Publicerad: 17 september 2020

Sju års mätningar av skador och vårdskador presenteras

Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar har ökat men andelen vårdrelaterade infektioner har minskat. Det visar en rapport som omfattar närmare 100 000 granskade journaler inom slutenvården på sjukhus. Studien är den internationellt största som genomförts.

Varje år drabbas mellan 93 000 och 98 000 patienter på sjukhus av vårdskador som skulle kunnat undvikas, så kallade undvikbara skador.

Vårdtiden för de som fått en vårdskada är mer än dubbelt så lång som för patienter som inte fått någon vårdskada. Förutom lidandet så beräknas kostnaden 2019 för de extra vårddagarna till cirka 7-8 miljarder kronor.

Trots att sjukvården under sommarperioden ibland utsätts för ett ökat tryck syns ingen ökning av vårdskador under juni till augusti.

Detta är några av de slutsatser som rapporten Markörbaserad Journalgranskning – Skador i somatisk vård visar. Rapporten omfattar totalt 98 679 granskade vårdtillfällen.

Vårdrelaterade infektioner vid återinskrivningar

Sedan 2018 har oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar ökat från 13,5 till 15,2 procent av de granskade vårdtillfällena. 75 procent av de patienter som återinskrivs är över 65 år och andelen återinskrivningar ökar med stigande ålder.

Av de patienter som återinskrevs under 2018-2019 hade 11,2 procent en vårdrelaterad infektion, vilket kan jämföras med 2,9 procent för de patienter som inte har återinskrivits.

Vårdskadorna är cirka 60 procent högre för utlokaliserade patienter och de vanligaste skadorna är vårdrelaterade infektioner (VRI) och trycksår.

Genom journalgranskningen följs utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet. Det behövs ett långsiktigt, systematiskt och uthålligt arbete samt att åtgärder vidtas för att förhindra att skador som är undvikbara uppstår.

Markörbaserad journalgranskning - Skador i somatisk vård

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!