Publicerad: 29 november 2019

Mäns psykiska hälsa

Normer för manlighet bidrar till pojkars och mäns psykiska ohälsa och begränsar deras benägenhet att söka hjälp och vård i tid. Samma normer påverkar hur män blir bemötta inom vården. SKR har tagit fram en skrift med strategier för att stärka arbetet kring mäns psykiska hälsa.

Skriften Maskulinitet och psykisk hälsa - Strategier för förbättringsarbete i vård och omsorg riktar sig till chefer, strateger, politiker och medarbetare i verksamheter. Skriften är ett stöd i utvecklingsarbetet inom kommuner och regioner för verksamheter som möter pojkar och män, som exempelvis i skolan, på ungdomsmottagningar, i primärvården eller inom psykiatrin.

Skriften förmedlar kunskap om:

  • Hur normer för manlighet påverkar mäns och kvinnors psykiska hälsa
  • Vilka hälso- och jämställdhetsvinster som förändringsarbete med män och pojkar kan ge
  • Konkreta förslag på strategier för att utmana och förändra normer, hos enskilda pojkar och män såväl som i den egna verksamheten
  • Goda exempel på förändringsarbete

Skriften Maskulinitet och psykisk hälsa - Strategier för förbättringsarbete i vård och omsorg

Unga män om att söka hjälp

Pojkar och unga män söker stöd kring psykisk ohälsa i mindre utsträckning än flickor och unga kvinnor. Det medför stora kostnader för individer och samhället.

Mottagningen för unga män i Göteborg är ett exempel på en ungdomsmottagning som riktar sig till unga män. Denna film ger en inblick i deras verksamhet och unga mäns tankar kring psykisk ohälsa och normer kring maskulinitet. Filmen ingår i SKR:s serie Röster om manlighet och kan användas som inspiration eller som ett stöd i utbildning för politiker, ledning och medarbetare inom verksamheter som möter pojkar och unga män.

Skilda livsvillkor men gemensamma normer

Normer för manlighet påverkar pojkar och män på olika sätt, beroende på många olika faktorer. Men traditionella föreställningar om att män ska vara starka och inte uppvisa svaghet påverkar samtidigt hur män och pojkar generellt förhåller sig till psykiska ohälsa.

Ökad kunskap om normer för manlighet och mäns skilda livsvillkor är en förutsättning för att verksamheter ska kunna bemöta pojkars och mäns olika behov. Genom att skapa bättre förutsättningar för pojkar och män att söka hjälp i ett tidigt skede och att ta ansvar för sin egen hälsa minskar risken för våld och psykiskt lidande för enskilda individer såväl som för personer i deras närhet. Det kan bidra ökad jämställdhet, minskat våld och bättre hälsa för alla.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!