Publicerad: 6 september 2018

Nyhet

Försäkringsmedicin ska in i vårdens organisation för kunskapsstyrning

Nu är det beslutat att försäkringsmedicin ska ingå i hälso- och sjukvårdens gemensamma organisation för kunskapsstyrning. Försäkringsmedicin kommer att ingå i samma programområde som rehabilitering och habilitering.

Programområdet ska verka för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård bland annat inom kunskapsområdena funktionshinder, habilitering, rehabilitering och försäkringsmedicin.

– Det är en viktig pusselbit i hälso- och sjukvårdens arbete med patienter som har funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar, säger Britt Arrelöv, medicinskt sakkunnig och överläkare i Stockholms läns landsting och projektledare för SKLs arbete inom försäkringsmedicin.

Gäller hela vårdkedjan

Programområdets huvuduppdrag är att leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält. I uppdraget ingår bland annat att kartlägga, följa upp och analysera sitt område, göra behovs- och intressentanalyser, bidra i arbetet med att använda och utveckla relevanta nationella kvalitetsregister samt identifiera kunskapsluckor och när kunskapsstöd saknas. Uppdraget omfattar hela vårdkedjan inom det aktuella området.

– Förutom medicinska insatser som medicinsk utredning och behandling, fysioterapi, arbetsterapi, logopedi med mera, är patienter med medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar inte sällan i behov av försäkringsmedicinska bedömningar och utlåtanden, säger Britt Arrelöv.

– Därför behövs den samlade kunskapen inom detta programområde som komplement
till övriga programområden.

Nationella programområden arbetar på uppdrag av Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS). För närvarande håller sjukvårdsregionerna på att utse representanter till programområdet för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

Fakta

Nationella programområden består av experter med representation från samtliga sjukvårdsregioner som har ett tydligt uppdrag och mandat att företräda regionen inom det specifika sjukdoms-/organisatoriska området.

Det säkerställer att de nationella insatserna för en mer jämlik vård utgår från lokala och regionala behov, arbetar inom sitt eget mandat för en god och jämlik vård och ökar förutsättningarna för en mer effektiv användning av bästa tillgänglig kunskap.

Om nationella programområden och system för kunskapsstyrning

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!