Publicerad: 1 oktober 2019

Ökning av antalet behandlingar för psykisk ohälsa och långvarig smärta

Efter en nedgång under 2017 har nu antalet rapporterade behandlingar för psykisk ohälsa och smärta ökat i regionerna. Det visar regionernas rapportering för 2018.

Sedan 2008 har SKL en överenskommelse med regeringen om att människor med måttlig till medelsvår psykisk ohälsa eller långvarig ospecifik smärta ska få tillgång till behandlingar och rehabilitering. SKL har nu sammanställt resultatet för hur många patienter som fått behandlingar under 2018 i rapporten Insatser för psykisk ohälsa och långvarig smärta.

– De här diagnoserna är de vanligaste orsakerna till både kort och lång sjukfrånvaro. Efter en nedgång i antalet behandlingar under 2017, är det positivt att regionerna rapporterat ett ökat antal behandlingar. Samtidigt bedömer vi att det förekommer en underrapportering, vilket skulle tyda på att det faktiska antalet behandlingar är högre, säger Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef på avdelningen vård och omsorg på SKL.

Rapporten bygger på regionernas inrapportering av antal behandlingar som utförts under 2018 enligt överenskommelsen. Det gäller bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT) som ges vid vissa psykiska diagnoser samt multimodal rehabilitering (MMR) som ges vid långvariga smärttillstånd i nacke, axlar eller rygg. Regionerna har även kunnat få ersättning av staten för att kontakt tagits med patientens arbetsgivare.

Ökning av KBT

I rapporten jämförs resultaten för vissa behandlingar med år 2017 och perioden 2009-2016. Efter att antalet behandlingar minskade 2017 har nedgången vänt och behandlingar med KBT, PDT och MMR har återigen ökat under 2018. Totalt fick över 73 000 personer behandling mot psykisk ohälsa under 2018, det är 7 000 fler än under 2017. KBT står för den största ökningen, framförallt KBT via internet som har ökat stadigt de senaste två åren.

– KBT över internet är under utveckling i flera regioner. I-KBT ökar möjligheten att kunna erbjuda fler patienter behandling och för att öka tillgängligheten till behandlingar, säger Helén Lundkvist Nymansson.

Även om antalet behandlingar blivit fler har också behovet av behandling för psykisk ohälsa ökat, något som har påverkat väntetiderna i flera regioner. Regionerna rapporterar också om svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens.

Fler kontakter med arbetsgivare

Antalet rapporterade kontakter tagna med arbetsgivare och Arbetsförmedlingen har gradvis ökat sedan den särskilda ersättningen infördes i överenskommelsen 2016, men kontakterna behöver fortsätta att utvecklas för att ytterligare främja återgång i arbete.

– Det är positivt att kontakterna med arbetsgivare fortsätter att öka, eftersom att vi vet att det underlättar för patienten att återgå till arbetslivet, säger Helén Lundkvist Nymansson.

Liten ökning av smärtbehandlingar

Antalet patienter som fått smärtbehandlingar har ökat marginellt under 2018, från 7 500 behandlingar 2017 till 7 800 under 2018. Men antalet smärtbehandlingar är ännu inte uppe i de siffror som redovisades för 2013-2016, då nästan 9 000 personer fick smärtbehandling. En förklaring bedöms vara att ersättningen från staten för smärtbehandlingar varit lägre i överenskommelsen för 2017-2018.

Regionerna rapporterar även att det finns en oro för hur MMR ska fortsätta att drivas, framförallt inom primärvården, om stimulansbidraget från staten helt försvinner.

– Långvariga smärttillstånd är fortfarande ett stort problem både för individen och för samhället. Vi behöver därför fortsätta att utveckla och implementera metoder för att tidigt identifiera, behandla och rehabilitera patienter som riskerar att hamna i ett långvarigt smärttillstånd, säger Helén Lundkvist Nymansson.

Rapport: Insatser för psykisk ohälsa och långvarig smärta, SKL oktober 2019

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!