Publicerad: 20 september 2016

Regeringen fortsätter att prioritera insatser inom området psykisk hälsa

Totalt avser regeringen, under förutsättning att riksdagen beviljar medel, att avsätta mer än en miljard kronor per år under perioden 2016–2019 för insatser inom området psykisk hälsa.

Regeringen föreslår att 1 108 993 000 kronor anvisas under anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri för 2017. För 2018, 2019 och 2020 beräknas anslaget till 1 117 993 000 kronor, 1 122 993 000 kronor respektive 843 893 000 kronor.

Anslaget får användas för utgifter för bidrag och statsbidrag för insatser inom psykiatri och psykisk hälsa. Anslaget får även användas för utgifter för forskning inom psykiatri och psykisk hälsa. Vissa insatser inom folkhälsoområdet föreslås också finansieras av anslaget.

En viktig del i regeringens strategi är en riktad satsning på 280 miljoner kronor per år under 2016–2019 för att möta den ökade ohälsan bland barn och unga vuxna t.o.m. 30 år. I satsningen ingår att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete och stimulera nya initiativ på området.

Insatserna inom området har i huvudsak bestått av uppdrag till myndigheter och en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Målsättningen är att överenskommelsen 2016 ska följas av överenskommelser med en likartad inriktning under 2017 och 2018.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!