Publicerad: 2 mars 2017

Beslut i SKL:s sjukvårdsdelegation

SKL:s sjukvårdsdelegation beslutade 15 maj 2014 att rekommendera landsting om ett förslag till en landstingsgemensam samverkansform för läkemedel.

Landsting och regioner föreslås var och en och i enlighet med egna delegationsordningar fatta beslut i enlighet med samverkansmodellen vilket innebär:

 • Att godkänna inrättandet av en beställarstyrelse/styrgrupp, ett råd för Nya Terapier (NT-råd), en Förhandlingsdelegation, en funktion för Livscykel respektive Marknad, samt en stöd- och samordningsfunktion hos SKL för ovanstående funktioner.
 • Att godkänna föreslagen årlig budget för ovanstående funktioner från och med den 1 januari 2015 om totalt 11 mkr, att fördelas mellan landstingen och regioner efter antal invånare, samt att uppdra åt styrgruppen att därefter årligen revidera budgeten och vid behov återkomma till landsting och regioner om justering behövs.
 • Att godkänna att landsting och regioner kan faktureras efter antal invånare redan under 2014, om det krävs att funktionerna i vissa delar börjar gälla redan under innevarande år och genererar kostnader utöver vad som redan är budgeterat och anslaget.
 • Att uppdra till SKL att tillsammans med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, Region Skåne samt Landstinget i Östergötland, upprätta avtal och uppdragsbeskrivningar för funktionerna Livscykel och Marknad enligt förslaget.
 • Att uppdra åt styrgruppen att uppdra till oberoende part att utvärdera samverkansmodellen. Eventuella kostnader för detta ska fördelas mellan landstingen.
 • Att landstingsdirektörerna, på förslag från hälso- och sjukvårdsdirektörerna, beslutar om ledamöter i styrgruppen.
 • Att hälso- och sjukvårdsdirektörerna beslutar om ledamöter i NT-rådet.
 • Att återkoppling och avstämning från styrgruppen sker till SKLs sjukvårdsdelegation.
 • Att i den mån nationellt samordnade upphandlingar genomförs på landstingens uppdrag, ska dessa företrädesvis utföras av SKL Kommentus, i samarbete med Marknadsfunktionen.

Sjukvårdsdelegationen beslutar

 • att rekommendera landsting och regioner att aktivt medverka i samverkansmodellen, att verka för att dess intentioner uppfylls och att var och en och i enlighet med egna delegationsordningar fattar beslut enligt rekommendationen ovan.

Informationsansvarig

 • Sofie Alverlind
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!