Publicerad: 23 december 2020

Överenskommelse inom psykisk hälsa 2021-2022

SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för 2021-2022. Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

Överenskommelsens innehåll

Regeringen och SKR har enats om att överenskommelsen för 2021–2022 kommer att utgå från de tre övergripande syften som fastlades i 2020 års överens­kommelse. Insatserna följs upp, utvärderas, vidareutvecklas och anpassas årligen, vid behov, i syfte att säkerställa att överenskommelserna hålls relevanta och ändamålsenliga och att arbetet bedrivs på ett strategiskt sätt.

Överens­kom­melsen syftar därmed till att:

  • stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala handlingsplaner som tagits fram i enlighet med 2016–2018 års överenskommelser
  • bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap
  • initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade insatser för att förebygga psykisk ohälsa och öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan har drabbats.

Överenskommelse psykisk hälsa och suicidprevention 2021(PDF, nytt fönster)

Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel

Regeringen och SKR är vidare överens om att överenskommelsen för 2021 omfattar totalt
1 680 000 000 kronor där där den stora merparten av medlen fördelas till kommuner och regioner. Fördelningen liknar i stort fördelningen under 2020.


Regioner

Belopp (kronor)


Utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner ochutveckling
av mobila lösningar eller liknande.

264 000 000

Insatser för barn och unga inklusive barn- och ungdomspsykiatrin.

370 000 000

Kunskapsbaserad och säker hälso-och sjukvård.

100 000 000

Traumavård.

50 000 000


 

Kommuner

Belopp (kronor)


Utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och förstärkning av
kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller liknande.

200 000 000


Kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst.


100 000 000

 

Länsgemensamma medel

Belopp (kronor)

Insatser för personer med samsjuklighet.

200 000 000

Insatser för stärkt brukarmedverkan.

24 000 000

Suicidprevention.

200 000 000

Ungdomsmottagningar.

150 000 000

 

Sveriges Kommuner och Regioner

Belopp (kronor)

Stöd till samordning med mera.

22 000 000

SKR ska lämna en verksamhetsrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Malm
    Samordnare
  • Ing-Marie Wieselgren
    Projektchef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!