Publicerad: 12 april 2019

Finansiell samordning bör regleras i förordning

SKL är positiva till den statliga utredningens förslag om finansiering till regionernas arbete med sjukskrivning och rehabilitering, men ser behov av att statsbidraget regleras i en förordning.

SKL skriver i sitt remissvar på regeringens utredning "Samspel för hälsa" att förslaget med finansiellt stöd i form av ett statsbidrag till regionerna i grunden är bra. Däremot anser SKL att statsbidraget bör delas upp i ett fast och ett rörligt belopp och regleras i en förordning, inte i lag såsom utredningen föreslår.

Sedan 2005 har regeringen och SKL ingått överenskommelser för att stimulera regionernas arbete inom området sjukskrivning och rehabilitering. SKL och regeringen har dock varit överens om att avsluta överenskommelserna, samtidigt som regionerna har ett kvarstående behov av ekonomisk stöd för att kunna fortsätta utvecklingen av en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Den särskilda utredaren Vivianne Macdisi har haft regeringens uppdrag att utforska former för finansiellt samspel mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården. Betänkandet "Samspel för hälsa - Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring, SOU 2018:80" överlämnades till regeringen i november 2018 och är för närvarande ute på remiss.

Statsbidrag grundat på referensvärde

Utredningens förslag är att regionernas arbete med att höja kvaliteten i det försäkringsmedicinska arbetet och minska skillnader i sjukfrånvaro mellan länen och bidra till en långsiktig stabil nivå ska regleras i en ny lag och finansieras med ett riktat statsbidrag.

Utredningen föreslår att bidraget baseras på ett referensvärde anpassat efter respektive regions sjukfrånvaro. I de fall sjukfrånvaron överstiger regionens referensvärde utgår inget statsbidrag. Vissa regioner riskerar därmed att bli utan statsbidrag.

SKL föreslår istället en tvådelad modell med dels ett årligt fast belopp till samtliga regioner, dels ett rörligt belopp enligt modellen med referensvärde. SKL menar att det minskar risken för att regioner som är i stort behov av utveckling helt blir utan finansiellt tillskott.

Förordning bättre än ny lag

SKL motsätter sig att finansieringen regleras i en ny lag, utan förordar reglering i förordning. Skälen är bland annat att det idag saknas empirisk grund för att den föreslagna modellen verkligen leder till en långsiktigt låg och stabil sjukfrånvaro och att det saknas kunskap om modellen kan leda till undanträngningseffekter inom hälso- och sjukvården.

SKL föreslår också att effekterna av regleringen utvärderas av lämplig myndighet, i samråd med SKL och Försäkringskassan.

SKL:s synpunkter i korthet:

  • Införande av ett statsbidrag med långsiktiga och förutsägbara förutsättningar för planering är positivt.
  • Den ekonomiska modellen som föreslås bör inte regleras i lag, SKL förordar att regeringen istället väljer att reglera modellen i en förordning.
  • SKL vill se en tvådelad modell, där en del är ett årligt fast belopp som delas ut till samtliga regioner, den andra delen är ett rörligt belopp enligt den modell som föreslås i utredningen.
  • En myndighet bör få i uppdrag att utvärdera undanträngningseffekter och övriga effekter av regleringen.

SKL:s remissvar

Betänkandet Samspel för hälsa (SOU 2018:80)

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!