Publicerad 11 mars 2021

Frågor och svar specialiserad vård

Många frågor är gemensamma för alla som jobbar med att kunna genomföra den utökade uppföljningen av specialiserad vård. Här finns svar på de vanligaste frågorna.

Om du inte hittar svar på din fråga, går det bra att skicka e-post till support-vantetider@skr.se

 • Hur kommer övergången till den nya uppföljningen att gå till?

  Under oktober, november och december av väntetidsmätningar kommer den nya modellen för specialiserad vård gå parallellt med den gamla. Den gamla modellen för specialiserad vård kommer att fasas ut vid årsskiftet och ersättas av den nya.

 • Är det enbart uppföljning för patienter inom det egna länet som ska levereras?

  Alla väntande och genomförda ska ingå, oavsett folkbokföring, det vill säga även utomlänspatienter.

 • Var kan vi hitta tjänstekontrakten?

  Tjänstekontrakten finns på projektplatsen. Det är kontaktpersonerna för projektet som har tillgång till Projektplatsen.

  Regionernas kontaktpersoner

Om rapportering

 • Vilken är rapporteringsfrekvensen?

  Data rapporteras en månad i taget. Genomförda kontakter rapporteras senast den 20:e efterföljande månad. Väntande vid månadsskiftet rapporteras senast den 20:e efterföljande månad.

 • Vilka kodverk ska användas?

  Det är samma kodverk (för medicinskt vårdområde, MVO) som används för rapporteringen idag.

  Kodverk, Socialstyrelsen

 • Varför är avvikelseorsak inte obligatoriskt att rapportera?

  De avvikelser som kan vara aktuella är patientvald väntan (PvV), Medicinskt orsakad väntan (MoV) samt Särskilda skäl (SoV). Eftersom avvikelsen inte kommer att finnas på alla kontakter kan den inte vara obligatorisk.

 • Kommer det att finnas något API?

  Ja, det kommer att finnas API för att hämta hem data till regionens egna system.

 • Ska specialister som inte ingår i gemensam journal i regionen ändå lämna uppgifter?

  Ja, som grundprincip ingår all verksamhet som omfattas av vårdgarantin, men det är viktigare att börja med de verksamheter som ingår i det gemensamma journalsystemet.

 • Var hittar jag vårdutbudet per kod för att läsa in?

  Textfilerna ligger på projektplatsen för Teknikforum. Webbplatsen kräver inloggning.

  Vårdutbud per kod, Teknikforum

  Alla som behöver tillgång till tekniska instruktioner, kan ansöka om att gå med i Teknikforum. Skicka e-post till

  teknik-vantetider@skr.se

 • Var finns aktuella dokument med postbeskrivning, koder med mera?

  Reviderad postbeskrivning finns publicerad på Projektplatsen, under etapp 2019-2020/Anvisningsdokument/Specialiserad vård_Uppföljningsmodell_P1.0-5UTDRAG_2019-12-04.

  Det är regionernas kontaktpersoner som har åtkomst till Projektplatsen för projektet.

  Regionernas kontaktpersoner

 • Ska läkare som går på nationella taxan vara med?

  Det är inget krav, men om ni kan och så önskar är det inget som hindrar att de är med i uppföljningen.

 • Hur gör vi med rapportering av BUP-satsning?

  Sättet att visa statistiken kommer att uppdateras och anpassas till den nya överenskommelsen. När den nya modellen för den specialiserade vården börjar användas kommer även grafer och tabeller på vantetider.se att uppdateras.

  Tidigare rapporterades data inom ramen för BUP-satsningen manuellt. All inrapporterad data kommer att finnas kvar och statistiken finns att tillgå inom det närmaste tiden. Vi har inte tagit ställning till om och i så fall i vilken form tidigare statistik ska vara tillgänglig i det långa perspektivet.

 • Ingår mödravård och ungdomsmottagning?

  Nej, mödrahälsovård och ungdomsmottagning ingår inte i den utökade uppföljningen av specialistvården. Däremot ingår de i uppföljningen av primärvården.

 • Ska gynekologiska cellprovskontroller ingå i den utökade uppföljningen?

  Insatser till kallade, utvalda grupper som exempelvis mammografi och gynekologisk cellprovtagning (screening) ses som medicinsk service och ingår därmed inte i tillgänglighetsuppföljningen.

Variabler

 • Vad räknas som distanskontakter?

  Med distanskontakt avses vårdkontakt i öppen vård där hälso- och sjukvårdspersonal och patient är rumsligt åtskilda.

 • Vad är medicinskt måldatum?

