Publicerad: 27 november 2019

Överenskommelser mellan SKR och regeringen inom vård och omsorg

Samarbetet mellan SKR och regeringen sker inom områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner.

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

SKR och regeringen har en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa mellan 2015 - 2022. Under 2019 fördelas 1,59 miljarder kronor till regionerna.

Målet är att uppnå en mer tillgänglig, säker, kunskapsbaserad och jämlik vård inom mödrahälsovården, förlossningsvården, neonatalvården, primärvården och annan hälso- och sjukvård som bidrar till att främja kvinnors hälsa.

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

En investering i utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare

Överenskommelsen för 2019 omfattar totalt 3 360 miljoner kronor. Av dessa är 3 235 miljoner kronor avsedda som stimulansmedel till regionerna, varav 400 miljoner kronor avsätts för att erbjuda möjligheter för sjuksköterskor att genomgå specialistutbildning. Till kommunerna avsätts 100 miljoner kronor som stimulansmedel.

Överenskommelsens övergripande områden är:

 • It-stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till information för vårdens medarbetare.
 • Smartare användning av medarbetarnas kompetens.
 • Stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning.
 • Utveckling av medarbetarnas arbetssituation – innefattar ledarskap, arbetsmiljö, rätt antal medarbetare samt insatser för att behålla och utveckla medarbetare.
 • Utveckla vårdens verksamheter – innefattar förutsättningar för utvecklingsarbete, kapacitets- och produktionsplanering och verksamhetsstöd.

Överenskommelsen är en sammanslagning av de tidigare överenskommelserna Professionsmiljarden och Goda förutsättningar för vårdens medarbetare (personalmiljarderna).

Överenskommelse om investeringar i utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare

Ökad tillgänglighet i barnhälsovården

SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården. Syftet är att nå ut mer till barn och familjer som befinner sig i en socioekonomiskt utsatt situation, med sämre hälsa och tandhälsa och lägre vaccinationstäckning, och att bidra till en jämlik hälsoutveckling i befolkningen.

Överenskommelsen omfattar flera insatsområden med olika belopp. Delen för ökad tillgänglighet i barnhälsovården är 2019 på 122 miljoner kronor. Totalt med alla insatsområden omfattar överenskommelsen 186, 8 mkr.

I överenskommelsen ingår även:

 • Mot en säkrare vård, inklusive Strama (6,5 mkr)
 • Klagomålshantering (9 mkr)
 • Läkemedel (6,3 mkr)
 • Långsiktig inriktning för vård och behandling av sällsynta sjukdomar (10 mkr)
 • Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar (30 mkr)
 • Sexuell och reproduktiv hälsa (3 mkr)

Överenskommelsen Ökad tillgänglighet i barnhälsovården

Treårig satsning på stöd till jämställdhet och kvinnofrid

SKR har träffat en överenskommelse med regeringen om en treårig satsning på stöd till jämställdhetsarbete och arbete för kvinnofrid i kommuner och landsting/regioner 2018-2020.

Syftet är att stärka samverkan mellan staten, SKR, kommuner och regioner, att stärka stödet till jämställdhetsarbete i kommuner och regioner, samt att stärka stödet till arbetet för att förebygga mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Överenskommelsen omfattar 20 miljoner kronor per år, varav 15 miljoner kronor ska stärka stödet till kvinnofridsarbetet, därav 9 miljoner kronor till de regionala stöd- och samverkansstrukturerna för kommunernas socialtjänst (RSS).

Stärkt stöd till arbete för jämställdhet och kvinnofrid

Kortare väntetider i cancervården

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2019 fortsätta utveckla cancervården i Sverige. Målet är att förbättra tillgängligheten genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna och på så sätt skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet.

Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta är att fortsätta arbetet med att införa det gemensamma nationella systemet med standardiserade vårdförlopp (SVF).

Överenskommelsen för 2019 omfattar totalt 446 000 000 kronor varav 340 000 000 kronor utgör stimulansmedel till regionerna. Den består av tre delar:

 • det gemensamma systemet med standardiserade vårdförlopp
 • insatser inom barncancervården
 • ytterligare insatser på cancerområdet

SVF-arbetet under 2019 ska fokusera på att nå målen för 2020. Det redan uppnådda målet att 70 % av cancerfallen ska utredas via SVF ska bestå. Men arbetet behöver intensifieras för att målet att 80 % av de som utreds i ett SVF får starta behandling inom utsatta maximala tidsgränser ska uppnås.

