Publicerad: 23 juni 2016

Kortare sjukskrivningar med koordinatorer

Med stöd av rehabiliteringskoordinator kunde patienter med risk för lång sjukskrivning korta sin sjukskrivningstid med i genomsnitt 53 dagar visar en ny utvärdering från Stockholms läns landsting.

Sedan 2012 har Stockholms läns landsting (SLL) arbetat med att ta fram och utvärdera en modell för rehabiliteringskoordinatorer. I maj kom en delrapport med en utvärdering av effekterna hittills på sjukskrivning, vårdkonsumtion och livskvalitet för patienter med långvarig smärta och/eller lätt medelsvår psykisk ohälsa. Anne-Marie Norén är samordnare för rehabilitering och sjukskrivning inom SLL.

- Resultatet är det vi hoppades på, även om studien inte är avslutad än. Det är väl känt att dessa två målgrupper står för den största volymen av sjukskrivningar och även är de som behöver mest stöd.

Utvärderingen visar att patienter som får stöd av rehabiliteringskoordinator snabbare kommer tillbaka i arbete och minskar sjukskrivningen med en tredjedel, 32 procent, jämfört med kontrollgruppen. Dessutom minskar den totala sjukskrivningsgraden och de upplever förbättrad livskvalitet jämfört med kontrollgruppen.

- Arbetet förbereddes genom en förstudie där vi tittade på målgruppen och vilka vårdgivare vi skulle vända oss till. Det är därför studiens genomförande har fungerat och har tagits emot väl på mottagningarna, säger Anne-Marie Norén.

Identifiering, koordinering och uppföljning

Modellen som SLL tagit fram bygger på tre delar: 

 1. Tidig identifiering av patienter med förebyggbar risk för långtidssjukskrivning.
 2. Strukturerad, individanpassad koordinering och coachning med fokus på arbetsförmåga.
 3. Uppföljning, justering och förbättring i samverkan med andra aktörer i rehabiliteringskedjan.

Enligt Anne-Marie Norén finns det flera viktiga faktorer för att lyckas med rehabkoordineringen i verksamhet utanför studien.

- Rätt och hög kompetens på rehabkoordinatorn är viktig, och att träffa rätt i urvalet av målgrupp så att det rätt patienter erbjuds koordinering. Kontexten måste också vara rätt, det vill säga att man har ett bra samarbete på vårdenheten och ett bra samarbete med externa huvudmän när det behövs.

SLL fortsätter under året sitt arbete med att sprida arbetet med koordinatorer i primärvården via en försöksverksamhet med psykiatrin näst í tur. Kommande utvärderingar ska ha fokus på att ännu bättre förstå de långsiktiga effekterna på sjukskrivning, vårdkonsumtion och livskvalitet, vilken målgrupp som har nytta och effekt av koordinering och hur rehabkoordinatorn ska arbeta för att uppnå bästa möjliga resultat.

Rapport Ökad arbetsförmåga genom modell med rehabiliteringskoordinator, SLL 2016 (PDF)

Fakta

Projektet Utvärdering och utveckling av koordinatorsfunktion för effektiv rehabilitering inom Stockholms läns landsting startade 2012. Rapporten är en delutvärdering av projektet som pågår under hela 2016.

 • Sju vårdcentraler ingår i studien.
 • 548 patienter med långvarig smärta och/eller lätt/medelsvår psykisk ohälsa ingår i utvärderingen varav 379 fått stöd från rehabkoordinator.
 • Patienter med stöd av koordinator:
  • minskar sjukskrivningen med 53 dagar jämfört med kontrollgruppen
  • har en större minskning av den totala sjukskrivningsgraden
  • har en snabbare återgång i arbete av de som avslutar sin sjukskrivning
  • förbättrar sin livskvalitet jämfört med kontrollgruppen
  • har en marginell ökning av antal öppenvårdsbesök.
 • Sjukskrivande läkare uppger att följsamheten till behandling har ökat och den administrativa belastningen minskat.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!