Publicerad: 6 februari 2019

Nyhet

Goda resultat inom sjukskrivning och rehabilitering i regionerna

Resultatet för regionernas arbete inom överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering under 2018 är klart. Alla regioner får del av satsningen då samtliga villkor uppnåtts.

Under året har landstingen och regionerna arbetat med att förbättra sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen inom fyra områden. Nu har alla regioner redovisat 2018 års arbete och samtliga uppnår villkoren och får därmed dela på totalt 1 180 miljoner kronor.

– Landstingen och regionerna har gjort ett mycket gott arbete under året för att ytterligare utveckla arbetet med sjukskrivning och rehabilitering. Kompetensen har ökat i försäkringsmedicin, rehabiliteringskoordinatorer har införts i fler verksamheter och regionerna har arbetat med att införa Försäkringskassans elektroniska intyg inom sjukskrivningsområdet, säger Helén Lundkvist Nymansson, chef för sektionen för hälsa och jämställdhet på Sveriges Kommuner och Landsting.

Ökad kompetens i försäkringsmedicin

Alla regioner erbjuder fortbildning och handledning i försäkringsmedicin för läkare och andra professioner samt utbildning i försäkringsmedicin för läkare under specialiseringstjänstgöring (ST-läkare).

Rollen som medicinsk sakkunnig inom försäkringsmedicin har vidareutvecklats och alla regioner har nu tillgång till denna funktion på verksamhets- och övergripande nivå. De medicinskt sakkunniga ger bland annat rådgivning och stöd till regionledningen och till kolleger i organisationen, något som varit efterfrågat av personal i hälso- och sjukvården.

– De satsningar som har gjorts inom det försäkringsmedicinska området innebär att kunskaperna fördjupas och kompetensen höjs inom hälso- och sjukvården när det gäller olika aspekter av ohälsa och sjukfrånvaro. Ett exempel är att man idag uppmärksammar, stödjer och utbildar vårdpersonal i frågor om våld i nära relationer som kan vara en orsak bakom sjukfrånvaro, säger Helén Lundkvist Nymansson.

Rehabiliteringskoordinering i fler verksamheter

Inom primärvården är funktionen för koordinering idag etablerad i alla regioner. Under 2018 har regionerna börjat att införa rehabiliteringskoordinatorer på sjukhusen och inom specialistvården där sjukskrivning är vanligt förekommande, exempelvis inom psykiatrin och ortopedin.

Alla regioner erbjuder både kompetensutveckling och kontinuerligt stöd i arbetet och vissa erbjuder högskoleutbildning, Samtliga regioner använder också SKL:s nya webbutbildning för rehabiliteringskoordinatorer.

Utbetalning under 2018 och 2019

Sammanlagt utbetalas drygt 1,2 miljarder kronor till landstingen för arbete som genomförts under 2018, varav 500 miljoner kronor redan utbetalats till regionerna för behandlingar och rehabiliteringsinsatser inom villkor 3, psykisk ohälsa och smärta.

Villkor som ingått i överenskommelsen 2018:

 1. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin
 2. Funktion för koordinering
 3. Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta (redovisas i april 2019)
 4. Elektroniskt informationsutbyte
 5. Stöd för rätt sjukskrivning

Fördelningen av medel för de olika villkoren per landsting/region (PDF, nytt fönster)

Fakta

 • Överenskommelsen 2017-2018 omfattade 2,88 miljarder kronor. Av dessa hade regeringen avsatt cirka 1,2 miljarder för landstingens kvalitetsarbete med sjukskrivningar och rehabilitering 2018.
 • Överenskommelsen görs mellan SKL och regeringen för att öka landstingens drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan och stimulera till kvalitetshöjande insatser inom hälso- och sjukvården för att förebygga eller förkorta sjukskrivning och främja kvinnors och mäns återgång i arbete.
 • Regeringen och SKL fortsätter satsningen med en förbättrad och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess med en ny överenskommelse under 2019.

Informationsansvarig

 • Cecilia Alfvén
  Handläggare
 • Anne-Marie Norén
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!