Publicerad: 27 november 2019

Mätning av följsamhet till hygienrutiner och klädregler

Sedan den första punktprevalensmätningen (PPM) hösten 2010 har följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler förbättrats inom både regioner och kommuner.

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är viktigt i ett förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. Metoden grundar sig på observationsstudier av medarbetare i patientnära arbete exempelvis vid omvårdnad, undersökning och behandling.

Resultat från mätningarna 2019

Regioners resultat

2019 års mätningar i vecka 12-13 visar att följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler inom regioner har ökat något jämfört mot föregående år. Antalet medarbetare som har ingått i observationsstudien var betydligt fler i år jämfört med tidigare mätningar, totalt 27 990 observationer. Andelen med full följsamhet i samtliga steg ligger på 74,5 procent jämfört med föregående år 74,1 procent (exkl. rättspsykiatrin).

Andelen korrekta klädregler i samtliga steg ligger på 93 procent och andelen korrekta hygienrutiner ligger på 78,1 procent. Det steg som visar lägst följsamhet är desinfektion av händer före patientnära arbete vilken ligger på 85,3 procent.

Resultat ppm av följsamhet BHK regioner PowerPoint (PDF, nytt fönster)

Kommunernas resultat

Resultaten från de kommuner som mätt basala hygienrutiner och klädregler visar att följsamheten i samtliga steg har ökat till 50,5 procent jämfört med 48,6 procent föregående år. Drygt 10 100 medarbetare har observerats inom kommunerna. Andelen korrekta klädregler i samtliga steg ligger på 84,3 procent och andelen korrekta hygienrutiner ligger på 56,3 procent. Ett förbättringsområde är steget desinfektion före patientnära arbete där årets mätning visar 66,2 procent följsamhet.

Resultat ppm av följsamhet BHK kommuner PowerPoint (PDF, nytt fönster)

Om mätningarna

Mätningarna är observationsstudier som genomförs under en bestämd tidpunkt på medarbetare inom vård och omsorg i kommuner och regioner. Medarbetarnas följsamhet till åtta grundläggande hygiensteg och klädregler observeras.

Beskrivning av mätningarna av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!