  Medicinskt måldatum är den tidpunkt i en vårdprocess då beslutade hälso- och sjukvårdsåtgärder bör inledas.

 • Hur definieras ett akutbesök?

  Definitionen för akut öppenvård enligt Socialstyrelsens termbank är ”Öppenvårdsbesök där patients tillstånd kräver omedelbar bedömning”.

  För akut sjukdom eller skada finns en definition i Socialstyrelsens rapport ”Akut omhändertagande. Ett underlag för kompetensutveckling vid omhändertagande av akut sjuka och skadade” från 1994, som fortfarande gäller:

  ”Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt förlöpande sjukdom eller plötsligt åsamkad skada. Akut omhändertagande avser patienter som kräver omedelbar behandling i öppenvård eller inskrivning i sluten vård. Akut sjukvård omfattar i enlighet härmed åtgärder som inte bör vänta mer än timmar eller högst upp till ett dygn.”

 • Hur definieras akutverksamhet?

  Ni identifierar akutverksamheten samt övriga kontakter enligt tabellen (hämtad från Socialstyrelsens förordning ”Förtydligande av föreskrifter till patientregistret”), men ledtider krävs bara för 1, det vill säga två eller fler samlokaliserade somatiska specialiteter.

  0 = ej akutverksamhet

  1 = Akutmottagning med två eller flera somatiska specialiteter som är samlokaliserade

  2= Akutmottagning med endast en somatisk specialitet

  3= Psykiatrisk akutmottagning (anges även om mottagningen är samlokaliserad med annan specialitet)

  4= Närakut eller närsjukhus med jourmottagning

  5= Övrig akutverksamhet

 • Vad avses med avbruten vård på akutmottagning?

  Enligt Socialstyrelsens förordning ”Förtydligande av föreskrifter till patientregistret” handlar det om patienter som avviker efter läkarbedömning. Om patienten avvikit innan läkarbedömning medför detta att besöket inte kan betraktas som ett läkarbesök och ska därför inte rapporteras.

  Enligt förordningen får endast läkarbesök rapporteras till patientregistret.

  • Om patienten avviker på eget initiativ efter läkarbedömning rapporteras det med alternativ 1.
  • Om vården avbrutits på annat sätt ska fältet lämnas blankt.
  • Om vården fullföljs ska fältet lämnas blankt.
 • Vad syftar variabeln Aktivitet på?

  Variabeln Aktivitet avser operation eller åtgärd, använd samma koder som idag.

 • Ingår alla yrkeskategorier i Tidpunkt för bedömning på akutmottagning?

  I variabeln yrkeskategori ingår alla yrkesgrupper som hanterar besök på akutmottagning.

 • Vad innebär variabeln Vårdgaranti JA/NEJ?

  Tanken här är att skilja ut vad som ingår och inte ingår i vårdgarantin. Eftersom uppföljningen vidgas, kommer vi att följa upp vårdgarantin totalt och inte enbart det begränsade urval man valt att följa historiskt.

 • Vad avser variabeln Bokningssätt?

  Uppföljningsmodellen innehåller olika bokningssätt. Tabellen beskriver fem olika bokningssätt, som numreras 1 till 5. Bokningssätten kan initieras antingen av patienten eller vården.

  Beskrivning av variabeln och typ av bokningssätt

  Beskrivning av variabeln och typ av bokningssätt

  Bokningssätt

  Initieras av patienten eller vården

  1 = Bokat själv

  Patienten, alternativt vården, initierar kontakten. Patienten bokar själv kontakten via exempelvis webbtidbok.

  2 = Bokad eller överenskommen tid

  Patienten, alternativt vården, initierar kontakten. Tid bokas direkt i samråd, överenskommen tid.

  3 = Bokad eller erbjuden tid

  Patienten, alternativt vården, initierar kontakten. Tid bokas och erbjuds patienten.

  4 = Bokad

  Patienten, alternativt vården, initierar kontakten. Tid bokas och erbjuds patienten, alternativt bokas direkt i samråd, överenskommen tid. Används om inte 2 eller 3 kan identifieras.

  5 = Obokad

  Kontakten har inte varit planerad, exempelvis drop-in.

 • Vad menas med Yttre orsak?

  Definitionen av yttre orsak är helt enkelt orsak till skada, till exempel fall.

 • Varför ska orsak skickas, kan inte SKR uppmärksamma och visa dessa?

  Det är i och för sig riktigt att kodningen säger vad som är orsakskoder och att SKR skulle kunna flagga dess utifrån de diagnoser som skickas, men vi har valt samma struktur som rapporteringen till PAR (patientregistret).

 • Varför ska medicinskt verksamhetsområde rapporteras istället för medicinsk specialitet?

