Publicerad: 31 januari 2018

Nyhet

Gott arbete med sjukskrivning och rehabilitering i landstingen

Alla landsting uppnår villkoren efter första året av den tvååriga överenskommelsen om ett effektivt arbete med sjukskrivning och rehabilitering.

Landstingen har under 2017 arbetat med att förbättra sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen inom fem utpekade områden. Årets resultat visar att samtliga landsting uppnår villkoren och därmed får dela på över 1 miljard kronor.

Under året har landstingen bland annat arbetat för att det ska finnas läkare med fördjupad kunskap i försäkringsmedicin som ett stöd till kollegor och medarbetare, något som varit efterfrågat av personalen i hälso- och sjukvården. Dessutom ingår numera utbildning i försäkringsmedicin både i läkarnas allmäntjänstgöring (AT) och specialisttjänstgöring (ST).

– Sjukskrivning och rehabilitering är viktiga och ganska omfattande uppgifter i hälso- och sjukvården. Det är mycket positivt att alla landsting har fortsatt att utveckla arbetet med försäkringsmedicin, rehabiliteringskoordinering och digitalisering. Det betyder mycket för såväl patienterna, som läkare och annan personal i verksamheten, säger Helén Lundkvist Nymansson, chef för sektionen för hälsa och jämställdhet på Sveriges Kommuner och Landsting.

Jämställd sjukskrivning och rehabilitering

Idag finns funktionen för koordinering på vårdcentraler i hela landet. Under året har många landsting även infört rehabiliteringskoordinatorer på sjukhusen och i psykiatrin. För att säkra kunskapen om att bristande jämställdhet och våld i nära relationer kan vara en faktor bakom ohälsa och sjukfrånvaro, ingår dessa frågor numera i kompetenskraven inom försäkringsmedicin och rehabiliteringskoordinering.

– Det här är en långsiktig satsning som ger resultat. Med ökad kompetens i försäkringsmedicin och med fler rehabiliteringskoordinatorer kan landstingen ge både kvinnor och män ett bättre och mer anpassat stöd vid ohälsa och rehabilitering, säger Helén Lundkvist Nymansson.

Digitalisering av intyg

Under de senaste åren har SKL, Inera och landstingen genomfört ett omfattande arbete inom
digitalisering av intyg, som bland annat innebär att fler intyg inom sjukförsäkringen kommer att kunna utfärdas digitalt och kommuniceras med olika aktörer som Försäkringskassan. Allt fler verksamheter i hälso- och sjukvården är också uppkopplade till Ineras Statistiktjänst och Rehabstöd för att kunna följa sjukskrivingar och stödja koordineringen av sjukskrivna.

Sammanlagt utbetalas drygt 1,17 miljarder kronor till landstingen för det arbete som genomförts under 2017.

Områden som ingått i överenskommelsen 2017: 

  • Kompetenssatsning i försäkringsmedicin
  • Funktion för koordinering
  • Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta
  • Elektroniskt informationsutbyte
  • Stöd för rätt sjukskrivning

Utöver pengar till landstingen inom villkor 1-4 ingår även medel för forskning, uppföljning och
utvärdering, samt samordning och stöd i överenskommelsen. Område 5 Stöd för rätt sjukskrivning är ett utvecklingsprojekt vid SKL. Landstingen behöver inte uppfylla några villkor inom område 5 och inga pengar fördelas därmed till landstingen inom detta område.

Fördelningen av medel för de olika villkoren per landsting/region (PDF, nytt fönster)

Fakta

  • I överenskommelsen 2017-2018 har regeringen avsatt 2,88 miljarder kronor. Av dessa är cirka 1,2 miljarder avsatta för landstingens kvalitetsarbete med sjukskrivningar 2017.
  • Överenskommelsen görs mellan SKL och regeringen för att öka landstingens drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan och stimulera till kvalitetshöjande insatser inom hälso- och sjukvården för att förebygga eller förkorta sjukskrivning och främja kvinnors och mäns
    återgång i arbete.
  • Regeringen och SKL fortsätter satsningen på en förbättrad och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess under 2018.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!