Publicerad: 6 mars 2018

Fortsatt god tillgång till hälso- och sjukvård

Majoriteten av befolkningen i Sverige anser sig ha tillgång till den hälso-och sjukvård som de behöver. De flesta har även förtroende för hälso- och sjukvården i sitt landsting eller region.

Resultatet varierar mycket över landet, men genomgående är förtroendet för sjukhusen högre än för primärvården. Det visar Hälso- och sjukvårdsbarometern, en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso-och sjukvården.

Befolkningens syn på hälso- och sjukvården är ett viktigt perspektiv att ha med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra landstingens och regionernas verksamhet.

Överlag har det skett små attitydförändringar jämfört med för ett år sedan. Liksom tidigare år är det personer som är 70 år eller äldre som har högst förtroende för hälso- och sjukvården i sitt landsting/region.

Allt fler tycker att vård ges på lika villkor

När invånarna får frågan om de uppfattar att vården ges på lika villkor, det vill säga att behovet av vård avgör och inte något annat, är det omkring tre av fyra som anser sig kunna ta ställning. Bland de invånare som har tagit ställning i frågan är det 57 procent som uppger att de uppfattar att vården ges på lika villkor, vilket är signifikant högre jämfört med 2016 (53 procent). Andelen positiva i denna fråga har ökat för i stort sett samtliga åldersgrupper sedan 2016. Andelen som instämmer i att vården ges på lika villkor är högst i åldersgrupperna 18–29 år respektive 80 år eller äldre.

Högre förtroende för 1177 Vårdguiden via webben

Andelen som har förtroende för 1177 Vårdguidens information och råd om hälsa via webben har ökat under det senaste året, från 61 procent 2016 till 63 procent 2017. Förtroendet har framförallt ökat bland personer som är under 40 år, och särskilt i åldersgruppen 18-29 år.

Färre tycker att väntetider till besök på hälso-/vårdcentraler är rimliga

Andelen som anser att väntetiderna är rimliga uppgår till 63 procent, en nedgång med två procentenheter sedan 2016. Hälften av invånarna anser att väntetider till besök och behandling på sjukhus i sitt egna landsting eller region är rimliga.

Fakta

  • Målet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående.
  • I 2017 års undersökning deltog totalt 41 174 personer över hela landet. De flesta landsting och regioner har valt att samla in 1 000 svar och några har valt ett större antal. Undersökningen genomfördes under perioden april-maj samt oktober-november.
  • Undersökningsföretaget CMA Research har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner och landsting, under samordning av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Läs mer

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!