Satsningen på kortare väntetider i cancervården

En ny uppdaterad kömiljard

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2019 införa en ny uppdaterad kömiljard.

Målet med överenskommelsen är att åstadkomma förnyad kraft i arbetet med att förbättra tillgängligheten samt att utveckla uppföljningen av väntetider till att ge en mera komplett bild av tillgängligheten i vården.

Överenskommelsen för 2019 omfattar totalt 1610 miljoner kronor. Av de totala medlen är 1600 miljoner kronor avsedda som stimulansmedel till regionerna. Av dessa fördelas 1280 miljoner kronor enligt en prestationsmodell och 320 miljoner kronor i relation till befolkningsmängden i respektive region. Överenskommelsen omfattar även 10 miljoner kronor till SKL.

Överenkommelse om en kömiljard

God och nära vård. En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2019 vidareutveckla den nära vården. Överenskommelsen omfattar totalt 2430 miljoner kronor. Av dessa avsätts 2406 miljoner kronor till regionerna.
Överenskommelsen består av tre utvecklingsområden:

 • Omställning till god och nära vård
 • Förbättra och utveckla tillgängligheten i primärvården
 • Patientkontrakt och andra sätt att främja samordning, samverkan och ökad delaktighet

Målet för omställningen till en god och nära vård är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa.

Överenskommelse om en god och nära vård

Läkemedelsförmånerna

SKR och staten har träffat en överenskommelse om bidraget till regionerna för läkemedelsförmånerna för 2019. Bidraget omfattar totalt 29,7 miljarder kronor vilket även bland annat innefattar 70 procent av kostnaden för hepatit C-läkemedel.

Överenskommelse läkemedelsförmånerna 2019

Stöd till Nationella Kvalitetsregister

SKR och staten har träffat en överenskommelse om stöd till den fortsatta utvecklingen av Nationella Kvalitetsregister under 2019.

Överenskommelsen omfattar totalt 200 miljoner kronor, varav regionerna bidrar med 100 miljoner kronor och staten 100 miljoner kronor.

Nationella kvalitetsregister ska enligt Överenskommelsen användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter samt som kunskapskälla för klinisk forskning, inklusive samarbete med Life Science-sektorn.

Stöd till Nationella Kvalitetsregister

Standardiserade vårdförlopp – Jämlik och effektiv vård med god kvalitet

Med överenskommelsen vill SKR och regeringen bidra till en mer jämlik och effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet i hela Sverige. Syftet är också att stödja det pågående utvecklingsarbetet i regioner med ett gemensamt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Där införlivas standardiserade vårdförlopp i systemet för kunskapsstyrning.

De standardiserade vårdförloppen för nya diagnoser ska kunna omfatta en hel vårdkedja, inklusive utredning, uppföljning och rehabilitering.

Överenskommelsen för 2019 omfattar 100 miljoner kronor varav 60 miljoner går till regionerna, 30 miljoner till sjukvårdsregionerna och 10 miljoner till SKR för att koordinera och stödja arbetet. Överenskommelsen gäller för 2019 men omfattar även åren 2020-2021.

Överenskommelsen Standardiserade vårdförlopp

Insatser inom området psykisk hälsa 2019

SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa för 2019. Den bygger vidare på tidigare års överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKL bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

Överenskommelsen omfattar totalt 1 774 Mkr för att stimulera utvecklingen varav 1 734 Mkr kommer att fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, fortsatt långsiktig hållbart utvecklingsarbete inom området. Resterande 40 Mkr avsätts till SKR för fortsatt utvecklingsstödjande arbete och administration samt för att fortsätta stödja utvecklingen av strukturen för kunskapsspridning och kunskapsutveckling.

Överenskommelsen för psykisk hälsa 2019

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019

Syftet med överenskommelsen är att ge regionerna ekonomiska drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan för att uppnå en kvalitetssäker och jämställd sjukskrivningsprocess för att förebygga eller förkorta sjukskrivning och främja kvinnors och mäns återgång i arbete.

Överenskommelsen är ettårig och omfattar 1,326 miljarder kronor. Av dessa avsätts 500 miljoner för ersättning till regionerna för rehabiliteringsinsatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta och 715 miljoner för regionernas utvecklingsarbete inom olika områden.

Överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019

Informationsansvarig

 • Emma Spak
  Sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot