Publicerad: 21 september 2020

SKR välkomnar regeringens prioritering inom psykisk hälsa

Regeringen föreslår att anslaget för bidrag till psykiatri för 2021 ska uppgå till 2 163 643 000 kronor. Det är en ökning med 1 177 500 kronor jämfört med vad regeringen föreslog för 2021 i budgetpropositionen 2019. Det innebär att anslaget för att bekämpa psykisk ohälsa och sjukdom för 2021 når upp till samma nivå som under 2020.

Ing-Marie Wieselgren

Ing-Marie Wieselgren

– SKR välkomnar att regeringen prioriterat upp området psykisk hälsa i budgetförslaget för 2021 och 2022 så att de föreslagna och beräknade anslagen ligger i likhet med anslaget för 2020, säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef för psykisk hälsa på SKR.

Inför 2022 beräknar regeringen avsätta motsvarande belopp till samma ändamål men för 2023 beräknas anslaget minska till 720 893 000 kronor.

Regeringens förslag inför 2021 innebär att anslaget ska användas för bidrag och statsbidrag inom psykiatri och psykisk hälsa. Insatserna kommer i huvudsak bestå av uppdrag till myndigheter, bidrag till det civila samhällets organisationer och en överenskommelse mellan staten och SKR. Anslaget får även användas för utgifter till forskning inom psykiatri och psykisk hälsa.

Prioriterade områden inom psykisk hälsa

Regeringen lyfter fram följande områden som särskilt viktiga att prioritera i det fortsatta arbetet inom området psykisk hälsa:

 • Att möta de negativa effekterna av covid-19
 • Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos befolkningen
 • Insatser för att förebygga suicid och suicidförsök
 • Stärka specialistpsykiatrin
 • Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin (Ett mål om en köfri barn- och ungdomspsykiatri ska slås fast)
 • Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ska ges ökade förutsättningar att använda sina resurser till de barn och unga som behöver specialiserade insatser
 • Första linje-verksamheterna, till exempel primärvård och ungdomsmottagningar, stärks för att avlasta BUP
 • Vården och omsorgen för personer med samsjuklighet av beroende och annan psykiatrisk diagnos behöver förbättras
 • Forskningen inom psykiatriområdet behöver stärkas och utvecklas, särskilt avseende psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

  – SKR ställer sig bakom regeringens bedömning om vilka områden som bör prioriteras i det fortsatta arbetet för att främja psykisk hälsa. Särskilt glädjande är att forskning inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård lyfts fram som utvecklingsområden, säger Ing-Marie Wieselgren.

Prop. 2020/21:1 utgiftsområde 9

Bild på budget

Informationsansvarig

 • Mikael Malm
  Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!