Publicerad: 17 december 2018

Nyhet

Nya stöd ska öka kompetensen i försäkringsmedicin

SKL har tagit fram en webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin för läkare och annan sjukvårdspersonal samt sju vägledningar som kan användas vid planering av försäkringsmedicinsk kompetensutveckling.

Arbetet med att stärka och samordna landstingens och regionernas arbete inom försäkringsmedicin har pågått under två år. Britt Arrelöv och Gunilla Röjdalen har arbetat med projektet där de bland annat har tagit fram flera nya stöd riktade till sjukskrivande läkare, verksamhetschefer och andra med ansvar för kompetensförsörjningen på området.

– Syftet med det material vi tagit fram är att öka kompetensen inom området försäkringsmedicin och ge bättre förutsättningar för läkare och övriga inblandade att hantera försäkringsmedicinska frågeställningar med kvalitet. Det bidrar till ökad patientsäkerhet för de patienter som är i behov av en försäkringsmedicinsk bedömning, säger Britt Arrelöv, projektledare vid SKL och medicinskt sakkunnig och överläkare i Stockholms läns landsting.

Projektet har tagit fram en helt ny webbutbildning i försäkringsmedicin. Dessutom finns nu sju vägledningar för att säkerställa att läkare och övrig personal inom hälso- och sjukvården får den kompetens de behöver för arbetet med försäkringsmedicinska frågeställningar.

– Förhoppningen är att det material som tagits fram ska underlätta landstingens planering och arbete med försäkringsmedicinsk kompetensutveckling säger Britt Arrelöv.

Fördjupade kunskaper

Webbutbildningen i försäkringsmedicin ger framförallt läkare under specialiseringstjänstgöring fördjupade kunskaper i klinisk försäkringsmedicin. Utbildningen består av två delar. Den första har tre grundmoduler och fungerar som en allmän kunskapsplattform, den andra delen har sex fördjupningsmoduler med fokus på försäkringsmässiga frågeställningar kopplade till specifika patientgrupper.

– Deltagaren går igenom grundmodulerna och testar då sina kunskaper i ett kunskapstest. Om resultatet godkänns låses fördjupningsdelarna upp. Man besvarar även ett par frågor i fördjupningsdelarna och får vid genomgången modul ett kursdiplom, säger Britt Arrelöv.

Grundmodulen riktar sig främst till läkare under specialisttjänstgöring och rekommenderas för alla specialiteter. Fördjupningsmodulerna rekommenderas främst för blivande specialister som hanterar respektive patientgrupp, men även för andra som möter patientgrupperna i sitt kliniska arbete.

En online-utbildning har tagits fram som ett komplement till webbutbildningen. Den är utformad som handledning via webben och bygger på frågeställningar som deltagarna skickar in i förväg. Utbildningen testas vid två tillfällen i december och tar vid dessa tillfällen upp psykisk ohälsa respektive rörelseorganens sjukdomar.

Vägledningar för kompetensutveckling

Ytterligare stöd som tagits fram inom projektet är sju vägledningar för kompetensutveckling inom försäkringsmedicin, riktade till olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården. Målgruppen för vägledningarna är verksamhetschefer och andra som ansvarar för personalens kompetens inom försäkringsmedicin.

– Vägledningarna innehåller bland annat lärandemål och kompetensmål. De innehåller också förslag på utbildnings- och fortbildningsinnehåll och utbildningsmoment, till exempel klinisk handledning, kurser, auskultation och medsittning, säger Britt Arrelöv.

Hon tror att landstingen har kompetens att ta fram egna utbildningar utifrån vägledningarna, när projektet tar slut vid årsskiftet.

– Men om vi vill ha mer lika utbildningar är det ju rimligt att samarbeta. I vissa landsting kan det dessutom vara svårt att hitta utbildare, då är det rationellt att samverka, säger Britt Arrelöv.

Mer om webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin och vägledningar för kompetensutveckling inom försäkringsmedicin

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!