Publicerad: 3 april 2020

Överenskommelse psykisk hälsa 2019

SKR och staten träffade en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa för 2019.

Överenskommelsen 2019 byggde på tidigare överenskommelser och var en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019 (PDF, nytt fönster)

Dokumentation: webbsändning om överenskommelsen psykisk hälsa 2019

Återrapportering 2019 års överenskommelse

Den 31 mars lämnade SKR sin slutrapport till regeringen. Arbetet har haft ett brett fokus och mycket av arbetet sker i samarbete med kommuner, regioner, brukar- och frivilligorganisationer. Resultatredovisningen är uppdelad i åtta delar. De tre första är indelade i vård- och insatsnivå: förebyggande och främjande, första linjen och specialistnivå. De fem övriga delarna behandlar

 • Metodutveckling och stöd för medlemmarna
 • Att stärka samverkan med hjälp av SIP och samverkansöverenskommelser
 • Struktur för kunskapsspridning och kunskapsutveckling
 • Kommunikation och samverkan
 • Redovisning från kommuner och regioner.

I de olika delarna finns även en reflektion över utvecklingen på området under de senaste tio åren. Rapporten avslutas med en diskussion om vad som krävs för ett framtida arbete.

Övergripande slutrapport överenskommelse psykisk hälsa 2019 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Sammanställning av digitala evenemang och filmer (pdf, öppnas i nytt fönster)

Inventering metod- och kunskapsstöd (pdf, öppnas i nytt fönster)

Att stärka samverkan med hjälp av SIP, förstudie och rekommendationer (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kommunernas, regionernas och länens redovisningar av 2019 års stimulansmedel (pdf, öppnas i nytt fönster)


Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel

Överenskommelsen 2019 omfattade totalt 1 774 Mkr för att stimulera utvecklingen, 1 734 Mkr gick till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, ett långsiktig hållbart utvecklingsarbete inom området. Stimulansmedlen fördelades enligt följande:

 • 350 miljoner kronor fördelas till regionerna och 350 miljoner kronor till kommunerna för fortsatt utvecklingsarbete utifrån målen i lokala och regionala handlingsplaner.
 • 250 miljoner kronor tillförs regionerna för insatser som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga samt att säkerställa att barn och unga med psykisk ohälsa ska få tidig och effektiv vård och behandling.
 • 380 miljoner kronor tilldelas regionerna för att öka tillgängligheten och korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.
 • 24 miljoner kronor tilldelas regionerna för samordning och ytterligare initiativ för att öka brukarmedverkan i kommuner och regioner.
 • 50 miljoner kronor tilldelas regionerna för att förbättra tillgången till insatser för att öka tillgången till psykiatriska traumavårdsinsatser för personer med behov av detta, exempelvis barn och unga som är asylsökande eller nyanlända eller personer som blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp
 • 200 miljoner kronor tillförs kommuner och regioner på länsnivå för att stärka samverkan för personer som har behov av insatser från flera huvudmän, t.ex. placerade barn och unga, personer med samsjuklighet.
 • 130 miljoner kronor tillförs kommuner och regioner för fortsatt förstärkning av ungdomsmottagningarnas arbete, t.ex. utökning av ungdomsmottagningarnas öppettider, förstärka psykosocial kompetens, öka tillgängligheten för unga med psykisk ohälsa, riskbruk, missbruk och beroende.
 • 40 miljoner kronor avsätts till SKR för fortsatt utvecklingsstödjande arbete och administration samt för att fortsätta stödja utvecklingen av strukturen för kunskapsspridning och kunskapsutveckling.

Informationsansvarig

 • Mikael Malm
  Samordnare
 • Ing-Marie Wieselgren
  Projektchef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!