Publicerad: 5 juni 2019

Mätning av vårdrelaterade infektioner i slutenvården

Varje år mäts förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) inom slutenvården genom en punktprevalensmätning.

Mätningarna är observationsstudier som genomförs under en given dag på alla inneliggande patienter på en avdelning. 2019 genomfördes mätningarna under vecka 12 och 13 på sammanlagt 13 633 patienter.

Resultat från PPM VRI 2019

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner, (PDF nytt fönster)

Sammanfattning av resultat

2019 års resultat visar att 9,2 procent av alla observerade patienter inskrivna vid mättillfället hade en vårdrelaterad infektion. Föregående år var andelen 8,9 procent. Resultaten varierar mellan regionerna från 5,2 procent till 12,3 procent.

47,2 procent av samtliga observerade patienter hade minst en riskfaktor t.ex. respirator, kirurgiskt ingrepp, central venkateter eller urinkateter. Andel patienter med multipla riskfaktorer (dvs. två eller fler riskfaktorer exklusive antibiotika) var 19,3 procent.

Riskfaktorerna kan i denna mätning inte direkt kopplas till en vårdrelaterad infektion men patienter med en eller flera riskfaktorer har större risk för att få en vårdrelaterad infektion. Av patienter med multipla riskfaktorer har 21,3 procent en vårdrelaterad infektion.

Postoperativa infektioner och ingreppsrelaterade infektioner är de vanligaste typerna av vårdrelaterade infektioner.

De vanligaste är att vårdrelaterade infektionerna är lokaliserade till luftvägarna (24 procent), mag- och tarmkanalen (15 procent) samt i hud och mjukdelar (14 procent).

Långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete

Mätningarna ger ökad kunskap om vad en vårdrelaterad infektion är och vilka infektioner som är vanligt förekommande. Huvudsyftet är att ge ett underlag för lokalt förbättringsarbete. Många regioner genomför också lokala och regionala mätningar flera gånger per år för att få ett bättre analysunderlag.

Beskrivning av statistiken (PDF, nytt fönster)

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!