Publicerad: 15 november 2017

Nyhet

Försäkringskassans samordningsuppdrag ger utrymme för tolkningar

Försäkringskassans skyldighet för en persons rehabilitering är bland annat att se till att rehabiliteringsinsatser påbörjas snarast och samordna olika aktörers insatser. Uppdraget har visst utrymme för att tolkas olika, något som påverkar funktionen för koordinering.

Michael Boman, partnerstrateg på Försäkringskassans avdelning för sjukförsäkringen, belyste Försäkringskassans samordningsuppdrag under SKL:s konferens "Koordinatorn – ett nytt stöd i sjukskrivningen”.

- Försäkringskassans samordningsuppdrag handlar till stor del om att vi ska verka för att andra aktörer tar sitt ansvar för rehabilitering och återgång i arbete utifrån individens rätt. Det är inte helt tydligt och det gör att det finns en del variation på hur vi tolkar uppdraget internt hos oss på Försäkringskassan. Det finns också väldigt olika bilder externt hur man ser på vad vi borde göra i uppdraget.

Anledningen till att uppdraget tolkas på olika sätt, både inom Försäkringskassan och hos andra aktörer, kan bero på att uppdraget uppfattas som otydligt. Michael Boman menar dock att Försäkringskassans samordningsansvar inte krockar med rehabiliteringskoordinatorns uppdrag, som bland annat är att ta kontakt med arbetsgivaren.

- I de tidiga delarna av sjukfallet har vi aldrig varit särskilt snabba när det gäller samordningsdelarna. Vi är glada över en ökad dialog mellan vård och arbetsgivare, så att arbetsgivaren får den information som den behöver utifrån den här personens sjukdom, och vad man kan göra på arbetsplatsen för att personen ska komma tillbaka i arbete.

- Försäkringskassans samordning behövs när det börjar handla om sådant som har med försäkringen att göra. Att börja planera arbetsträning och fastställa nivå och förutsättningar för den är försäkringsfrågor. Det bör vi i allra högsta grad vara involverade i.

Färre avstämningsmöten

Under konferensen framkom att Försäkringskassan minskat antalet avstämningsmöten i flera landsting, uppfattningen är att det beror på att samarbetet mellan vården och arbetsgivare ökat och att Försäkringskassan därmed backar från sitt uppdrag. Försäkringskassan har också noterat minskningen, säger Michael Boman.

- Försäkringskassan tolkar ofta samordningsansvaret som liktydigt med avstämningsmötet, och vi kan se att de minskar i andelen av sjukfall. Det är helt klart att vi rent statistiskt inte är lika pigga på att gå på avstämningsmöten som vi var tidigare.

Michael Boman tror dock inte att minskningen kommer att fortsätta.

- Det tror jag inte, men jag ska inte säga att jag helt säkert vet. Vi behöver nog gå ut och föra fram ett budskap hur vi faktiskt ser på det. Vi ser framför oss att det behövs både lednings- och styrningssignaler kring det verktyget och det pågår också ett arbete kring detta.

Koordinatorsfunktionen och Försäkringskassans samordningsuppdrag, Michael Boman (PDF, nytt fönster)

Fakta

Försäkringskassans samordningsuppdrag:

  • Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten.
  • Försäkringskassan ska i samråd med den försäkrade se till att den försäkrades behov av rehabilitering snarast klarläggs, och de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.
  • Försäkringskassan ska, om den försäkrade medger det, i arbetet med rehabiliteringen samverka med den försäkrades arbetsgivare och arbetstagarorganisation, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, och andra myndigheter som berörs av rehabiliteringen av den försäkrade.
  • Försäkringskassan ska verka för att de organisationer och myndigheter som anges i första stycket, var och en inom sitt verksamhetsområde, vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.
  • Försäkringskassan ska se till att rehabiliteringsåtgärder påbörjas så snart det är möjligt av medicinska och andra skäl.
Källa: Socialförsäkringsbalk (2010:110), 30 kap § 8-11 Försäkringskassans skyldigheter

Socialförsäkringsbalk, riksdagen.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!