Publicerad: 19 december 2018

Nyhet

Förändringar inom sjukskrivningsområdet 2019

I början av 2019 börjar en ny lag och flera förändringar inom sjukskrivningsområdet att gälla.

Lag om försäkringsmedicinska utredningar

Från 1 januari gäller en ny lag om försäkringsmedicinska utredningar. Lagen reglerar ansvar, befogenheter och krav vid utredningar som Försäkringskassan kan begära att en person ska genomgå vid bedömning för att få ersättning eller andra förmåner enligt socialförsäkringsbalken.

Som stöd till lagen finns en ny förordning med kompletterande bestämmelser som förtydligar bland annat hur utredningar ska utföras, vilket underlag Försäkringskassan ska ge vårdgivaren inför en utredning och hur vårdgivaren ska ersättas. I början av 2019 kommer Försäkringskassan även att ta fram föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningar.

Två intyg till Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har tagit fram två nya intyg för hälso- och sjukvården.  Från den 1 januari 2019 gäller ett nytt läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program på Arbetsförmedlingen som blir sjuka. Intyget har tagits fram på grund av en regelförändring som innebär att Arbetsförmedlingen ska ansvara för intyget istället för Försäkringskassan, som gjort det fram till nu.

Arbetsförmedlingen har också tagit fram ett nytt medicinskt utlåtande som gäller för inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Utlåtandet ersätter det som vanligen används idag, Försäkringskassans läkarutlåtande om hälsotillstånd.

– Det nya läkarintyget och medicinska utlåtandet planeras även att finnas tillgängligt digitalt senare under 2019, säger Cecilia Alfvén, handläggare vid SKL.

Nya förmåner och nytt utlåtande hos Försäkringskassan

Från och med den 1 januari 2019 gäller ett nytt läkarutlåtande för livränta, dessutom inför Försäkringskassan de nya förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning som kommer att ersätta dagens vårdbidrag och handikappersättning.

Läkarutlåtande för livränta ska användas när Försäkringskassan bedömer om en persons förmåga att skaffa inkomst genom arbete är nedsatt för minst ett år. Uppgifterna från hälso- och sjukvården bildar underlag för Försäkringskassans bedömning, men det finns inget krav på att ett läkarutlåtande ska finnas i alla ärenden om livränta.

Ny intygsföreskrift hos Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har tagit fram en ny version av intygsföreskriften, som reglerar vad som gäller för utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården. De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2019.

– De nya föreskrifterna ska vara mer teknikneutrala och avser ta höjd för en digital intygshantering och nya arbetssätt inom hälso-och sjukvården, Dessutom har det gjorts en generell uppdatering av föreskriften, säger Cecilia Alfvén.

Lag om koordineringsinsatser dröjer

Under 2017 utredde regeringen möjligheten att permanenta funktionen för koordinering i hälso- och sjukvården. Socialdepartementet tog fram ett förslag till en ny lag om koordineringsinsatser, för att främja den sjukskrivnes återgång till arbetslivet. Eftersom Sverige nu har en övergångsregering så kommer inte lagen om koordineringsinsatser att införas som planerat i början på 2019.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!