Publicerad 7 november 2022

Resultat mätning av följsamhet till hygienrutiner och klädregler

SKR genomför varje år en nationell punktprevalensmätning (PPM) av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler inom vård och omsorg. Under 2022 erbjöds kommuner och regioner att delta i mätningen under veckorna 11-12.

Regionernas resultat 2022

Vårens mätning av basala hygienrutiner och klädregler visar att regionerna ligger på en hög nivå vad gäller full följsamheten till alla åtta stegen i mätningen. Resultaten visar dock på en försämring; 79,1 procent våren 2022 jämfört med 83,4 procent våren 2021. Andelen korrekta hygienrutiner i samtliga steg ligger på 82,6 procent jämfört med 86,3 procent våren 2021. Andelen korrekta klädregler ligger på 94,1 procent jämfört med 95,6 procent våren 2021.

Antalet personer som ingått i observationsstudien var 18 831 under våren 2022 jämfört med 23 557 våren 2021. Förra året ingick 18 regioner i mätningen, 2022 ingick 15 regioner.

Resultat Basala hygienrutiner och klädregler i regioner (PPT) Powerpoint, 644 kB.

Resultat Basala hygienrutiner och klädregler i regioner (PDF) Pdf, 3 MB.

Kommunernas resultat 2022

Av landets 290 kommuner medverkade 158 kommuner i mätningen. Året innan medverkade 140 kommuner. Antal observationer var 25 144 jämfört med 25 635 våren 2021. Det har skett en ökad medvetenhet och fler kommuner mäter följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler, 2019 deltog 73 kommuner och 2022 deltog 158 kommuner.

Resultaten visar att följsamheten till samtliga åtta steg för basala hygienrutiner och klädregler ligger på 65,3 procent våren 2022 jämfört med vårens mätning 2021 som låg på 67,6 procent. Följsamheten till samtliga fyra steg för klädregler har minskat något från 90 procent till 88,7 procent.

Resultaten visar att följsamhet till samtliga fyra steg för basala hygienrutiner har minskat från 72,9 procent våren 2021 till 71 procent under våren 2022.

Att få full följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler kräver ett långsiktigt arbete med utbildningsinsatser, regelbunden uppföljning, dialog med linjechefer och stöd från ledningen.

Resultat Basala hygienrutiner och klädregler i kommunerna (PPT) Powerpoint, 817 kB.

Resultat Basala hygienrutiner och klädregler i kommunerna (PDF) Pdf, 731 kB.

Om mätningarna

Mätningarna är observationsstudier som genomförs under en bestämd tidpunkt på medarbetare inom vård och omsorg i kommuner och regioner. Medarbetarnas följsamhet till åtta grundläggande hygiensteg och klädregler observeras.

Beskrivning av mätningarna av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (PDF) Pdf, 131 kB.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.