Publicerad 5 november 2021

Överenskommelser mellan SKR och regeringen

Samarbetet mellan SKR och regeringen sker inom områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner.

Överenskommelse vaccinering mot covid-19

SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse om vaccinering mot covid-19. Överenskommelsen innebär att staten åtar sig att betala för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna.

Överenskommelse om vaccinering mot covid-19

Ökad nationell testning för covid-19, 2021

SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse inför 2021 om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19 samt en tilläggsöverenskommelse om snabbtester. Överenskommelsen innebär att regioner fortsatt ska kunna erbjuda avgiftsfri PCR-testning till personer som har symptom på covid-19 och omfattar även serologisk testning. Syftet är att genom en ökad ändamålsenlig och långsiktigt hållbar testning kunna minska smittspridning samt begränsa smittans effekter.

Överenskommelse ökad nationell testning för covid-19

Insatser inom området psykisk hälsa 2021

Regeringen och SKR har enats om att överenskommelsen för 2021–2022 kommer att utgå från de tre övergripande syften som fastlades i 2020 års överens­kommelse. Den syftar till att:

 • stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala handlingsplaner som tagits fram i enlighet med 2016–2018 års överenskommelser
 • bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap
 • initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade insatser för att förebygga psykisk ohälsa och öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan har drabbats.

Överenskommelse psykisk hälsa 2021

Slutrapport Överenskommelse psykisk hälsa 2020

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021

Överenskommelsen syftar till att premiera långsiktigt hållbara insatser för ökad tillgänglighet i vården. Den innebär en bred uppföljning av tillgängligheten, som omfattar flera delar av vårdkedjan för en bättre helhetsbild. Totalt omfattar överenskommelsen 2 967 miljoner kronor till regionerna fördelade i två block.

Block 1 på 1478,5 miljoner kronor är prestationsbaserat och kraven utformas i en tilläggsöverenskommelse senast den 1 juni 2021. Block 2 betalas ut vid två tillfällen, 739 miljoner kronor när överenskommelsen beslutas och 739 miljoner kronor i samband med att regionerna inkommer med regionala handlingsplaner senast den 31 mars 2021.

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021

Sammanhållen, jämlik och säker vård 2021

SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser för en sammanhållen, jämlik och säker vård 2021. Totalt uppgår överenskommelsen för 2021 till 497,35 miljoner kronor, varav regionerna står för 100 miljoner kronor och staten för 397,35 miljoner kronor. I överenskommelsen ingår:

 • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – Jämlik och effektiv vård med god kvalitet (290 miljoner kr)
 • Nationella kvalitetsregister (regionerna 100 miljoner kr, staten 86,75 miljoner kr)
 • Insatser för säkrare vård inklusive Strama (4,5 mkr)
 • Enhetligt, enkelt och säkert klagomålshantering (1,1 mkr)
 • Läkemedel (5 miljoner kr)
 • Långsiktig inriktning för vård och behandling av sällsynta Hälsotillstånd (10 miljoner kr)

Nationella kvalitetsregister

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 fortsätta arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Regeringen avser att fortsätta avsätta 600 miljoner kronor per år 2021 – 2023 för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård, förutsatt att riksdagen ställer medlen till förfogande. Överenskommelsen för 2021 omfattar totalt 500 miljoner kronor.

Ramarna för arbetet sträcker sig därmed till år 2023 medan de årliga insatserna som genomförs vidareutvecklas och anpassas årligen för att möta de utmaningar som den svenska cancervården står inför i dag och i framtiden. Insatserna i årets överenskommelse handlar bland annat om fortsatt arbete med standardiserade vårdförlopp, satsningar inom barncancervården, insatser för prevention och tidig upptäckt av cancersjukdom, rehabilitering, palliativ vård samt kompetensförsörjning och forskning. Flera insatser är en fortsättning på det arbete som har påbörjats under de senaste åren inom ramen för den nationella cancerstrategin.

Överenskommelse om jämlik cancervård med kortare väntetider 2021

Slutrapport Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider överenskommelse 2020 (PDF)

Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 2021

SKR och regeringen har avtalat om en fortsatt överenskommelse som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering.

Överenskommelsen är treårig och gäller för åren 2020-2022. Den omfattar totalt 200 miljoner kronor under 2021. Av dessa går 183,7 miljoner kr till kommunerna varav 15 miljoner kr till de 10 modellkommunerna. SKR erhåller 16,3 miljoner kr till stödfunktionen/kompetenscentret och till arbetet med säker digital kommunikation.

Överenskommelse om äldreomsorg

Förlossningsvård och kvinnors hälsa 2021

SKR och regeringen har en överenskommelse mellan 2015 – 2022 om satsningar på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överenskommelsen omfattar hela vårdkedjan före, under och efter graviditet. En tilläggsöverenskommelse om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård har tecknats för åren 2021-2022.

Under 2021 fördelas 1 382 miljoner kronor till regionerna, av dessa är 445 miljoner från tilläggsöverenskommelsen. Målet är att uppnå en mer tillgänglig, kunskapsbaserad och jämlik vård inom mödrahälsovården, förlossningsvården, neonatalvården, primärvården och annan hälso- och sjukvård som bidrar till att främja kvinnors hälsa.

Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa 2021

Regionernas insatser inom kvinnors hälsa samt slutrapport överenskommelse 2020

Läkemedelsförmånerna 2021

SKR och staten har träffat en överenskommelse om bidraget till regionerna för läkemedelsförmånerna för 2021. Bidraget omfattar totalt 33 444 miljoner kronor vilket bland annat innefattar kostnaden för läkemedelsförmånerna.

Överenskommelse läkemedelsförmån 2021

God och nära vård 2021

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

Överenskommelsen omfattar totalt 6 778 miljoner kronor. Av dessa avsätts 5 725 miljoner kronor till regionerna och 1000 miljoner till kommunerna. 53 miljoner avsätts till SKR för att stödja regionerna och kommunerna i omställningen av hälso- och sjukvården till god och nära vård och i genomförandet av utvecklingsområdena. Dessa är:

 • utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav
 • goda förutsättningar för vårdens medarbetare
 • insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025
 • förstärkt ambulanssjukvård

Överenskommelse om en god och nära vård 2021

Överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021

SKR och staten har ingått en överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021. Det statliga bidraget till regionerna omfattar totalt 200 miljoner kronor.

Överenskommelse hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021

Informationsansvarig

 • Emma Spak
  Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset