Publicerad 31 mars 2023

Överenskommelse om psykisk hälsa
och suicidprevention

SKR och staten har enats om att fortsätta arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. Överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023” ska möjliggöra fortsatt hållbart utvecklingsarbete inom området.

SKR och staten har sedan 2012 gemensamt bedrivit ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Redovisning överenskommelse om psykisk hälsa 2022

Rapporten redovisar det arbete som bedrivits av SKR enligt överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022”. Ett omfattande arbete i kommuner och regioner har bland annat skett kring barns och ungas psykiska hälsa, en tydlig utveckling när det gäller mobila psykiatriska insatser och hur kommuner och regioner fått stöd för att samordna sina insatser till personer som behöver vård och stöd från både region och kommun.

Resultat av insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention 2022 (PDF) Pdf, 388 kB.

Överenskommelse psykisk hälsa och suicidprevention 2023

Även om en positiv utveckling skett över tid har nya utmaningar inom området tillkommit. Dessa utmaningar behöver adresseras genom ett strategiskt, långsiktigt och samordnat utvecklingsarbete som omfattar såväl folkhälsopolitiska insatser som hälso- och sjukvård och socialtjänst. Parterna är därför överens om att det utvecklingsarbete som har bedrivits inom området behöver fortsätta.

Överenskommelse Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023 (PDF) Pdf, 551 kB.

Fler och bredare insatser behövs

Både regioner och kommuner har i dag svårigheter att erbjuda befolkningen den vård och omsorg som motsvarar behovet. För varje enskild patient, närstående eller medborgare är det viktigt att veta att det finns tillgång till bästa möjliga vård eller omsorg vid det tillfälle den behövs.

Psykisk ohälsa och suicid är allvarliga folkhälsoproblem som har stora kon­sekvenser för den enskilde, för anhöriga och närstående och för sam­hället i stort. Även om majoriteten av befolkningen i Sverige upplever ett gott psykiskt välbefinnande och är nöjda och tillfreds med livet, ökar den självskattade psykiska ohälsan. Det är vanligt med olika typer av lätta psykiska besvär, som oro, stress och sömnbesvär, inte minst bland barn och unga.

Den psykiska ohälsan och psykiska besvär är även utbredd bland personer i arbetsför ålder och är idag den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige. Bland personer över 77 år rapporteras en hög förekomst av psykisk ohälsa.

I arbetet framåt är kommunerna och regionerna mycket viktiga aktörer. För att lyckas med insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention krävs också en bred samverkan mellan flera aktörer på olika nivåer är avgörande för att lyckas. Nya arbetssätt, inte minst med stöd av ny teknik och ökad samverkan, kan bidra till den utvecklingen.

Prioriterade områden ur överenskommelsen

  • Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Målet är att skapa förutsättningar för ökat psykiskt välbefinnande i barn- och ungdomsgruppen och en tillgänglig vård i första linjen, respektive specialiserad vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Sådana insatser kan även bidra till att motverka att barn och unga avlider i suicid.
  • En systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan i vården och omsorgen är viktig för att säkerställa en god kvalitet på de insatser som ges inom vården och omsorgen men också för att identifiera strategiska utvecklingsbehov och bidra till personcentrering.
  • En mer kunskapsbaserad och säker vård och omsorg. Målet är att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje patient- eller brukarmöte och att ny kunskap löpande ska utvecklas. Det gäller inte minst för personer med långvariga eller allvarliga psykiatriska tillstånd. Arbetet på området har gått framåt, men fler insatser behövs för att t.ex. öka följsamheten till nationella riktlinjer och implementera arbetssätt och metoder utifrån nationella vård-och insatsprogram.
  • Primärvårdsnivån behöver skapa förutsättningar för att tillgängliggöra vård och behandling vid psykisk ohälsa.
  • Det suicidpreventiva arbetet behöver stärkas på alla nivåer för att snabbare och effektivare kunna ge stöd till personer som söker vård för psykisk ohälsa.

Ekonomisk omfattning och fördelning av stimulansmedel

Regeringen och SKR är överens om att överenskommelsen för 2023 omfattar totalt 1 640 500 000 kronor där den stora merparten, 1 615 000 000 kronor, fördelas till kommuner och regioner. Summorna liknar i stort fördelningen under 2022.

Fördelning av stimulansmedel regioner

Regioner

Belopp kronor

Utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

217 000 000

Insatser för barn och unga, inklusive barn- och ungdomspsykiatrin. Medlen fördelas efter andelen barn och unga, i åldrarna 0-25 år i respektive region.

377 000 000

Kunskapsbaserad och säker hälso-och sjukvård. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

100 000 000

Stärkt psykiatrisk traumavård. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

50 000 000


Fördelning av stimulansmedel kommuner

Kommuner

Belopp kronor

Utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner. Förstärkning av kommunernas roll och utveckling av mobila lösningar eller liknande. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

197 000 000

Kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

100 000 000


Fördelning av stimulansmedel länen

Länsgemensamma medel

Belopp kronor

Skapa en mer sammanhållen vård för personer som behöver insatser från både kommun och region, bland annat personer med samsjuklighet i beroende och annan samtidig psykiatrisk diagnos. Medlen utbetalas till den aktör som regionen och länets kommuner anger med fördelningsnyckel, 5 000 000 kronor per län, och resten fördelat efter befolkningsmängd.

200 000 000

Insatser för stärkt brukarmedverkan. Medlen fördelas med 1 miljon kronor per län, förutom de tre storstadslänen som får 2 miljoner kronor var.

24 000 000

Stärkt suicidpreventivt arbete på lokal och regional nivå. Medlen fördelas efter befolkningsmängd.

200 000 000

Stärka ungdomsmottagningarna för arbete med att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Medlen fördelas efter andelen barn och unga 0–25 år i respektive region.

150 000 000


Fördelning av stimulansmedel SKR

Sveriges Kommuner och Regioner

Belopp kronor

SKR ska genomföra insatser för att samordna kommuners och regioners utvecklingsarbete samt utveckla verksamhetsnära initiativ och lösningar som kan användas som stöd för det lokala och regionala förbättringsarbetet för att påskynda utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

25 500 000

SKR ska lämna en verksamhetsrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2024.

Rekvirering av medel

Rekvireringen av 2023 års medel sker direkt från Kammarkollegiet via deras e-tjänst, senast den 1 december 2023.

E-tjänst, Kammarkollegiet

Regeringsbeslut kring utbetalning, Kammarkollegiet

Fördelning av stimulansmedel 2023 (PDF) Pdf, 281 kB.

Redovisning av kommuners och regioners insatser

Kommuner och regioner ska redovisa de insatser som har genomförts med stöd av medlen från överenskommelsen samt användning och förbrukning av medel för verksamhetsåret 2023. I detta ingår att redovisa effekter och måluppfyllelse av vidtagna insatser. Redovisningen ska lämnas i det enkätverktyg som tillhandahålls av Socialstyrelsen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.