Publicerad: 26 februari 2018

Nyhet

Läkare vill förbättra sin försäkringsmedicinska kompetens

Karolinska Institutet har gjort en ny enkätstudie om läkares syn på arbetet med sjukskrivningar. Den visar bland annat att många önskar sig en större försäkringsmedicinsk kompetens och bättre samverkan med Försäkringskassan.

Enkäten, som är den fjärde sedan 2004, skickades till cirka 34 000 yrkesverksamma läkare i Sverige 2017. Runt 54 procent svarade.

- Ett positivt resultat är att de flesta läkare anser att de har en viktig roll. 92 procent ansåg att deras arbete med sjukskrivningar är betydelsefullt för patienterna och 87 procent ansåg att det
är viktigt att ha fokus på arbetsåtergång, säger Kristina Alexanderson, professor och avdelningschef för Avdelningen för försäkringsmedicin på Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och projektledare för enkäten.

Knappt hälften av läkarna upplevde minst en gång per vecka att sjukskrivningsärenden är problematiska, andelen var högst bland vårdcentralsläkare. Framförallt ansågs det problematiskt att bedöma arbetsförmåga, att hantera de två rollerna som både behandlande läkare och medicinskt sakkunnig, att göra en prognos för varaktigheten av arbetsoförmågan
och att ta ställning till eventuell sjukskrivningsförlängning när en annan läkare skrivit tidigare intyg.

Fler bra stöd finns

- Att många läkare upplever svårigheter att bedöma arbetsförmåga har vi sett länge och det är inget unikt för Sverige. Resultaten visar även att en del av de satsningar som har gjorts för att hjälpa läkarna upplevs som ett bra stöd, säger Kristina Alexanderson.

Hon lyfter fram Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd, FMB, som ett exempel. Det
både används och uppskattas av många.

- Läkare anser även att den elektroniska överföringen av läkarintyg underlättar och höjer kvaliteten på arbetet med sjukskrivningar, säger Kristina Alexanderson.

Drygt hälften av dem som hade kontakt med Försäkringskassan var nöjda med kontakterna. En stor andel (83 procent) upplevde dock olika typer av svårigheter i kontakten.

- De svårigheter flest läkare angav var att Försäkringskassans handläggare begär onödiga kompletteringar av intyg, samt att Försäkringskassan efterfrågar objektiva medicinska fynd där sådana inte kan observeras vid undersökning, säger Kristina Alexanderson.

Nya utbildningar på gång

Landstingen har genomfört flera kompetenssatsningar inom det försäkringsmedicinska området. Försäkringsmedicin är dock fortfarande ett relativt nytt kompetensområde och fortbildningsfrågan fortfarande viktig.

Britt Arrelöv, försäkringsmedicinskt sakkunnig på SKL, berättar att landstingen erbjuder läkarna och andra yrkesgrupper utbildning och stöd i arbetet med sjukskrivningsarbetet. Inom SKL pågår aktiviteter med syfte att stödja landstingen i deras arbete med den försäkringsmedicinska kompetensutvecklingen och att få in frågan i ordinarie strukturer.

- Vi arbetar till exempel med stöd till landstingen att kvalitetssäkra de försäkringsmedicinska utbildningar och fortbildning som de erbjuder genom att ta fram vägledningar och lärandemål på olika nivåer, även i samarbete med universiteten. Vi jobbar också med frågor om tillgång till försäkringsmedicinskt sakkunniga och utveckling av kunskapsstyrning, säger hon.

Ett annat projekt som SKL jobbar med just nu, tillsammans med några landsting, handlar om att ta fram försäkringsmedicinska webbutbildningar. I konceptet ingår även att erbjuda
handledning online.

- De här utbildningarna kommer att lanseras i höst, säger Britt Arrelöv.

Läkares arbetet med sjukskrivningar, Karolinska Institutet 

I mars kommer ytterligare en rapport där resultaten från denna enkät jämförs med resultaten från motsvarande enkäter åren 2004, 2008 och 2012.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!