Publicerad: 31 mars 2020

2019 års enkäter för insatser inom området psykisk hälsa

Som stöd för kommuners och regioners återredovisning av hur medel för insatser inom området psykisk hälsa använts, tar SKR, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten fram enkäter med frågor för respektive insatsområde.

Enligt överenskommelsen mellan SKR och regeringen om insatser inom området psykisk hälsa, ska regionerna och kommunerna redovisa genomförda insatser och användningen av tilldelade medel.

Med tanke på rådande situation i kommuner och regioner på grund av omprioriteringar kring åtgärder i samband med covid-19, kommer endast små justeringar att göras, jämfört med tidigare inrapportering. De enkäter som låg till grund för återrapporteringen 2019 kommer att användas, med mindre kompletteringar eller förändringar. Det går därför bra att ha 2019 års enkäter som utgångspunkt även för 2020 års återrapportering.

De uppdaterade enkäterna för 2020 kommer att publiceras senast i slutet av maj.

2019 års enkäter

Utvecklingsinsatser region (pdf, öppnas i nytt fönster)

Utvecklingsinsatser kommun (pdf, öppnas i nytt fönster)

Utvecklingsinsatser Barn och unga, riktad till regionernas barn- och ungdomspsykiatri (pdf, öppnas i nytt fönster)

Medel för samverkande insatser från flera huvudmän, riktad till av länen utsedd samordnare (pdf, öppnas i nytt fönster)

Medel till ungdomsmottagningar, riktad till länssamordnare för ungdomsmottagningar (pdf, öppnas i nytt fönster)

Medel för ökad brukarmedverkan, riktad till regionerna (pdf, öppnas i nytt fönster)

Medel för förbättrad tillgång till psykiatriska traumavårdsinsatser, riktad till regionerna (pdf, öppnas i nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Mikael Malm
    Samordnare
  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!