Publicerad: 31 januari 2020

Överenskommelser mellan SKR och regeringen inom vård och omsorg

Samarbetet mellan SKR och regeringen sker inom områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner.

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020

Syftet med överenskommelsen är att ge regionerna medel för att stimulera kvalitetshöjande insatser inom hälso- och sjukvården för att sjukskrivning ska bli en del av vård och behandling. Det handlar bland annat om att utveckla samverkan med andra aktörer i sjukskrivningsprocessen, att förebygga eller förkorta sjukskrivning och att främja kvinnors och mäns återgång i arbete. Målet med årets överenskommelse är att slutföra de insatser som har utvecklats genom tidigare överenskommelser inom området.

Överenskommelsen är ettårig och omfattar 944 miljoner kronor. Av dessa avsätts 550 miljoner för ersättning till regionerna för rehabiliteringsinsatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta och 290 miljoner för regionernas utvecklingsarbete.

Överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020

Förlossningsvård och kvinnors hälsa 2020

SKR och regeringen har en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa mellan 2015 - 2022. Under 2020 fördelas 937 miljoner kronor till regionerna.

Målet är att uppnå en mer tillgänglig, säker, kunskapsbaserad och jämlik vård inom mödrahälsovården, förlossningsvården, neonatalvården, primärvården och annan hälso- och sjukvård som bidrar till att främja kvinnors hälsa.

Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2020 fortsätta arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Den viktigaste åtgärden är att fortsätta införa och utveckla det gemensamma nationella systemet med standardiserade vårdförlopp (SVF).
Regeringen avser att fortsätta avsätta 500 miljoner kronor per år 2020 – 2022 för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård, förutsatt att riksdagen ställer medlen till förfogande. Överenskommelsen för 2020 omfattar totalt 447 miljoner kronor varav 320 miljoner utgör stimulansmedel till regionerna.

SVF-arbetet under 2020 är främst inriktat på att regionerna ska fortsätta arbeta för att nå målen för 2020. Som komplement till måluppfyllelsen ska RCC och regionerna även kartlägga hur väntetiderna utvecklats sedan 2015 och hur spridningen kring målet ser ut.
Överenskommelsen om jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider

Satsningen på kortare väntetider i cancervården

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020

Överenskommelsen innebär en bredare uppföljning av tillgängligheten, som omfattar fler delar av vårdkedjan för en bättre helhetsbild. Totalt omfattar överenskommelsen 2 896 miljoner kronor till regionerna, pengar som dels fördelas utifrån befolkningsmängd, dels betalas ut efter prestation. Den prestationsbaserade delen utgår från uppföljning inom sju olika områden, med mått för både barn- och ungdomspsykiatrin, den specialiserade vården och primärvården.

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020

SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser för patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. Totalt uppgår överenskommelsen för 2020 till 534,3 miljoner kronor. Avseende Nationella kvalitetsregister står regionerna för 100 miljoner kronor och staten för 88,5 miljoner kronor.

I överenskommelsen ingår:

  • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (290 mkr)
  • Nationella kvalitetsregister (regionerna 100 mkr, staten 88,5 mkr)
  • För säkrare vård inkl Strama (5,5 mkr)
  • Enhetligt, enkelt och säkert klagomålshantering (5mkr)
  • Civilt försvar (30 mkr)
  • Läkemedel ( 5,3 mkr)
  • Sällsynta sjukdomar (10 mkr)

Nationella kvalitetsregister

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Läkemedelsförmånerna 2020

SKR och staten har träffat en överenskommelse om bidraget till regionerna för läkemedelsförmånerna för 2020. Bidraget omfattar totalt 31 705 miljoner kronor vilket bland annat innefattar kostnaden för hepatit C-läkemedel.

Överenskommelse läkemedelsförmån 2020

En god och nära vård 2020

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2020 vidareutveckla den nära vården. Målet för omställningen till en god och nära vård är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa.

Överenskommelsen omfattar totalt 6 250,5 miljoner kronor. Av dessa avsätts 5 551 miljoner kronor till regionerna och 500 miljoner till kommunerna. 52 miljoner avsätts till SKR för att stödja regionerna och kommunerna i omställningen av hälso- och sjukvården till god och nära vård och i genomförandet av utvecklingsområdena: utvecklingen av den nära vården med fokus på primärvården, ökad tillgänglighet inom barnhälsovården, goda förutsättningar för vårdens medarbetare samt satsningar för digitalisering.

Överenskommelse om en god och nära vård 2020

Insatser inom området psykisk hälsa 2020

Överenskommelsen mellan staten och SKR för 2020 bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

Överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk hälsa” omfattar totalt 1716 miljoner kronor för att stimulera utvecklingen. 1694 miljoner kronor fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, fortsatt långsiktig hållbart utvecklingsarbete inom området. Insatserna riktar sig till all offentligt finansierad vård och omsorg.

Överenskommelse psykisk hälsa

Stöd till jämställdhet och kvinnofrid 2018-2020

SKR har träffat en överenskommelse med regeringen om en treårig satsning på stöd till jämställdhetsarbete och arbete för kvinnofrid i kommuner och regioner 2018-2020.

Syftet är att stärka samverkan mellan staten, SKR, kommuner och regioner, att stärka stödet till jämställdhetsarbete i kommuner och regioner, samt att stärka stödet till arbetet för att förebygga mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. År 2020 omfattar överenskommelsen 28 miljoner kronor.

Stärkt stöd till arbete för jämställdhet och kvinnofrid

Informationsansvarig

  • Emma Spak
    Sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!