Publicerad 1 november 2023

Resultat av mätning av trycksår

Mätningen för år 2023 visar att 14 procent av patienterna hade trycksår, vilket är samma resultat som i mätningen 2022. 16 av 21 regioner deltog i mätningen.

Resultat trycksårsmätningar 2023 presentation (PDF) Pdf, 230 kB.

Mätningarna regioner

Resultatet från den nationella mätningen 2023 visar att andelen patienter med ett eller flera trycksår har sjunkit med två procentenheter till 13,7 procent jämfört med mätningen 2022. Siffran inkluderar alla kategorier av trycksår. Andelen patienter med trycksår i kategori 2-4, inklusive icke klassificerbart trycksår och misstänkt djup hudskada hade sjunkit med två procentenheter till 7.8 jämfört med förra året. Andelen patienter med sjukhusförvärvade trycksår är oförändrat sedan förra årets 10,3 procent. Trycksår registrerades hos knappt 13 procent av kvinnorna och hos 14,5 procent av männen.

Mätningen genomfördes i vecka 37, samma vecka som året innan. Totalt ingick 7060 patienter i mätningen. Mätningarna omfattar personer som är 18 år och äldre i slutenvård, exklusive rättspsykiatrisk vård. 16 regioner ingick i årets mätning. Västra Götalands regionen registrerade ett sjukhus. Fem regioner; Gotland, Kronoberg, Stockholm, Sörmland och Västerbotten avstod från att vara med.

Mätningen visar på stora variationer både mellan och inom regionerna. Patienternas allvarligaste trycksår är oftast lokaliserat till ryggslut eller häl.

Riskbedömda patienter

Andelen riskpatienter, som hade en riskbedömning dokumenterad i sin journal inom 24 timmar efter att patienten kommit in på sjukhuset, var 21 procent. Det är samma siffra som 2022.

Mätningar under specifik vecka

Punktmätningar genomförs vid en given dag under mätveckan på de patienter som är inskrivna på sjukhus. Mätningarna blir därför känsliga för variationer över tid och patienter med långa vårdtider blir överrepresenterade i materialet. Många regioner genomför lokala och regionala mätningar flera gånger per år och har ett systematiskt arbete för att få en bättre analys och kunskap om vad som är orsaken till att trycksår uppkommer.

Några viktiga framgångsfaktorer är individanpassade åtgärder, snabb återkoppling av resultat och förebyggande material.

Mätning i kommuner - Svenska HALT

Svenska HALT (Healthcare-associated infections and antimicrobial use in long-term care facilities) är en del av den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) HALT- mätningar. Mätningen 2022 sker vecka 46.

Information om Svenska HALT, Folkhälsomyndigheten

En sammanställning av resultat från Svenska HALT 2022

En sammanställning av 2022 års mätning av vårdrelaterade infektioner (VRI), antibiotikaanvändning och riskfaktorer hos personer som bor på särskilt boende för äldre och inom ramen för LSS (Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner och för en ansvarsfull antibiotikaanvändning inom kommunal hälso- och sjukvård.

Resultat trycksårsmätning PPM i kommuner 2022, Senior alert

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.