Publicerad: 27 november 2019

Stöd för införande av patientkontrakt

SKR har i uppdrag att stödja regionerna i arbetet med att införa patientkontrakt. Stödet består av flera olika delar.

Finansiering för att testa patientkontrakt

Alla regioner kan söka extra medel för att utveckla konceptet patientkontrakt, tillsammans med kommuner och invånare. För att få del av projektmedlen ska regionen initiera och genomföra utvecklingsarbeten enligt metoden Esther SimLab. Medel kan sökas under hela 2019.

Erbjudande om extra medel för tester av patientkontrakt

Metodstöd för patientkontrakt

Genom att ställa sju kontrollfrågor kan verksamheten få ett kvitto på om patienten och vården är överens och få veta om det finns områden inom verksamheten som behöver förbättras.

Metodstöd

Genusperspektiv underlättar i arbetet med patientkontrakt

Genusperspektivet är viktigt i varje vårdmöte, och särskilt i arbetet med patientkontrakt underlättar det att ha med ett tydligt genusperspektiv. SKR har tagit fram stöd för detta.

Genusperspektiv i patientkontrakt

Lärande exempel

SKR medverkar till att fånga upp och sprida lärande exempel som berättar hur patientkontrakt utvecklas och används och som visar värdet av patientkontrakt, både ur patientens och vårdgivarens perspektiv.

Lärande exempel, patientkontrakt

Presentationsbilder om patientkontrakt

Här finns en bildserie som närmare beskriver vad patientkontrakt är och hur verksamheterna kan jobba med konceptet.

Presentationsbilder om Patientkontrakt, oktober 2018 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Presentationsbilder med talarmanus om Patientkontrakt, oktober 2018 (PPT, öppnas i nytt fönster)

Uppföljning och mätning

Införandet av patientkontrakt sker i olika takt i landet. I den nationella patientenkäten finns effektmått som kopplar till patientkontrakt, och som kan visualiseras på olika sätt. Exempel på frågor är Tog vårdpersonalen hänsyn till dina egna erfarenheter av din sjukdom? och Diskuterade du och behandlaren vad du själv kan göra för att förbättra din hälsa? För varje fråga finns ett uppföljningstal (i procent) för Primärvård, Öppenvård respektive Slutenvård.

Se bild med frågor och exempel på uppföljningstal

Nationell patientenkät

Patientkontrakt integreras i det som redan görs

En av strategierna för arbetet med patientkontrakt är att integrera patientkontrakt i det som redan pågår. Det finns till exempel redan flera olika planer i vården och omsorgen, som behöver hänga ihop med patientkontraktets sammanhållande plan. Exempel på planer är sammanhållande individuell vårdplan (SIP) inom psykiatrin, och Min vårdplan i cancervården.

Samordnad individuell plan (SIP)

Min vårdplan i cancervården (RCC i samverkan)

Pilotprojekt för att utveckla patientkontrakt 2017-2018

Mellan maj 207 och januari 2018 genomfördes ett pilotprojekt för att utveckla konceptet patientkontrakt i Landstinget i Kalmar län, Region Halland och Region Norrbotten. Projektet inkluderade bland annat intervjuer med patienter och närstående, workshops för både patienter och medarbetare samt ett designarbete för en framtida visualisering av sammanhållen plan på 1177.se.

Begrepp, framgångsfaktorer och rekommendationer

Ur pilotprojektet drogs slutsatserna om de fyra delarna i patientkontrakt – överenskommelse, fast vårdkontakt, överenskommen tid och sammanhållen plan – och vad dessa ska leda till: delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan. En definition av begreppen finns också med i rapporten. I rapporten slås också fast att ett värdegrundsarbete är en framgångsfaktor, som bidrar till genomförandekraften i verksamheten.

Mallar för överenskommelser och vårdmodeller

Även andra framgångsfaktorer beskrivs, utifrån hur ortopedkliniken på Oskarshamns sjukhus jobbat. De presenteras i rapporten tillsammans med rekommendationer till åtgärder, och det går även att ta del av mallar för vårdöverenskommelse. Ett annat exempel är en vårdmodell för rehabilitering av hjärtpatienter, som utvecklats i samverkan mellan kardiologer, allmänläkare, hjärtsjuksköterskor, fysioterapeuter och Riksförbundet Hjärt-Lung. Även här finns rekommendationer och mallar.

Rekommendationer för webbtidbokning, uppföljning och visualisering

Genom de intervjuer och workshops som genomförts, finns också slutsatser och rekommendationer för utveckling av webbtidbokning, hur Nationell patientenkät och Nationell patientöversikt (NPÖ) kan användas för uppföljning av patientkontrakt, och hur 1177.se kan användas för att visualisera och samordna patientens behov, aktivieteter och önskemål i en sammanhållen plan.

Slutrapport från pilotprojekt för utveckling av patientkontrakt 2017-2018 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!