  Vårdutbuden bygger historiskt på medicinska verksamhetsområden och då var det naturligt att inkludera den kompletta förteckningen när uppföljningen vidgas.

 • Vad ska skickas med för Operationer?

  Enligt överenskommelsen ska rapporteringen ha samma struktur som rapporteringen av primärvårdens tillgänglighet vilket innebär att alla koder ska ingå, även koder som idag inte matchar något vårdutbud.

 • Vad avser Beslut att utföra aktivitet?

  Definitionen avser tidpunkt (datum och klockslag) för beslut att genomföra aktivitet, enligt Flödesmodellen. Det kan handla om väntetidsstart för första kontakt, operation, åtgärd eller återbesök.

  För första kontakt anges datum för beslut att framställa vårdbegäran. För operation, åtgärd, återbesök, övriga kontakter anges beslutsdatum för aktivitet.

  Flödesmodellens mätpunkter

  1. Beslut att framställa vårdbegäran
  2. Vårdbegäran inkommen
  3. Ställningstagande till vårdbegäran
  4. Beslut att utföra aktivitet
  5. Start av aktivitet
  6. Beslut om avslut
  7. Avslut

  Händelseförlopp

  1. Framställa vårdbegäran
  2. Bedöma vårdbegäran
  3. Bedöma behov av aktivitet
  4. Planera genomförande av aktiviteter
  5. Genomföra planerade aktiviteter
  6. Utvärdera aktiviteter och bedöma kvarstående vårdbehov
  7. Avsluta vårdåtagande
  Flödesmodellens mätpunkter A. Beslut att framställa vårdbegäran B. Vårdbegäran inkommen C. Ställningstagande till vårdbegäran D. Beslut att utföra aktivitet E. Start av aktivitet F. Beslut om avslut G. Avslut 1. Framställa vårdbegäran 2. Bedöma vårdbegäran 3.Bedöma behov av aktivitet 4. Planera genomförande av aktiviteter 5. Genomföra planerade aktiveteter 6. Utvärdera aktiviteter och bedöma kvarstående vårdbehov 7. Avsluta vårdåtagande

  Flödesmodell

 • Vårdenhet 1 – kan posten rapporteras på annat sjukhus än där händelsen inträffat?

  Ja, det kan vara så att vissa poster ska rapporteras på annat sjukhus än där händelsen inträffat. Det är naturligtvis bra om det går att placera utförd kontakt på "rätt" sjukhus men vi är medvetna om beroendet till systemfunktioner.

 • Om det finns fler yrkeskategorier i samma vårdkontakt – vilken ska anges?

  Vi utgår från VI 2000, så vid teamkontakter rapporteras varje yrkesgrupp som deltar vid kontakten som en egen kontakt. Exempelvis om två yrkeskategorier deltar vid en teamkontakt, rapporteras två kontakter.

 • Hur gör vi om det är osäkert vilken yrkesgrupp patienten ska träffa?

  Om det vid en första kontakt inte är bestämt vilken profession som en patient ska träffa, anges XS922 Övriga.

  Det förekommer ju att det inte går att ange vilken vårdgivare som ska träffa patienten, till exempel inom psykiatrin som inte alltid anger vårdgivare på planerad/bokad kontakt eftersom det är flera vårdgivare som kan träffa patienten.

Teknikrelaterade frågor

 • Kommer gamla tjänster att stängas ner när ny rapportering är på plats?

  Ja, tanken är att tidigare tjänster för den specialiserade vården ska stängas ner.

 • Ungefär hur lång tid kommer det att ta att skicka 100 000 poster?

  Att göra anropet bör inte ta mer än någon minut, om inloggninguppgifter skickas med redan vid första anropet kortas tiden.

  Hur lång tid hela processen tar beror på till vilket formulär datat skickas. Vi kommer att veta mer om detta efter att pilotprojekten avslutats. Som jämförelse kan sägas att dagens process för den utökade uppföljningen tar mellan 2 och 30 minuter.

 • Kan de regler som finns utöver reglerna i XSD definieras som schematronregler?

  Det finns inte en färdig schematronfil för detta. Om det finns önskemål, kan vi utreda det.

 • Kommer vårdkontakter att synkas ihop med patientregistret PAR?

  För vårdkontakter är det delvis samma tolkning och kodning som PAR, men distanskontakterna redovisas olika. Definitionen av distanskontakter i PAR är ganska grov och utifrån synpunkter vi fått har vi valt en högre detaljeringsnivå. En eventuell framtida synkronisering mot PAR är en fråga för Socialstyrelsen.

Informationsansvarig

 • Annika Brodin-Blomberg
  Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset