 3. Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta (redovisas i april 2020)
 4. Elektroniskt informationsutbyte

Fördelning av medel för de olika villkoren, per region (PDF, nytt fönster)

Fakta

 • Överenskommelsen 2019 omfattade närmare 1,3 miljarder kronor. Av dessa hade regeringen avsatt cirka 1,2 miljarder för regionernas kvalitetsarbete med sjukskrivningar och rehabilitering.
 • Överenskommelsen görs mellan SKR och regeringen för att öka regionernas drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan och stimulera till kvalitetshöjande insatser inom hälso- och sjukvården för att förebygga eller förkorta sjukskrivning och främja kvinnors och mäns återgång i arbete.
 • Regeringen och SKR fortsätter satsningen med en förbättrad och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess med en ny överenskommelse under 2020.

Informationsansvarig

 • Anne-Marie Norén
  Handläggare
 • Cecilia Alfvén
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!