Publicerad: 19 november 2019

Nationell Patientenkät för barn

Barns och ungas upplevelser av vårdmöten har hittills samlats in via vårdnadshavarna i den Nationella patientenkäten. SKL har under 2019 initierat ett utvecklingsarbete för att ta fram frågor och metoder som är anpassade till barn. Projektet kallas Barn-PREM.

Att ständigt mäta och följa upp resultat är helt avgörande för att kunna utveckla hälso- och sjukvården. Lika viktigt som att mäta resultat är att följa upp patienters upplevelser av vårdmöten, något som görs via Nationell Patientenkät, NPE.

FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, blir lag år 2020 och det stärker barnets rätt att komma till tals och bli lyssnad till i alla frågor som berör det. För att möta detta har SKL inlett ett arbete för att utveckla Nationell Patientenkät med frågor och metoder som är anpassade till barn. Projektet heter Barn-PREM.

Nationell Patientenkät genomförs regionalt och riktar sig till patienter i alla åldrar. När det gäller barn i åldersgruppen 0-14 år skickas inte enkäterna direkt till dem, utan till deras vårdnadshavare. Detta begränsar möjligheterna att ta del av barnens egna upplevelser av och tankar om vårdmötet. Studier som gjorts på området visar att barnets upplevelser skiljer sig från föräldrarnas, särskilt när det gäller hur de blir informerade av personalen och hur de vill vara delaktiga i behandlingar.

Barn viktiga källor för att förbättra hälso- och sjukvården

Samtidigt som kunskapen om vuxna patienters vårdupplevelse ökar genom olika undersökningar, saknas alltså djupare kunskap om barnens egna upplevelser. Barnens synpunkter är ibland utmanande för vuxna. De kan i vissa fall synliggöra förbättringsområden som vuxna inte bedömer som aktuella, viktiga eller möjliga att använda i verksamhetsutveckling. Genom att utveckla enkäter riktade direkt till barn inom Nationell Patientenkät får verksamheterna möjlighet att ta del av viktig och outnyttjad kunskap och erfarenhet.

Regionerna bidrar till arbetet

Flera regioner har under åren visat stort intresse för att genomföra barnmätningar inom NPE. Utvecklingsarbetet genomförs nu i en arbetsgrupp tillsammans med representanter från Region Dalarna, Region Sörmland och Region Värmland.

En första pilot av framtagen enkät och metod kommer genomföras i Region Värmland under våren 2020.

Arbetet stäms också av med olika forsknings – och utvecklingsinitiativ från flera lärosäten.

Nationell patientenkät - Sveriges landsting och regioner i samverkan, webbplats

Informationsansvarig

  • Monica Gustafsson-Wallin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot