Publicerad: 14 november 2017

Nyhet

Ny utlysning av medel för forskning om återgång i arbete

Regeringen har gett Forte i uppdrag att utlysa nya medel för forskning om vilka åtgärder som fungerar bäst för att sjukskrivna till följd av psykiska problem och smärta ska komma tillbaka i arbete. 

Uppdraget är en fortsättning på forskningsprogrammet Rehsam, rehabilitering och samordning, som syftat till att hitta de bästa metoderna för att behålla och få tillbaka arbetskapacitet hos människor som har drabbats av psykisk ohälsa eller långvarig smärta.

- Tanken med den nya utlysningen är att öka kunskapen om vilka åtgärder inom hälso- och
sjukvård som tillsammans med insatser från Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare, bidrar till att antingen förebygga sjukskrivning eller att sjukskrivna återgår i arbete, berättar Stella Jacobson, forskningssekreterare på Forte.

Även denna gång är målgruppen människor som är sjukskrivna till följd av psykiska problem eller smärtproblematik, och uppdraget ska liksom tidigare genomföras i samverkan med Försäkringskassan och SKL. Men en nyhet i det senaste uppdraget är att det även går att söka pengar för att forska om förebyggande åtgärder. En annan nyhet är att Forte ska stödja och samordna ett nätverk för de forskningsprojekt som beviljats medel.

- Nätverket ska underlätta ett långsiktigt lärande genom att forskargrupperna byter erfarenheter och kompetens. Det underlättar också uppföljning av studierna, säger Stella Jacobson.

Fyra råd till den som söker

Regeringen avsätter 31 miljoner kronor för satsningen. Med Fortes medel inräknade kommer det att finnas totalt 40 miljoner kronor att söka för perioden 2018-2020.

- Medel kommer att sökas från landsting i samarbete med universitet och högskolor. Sedan kommer det att krävas samverkan med Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare. Utlysningen öppnas i december 2017 och stängs någon gång i februari, datum är ännu inte spikade, säger Stella Jacobson.

Kerstin Ekberg är professor emeritus på avdelningen för samhällsmedicin vid Linköpings universitet och med i beredningsgruppen som går igenom forskningsansökningarna till Forte. Hon ger fyra råd till den som tänker söka medel:

  • Säkerställ att det är möjligt att verkligen genomföra projektet innan ansökan lämnas in. Det bör finnas resurser och patienter som är villiga att delta. Att rekrytera patienter till projekt är ofta svårt.
  • Gör goda metodbeskrivningar.
  • Säkerställ att det finns förutsättningar för olika aktörer att samverka.
  • Projekt som syftar till återgång i arbete ska inte bara vara symtomlindrande. De är mer
    komplexa och bör ha fokus på flexibla, anpassade åtgärder, hälsa, arbetsplatser och motivation.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!