Publicerad: 21 december 2016

Bättre samverkan när patienter skrivs ut från slutenvård

Den 20 december beslutade regeringen om en lagrådsremiss som innehåller lagförslag för att förbättra samverkan mellan kommuner och landstingens öppna hälso- och sjukvård och den slutna hälso- och sjukvården när patienter med behov av insatser från öppen vård och omsorg skrivs ut från sjukhus.

- Genom att öppenvården i både kommuner och landsting får såväl möjlighet som krav på sig att börja planera tidigt kan patienter med stora vårdbehov slippa att ligga kvar på sjukhus i onödan och få en bättre vård och omsorg. Det är bra för den enskilde, men också för att fler patienter ska kunna få vård på våra sjukhus och väntetiderna kortas, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström

Idag finns ett vanligt förekommande problem med att utskrivningsklara patienter inom slutenvården som har fortsatta behov av insatser från kommunal vård och omsorg samt landstingens öppenvård ligger kvar på sjukhus för att efterföljande insatser inte är på plats när patienterna ska skrivas ut.

Lagförslagen bygger på förslag presenterade i Göran Stiernstedts betänkande Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård föreslås ersätta den nuvarande betalningsansvarslagen.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. För patienter som skrivs ut från sluten psykiatrisk vård föreslås den gamla lagen dock gälla ytterligare ett år, och detta lagförslag börja gälla först den 1 januari 2019 för den patientgruppen.

- Även om ikraftträdandet senareläggs för den psykiatriska slutenvården är inriktningen i förslaget att det inte längre ska vara någon skillnad i regelverket mellan olika patientgrupper vilket är bra, säger handläggare och expert i utredningen Mikael Malm, SKL.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!