Publicerad: 10 maj 2019

Nya föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen har uppdaterat intygsföreskriften och anpassat den för hälso- och sjukvårdens pågående digitalisering. Några nyheter är att intyget inte behöver grundas på personlig undersökning och att patientens adress inte är nödvändig i intyget.

Den 1 mars 2019 började Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2018:54 Utfärda intyg i hälso- och sjukvården att gälla. Den nya intygsföreskriften har uppdaterats och framtidssäkrats för att bättre passa dagens hälso- och sjukvård, säger Emmelie Pettersén Uggla, jurist inom hälso- och sjukvårdsjuridik vid Socialstyrelsens rättsavdelning.

– Vi har trätt in i en digital era och det är viktigt att Socialstyrelsens föreskrifter inte hindrar utvecklingen i onödan.

Socialstyrelsen har tagit fram ett meddelandeblad som beskriver de viktigaste nyheterna i föreskriften. Bland annat behöver intygsutfärdaren numera inte ange skäl till att intyget inte grundas på en personlig undersökning, istället ska kontaktsätt framgå. Intygspersonens adress behöver inte anges, om det inte är nödvändigt för intyget, samma sak gäller för hur personens identitet har styrkts.

– Det är inte alltid nödvändiga uppgifter, alla har till exempel inte en fast adress och det finns få intyg där det är väldigt viktigt med adress, säger Emmelie Pettersén Uggla.

Inget krav på personlig underökning

I den nya föreskriften ställs inga krav på att göra en personlig undersökning av en person som behöver ett intyg.

– Den tidigare föreskriften definierade inte hur en undersökning ska se ut, det gör inte heller den nya. Genom att ta bort ”personlig” har vi försökt förtydliga att föreskriften inte utgör ett hinder för att undersökningen kan ske till exempel via videolänk. Dock kan det finnas krav i författningar på hur en undersökning ska se ut, säger Emmelie Pettersén Uggla.

Vårdgivaren ska ta fram rutiner

I de nya föreskrifterna finns krav på att vårdgivaren ska säkerställa fler rutiner runt utfärdande av intyg. Bland annat rutiner för hur hälso- och sjukvårdspersonal ska styrka personens identitet och om de uppgifter som inhämtas.

– Det här grundar sig främst på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I intygsföreskriften skriver vi att varje vårdgivare ansvarar för att det finns de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller kraven. Vi vet att om krav ligger på rutinnivå ökar genomgående verksamhetens kvalitet, samtidigt som att risken för misstag på grund av den mänskliga faktorn minskar.

Intyg som omfattas av föreskriften

Vilka intyg som omfattas av föreskriften anges inte. Socialstyrelsen skriver istället att föreskriften ska tillämpas i verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen, när hälso- och sjukvårdspersonal utfärdar intyg som grundar sig på bedömningen av en persons hälsotillstånd, behov, förmåga eller något annat förhållande orsakat av hälsotillståndet samt intyg om en patients vård.

– Vårdgivaren ska bedöma om verksamheten uppfyller förutsättningarna för att omfattas av intygsföreskriften. Vi, Socialstyrelsen, ska inte göra bedömningen av vilka intyg som omfattas, det är upp till varje vårdgivare, säger Emmelie Pettersén Uggla.

Socialstyrelsen arbetar vidare med intygsfrågorna under året. Fokus ligger på att uppdatera tre av de egna intyg som idag finns med som bilaga till intygsföreskriften för att de ska bli mer lättarbetade och begripliga. Om en uppdatering av föreskriften görs blir den klar tidigast efter årsskiftet.

Några nyheter i intygsföreskriften:

  • Intyg ska innehålla kontaktsätt
  • Inget krav på intygspersonens adress (om det inte är nödvändigt för intyget)
  • Inget krav på hur identiteten styrkts (om det inte är nödvändigt för intyget)
  • Samordningsnummer kan anges istället för personnummer
  • Inget krav på personlig undersökning
  • Vårdgivaren ska säkerställa att det finns processer och rutiner för att uppfylla kraven i intygsföreskriften

Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2018:54 Utfärda intyg i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens meddelandeblad

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!