Publicerad: 7 februari 2019

Nyhet

Pågående forskning och studier inom rehabiliteringskoordinering

Flera studier och forskningsprojekt om rehabiliteringskoordinatorns roll och effekt på sjukskrivning och återgång i arbete pågår, eller är på gång att starta.

Forskningsprojekt i Region Uppsala

Om rehabiliteringskoordinatorns effekt på sjukskrivning och återgång i arbete eller studier hos patienter inom specialistpsykiatrin, 2018-2020

Affektiva mottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ska undersöka om patienter med svår affektiv och/eller svår ångestsjukdom kan minska sin sjukskrivning och öka möjligheten att återgå i arbete eller påbörja arbete eller studier genom insatser via en rehabiliteringskoordinator. Förhoppningen är att resultaten kan leda till ett förbättrat och mer effektivt stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen till dessa patienter.

Forskningsstudien finansieras av Forte och genomförs som en randomiserad kontrollerad studie. Genomförandet bygger på ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och Uppsala universitet.

Forskningsprojekt i Västra Götalandsregionen

Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen, 2017-2022

Västra Götalandsregionen har infört en vårdsamordnarfunktion för patienter med psykisk ohälsa på vårdcentralerna. Studien ska utvärdera om individer som har en vårdsamordnare och får ett samtal med arbetsgivaren under sjukskrivningen, med rehabiliteringskoordinatorn som samtalsledare och initiativtagare, får en kortare sjukskrivningstid. Resultatet jämförs med individer som endast har en vårdsamordnarkontakt under sjukskrivningen.

Forskningsprojektet genomförs av Göteborgs universitet i samverkan med Västra Götalandsregionen. En hälsoekonomisk studie genomförs också för att beräkna om insatserna är effektiva sett ur hälso-och sjukvårdens och samhällets synvinkel.

Problemlösningsbaserade samtal för arbetsåtergång, 2018-2021

Karolinska institutet och Göteborgs universitet genomför en studie i primärvården för att undersöka om problemlösningsbaserade samtal, som tillägg till vanlig vård, kan främja återgång i arbete för arbetstagare som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa.

Deltagarna får problemlösningsbaserade samtal med rehabiliteringskoordinatorn, med fokus på individen, som även involverar arbetsgivaren. En kontrollgrupp erbjuds vanlig vård och insatser som rehabiliteringskoordinatorn normalt erbjuder.

Studien kommer att utvärdera effekter av insatserna men också vilka problem som kan uppstå när de utförs, och sätta det i relation till utfallet. Även effektiviteten utifrån insatsernas kostnader i förhållande till sjukfrånvaro och livskvalitet ska bedömas och etiska konsekvenser analyseras. Projektet finansieras via medel från Forte.

Studier i Region Stockholm

Region Stockholm studerar under året införandet av rehabiliteringskoordinatorer inom ortopedin och psykiatrin, med fokus på betydelsen för läkares arbete med sjukskrivningar och om införandet har påverkat läkarnas praxis och förhållningssätt i sjukskrivningsfrågor. Utvärderingarna genomförs av Karolinska Institutet, KI, på uppdrag av Södersjukhuset och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Utvärdering av rehabiliteringskoordinatorer inom ortopedin, 2018-2019

Idag finns rehabiliteringskoordinatorer vid samtliga ortopediska kliniker i regionen. Läkarna vid klinikerna har fått svara på enkäter om sina erfarenheter av arbetet med sjukskrivningar före och efter införandet. Södersjukhusets ortopedklinik genomför nu sin andra utvärdering, den första som gjordes 2016 visade positiva resultat. KI sammanställer för närvarande data och rapporten väntas bli klar under våren.

Utvärdering av rehabiliteringskoordinatorer inom psykiatrin, 2018-2019

Även vid de psykiatriska klinikerna i regionen har rehabiliteringskoordinatorer införts. Läkarna vid dessa kliniker fick en motsvarande enkät innan detta skedde. Under våren, när rehabiliteringskoordinatorerna har etablerat sig inom psykiatrin, skickas en uppföljande enkät till läkarna. Rapporten väntas bli klar i slutet på 2019.

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!