Publicerad: 5 maj 2020

Styrgrupp, beredningsgrupp, NSK-R och sjukvårdsregionala samordnare

Styrgruppens uppdrag är att verka för att kunskapsstyrningen blir ett stöd för huvudmännen och vårdprofessioner. NSK-R är ett nätverk för kunskapsstyrningsfrågor med representation från alla regioner. I varje sjukvårdsregion finns en sjukvårdsregional samordnare för etableringen av kunskapsstyrningsarbete.

Styrgrupp

Styrgruppen i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) utgör ett stöd och en arena för dialog mellan huvudmänen och staten i kunskapsstyrningsfrågor på tjänstemannanivå, godkänner verksamhetsplaner, fördelar gemensamma medel samt arbetar med vissa prioriteringsfrågor.

Sammansättning av gruppen:

 • två representanter från regiondirektörsnätverket
 • fyra representanter från hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket
 • en representant från SKR
 • samtliga sex sjukvårdsregioner ska vara representerade
 • vid behov kan styrgruppen utökas med ytterligare ledamöter
 • ledamöter samt ordförande utses av regiondirektörsnätverket.

Ledamöter styrgrupp

 • Mats Bojestig, Sydöstra sjukvårdsregionen, Region Jönköpings län (HSD) – ordförande
 • Brita Winsa, Norra sjukvårdsregionen, Region Västerbotten (HSD)
 • Björn Eriksson, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion, Region Stockholm (RD)
 • Martin Engström, Södra sjukvårdsregionen (HSD)
 • Jan Grönlund, Uppsala-Örebros sjukvårdsregion, Region Sörmland (RD)
 • Ann Söderström, Västra sjukvårdsregionen Västra Götalandsregionen (HSD)
 • Fredrik Lennartsson, SKR, chef avdelningen för vård och omsorg
 • Sophia Björk, SKR, sekreterare

Adjungerade styrgrupp

 • Bo Svedberg, Region Gävleborg, Ekonomidirektörsnätverket
 • Christina Jörhall, Region Jönköpings län, Informationsdirektörsnätverket
 • Vakant, Personaldirektörsnätverket
 • Mats Collin, Härnösands kommun, ordförande Nationell samverkansgrupp kunskapsstyrning socialtjänst, NSK-S
 • Mari Forslund, SKR, sektionschef kvalitet och uppföljning
 • Marie Lawrence, SKR, samordnare nationell stödfunktion för regionernas kunskapsstyrningssystem

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen tillsätts av styrgruppen och stödjer styrgruppen i dess uppdrag genom att bereda underlag från programområdena samt samverkansgrupperna inför ställningstagande, horisontella prioriteringar och beslut.

Beredningen sker i samspel med den nationella stödfunktionen. Beredningsgruppen bidrar även till att säkra och stödja samordning mellan programområden och samverkansgrupperna.

Ledamöter beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive sjukvårdsregion samt stödfunktionen vid SKR.

Norra sjukvårdsregionen

 • Nina Fållbäck Svensson (ordinarie)
 • Monika Johansson (ersättare)

Sthlm/Gotland sjukvårdsregion

 • Magnus Thyberg (ordinarie)
 • Ameli Norling (ersättare)

Sydöstra sjukvårdsregionen

 • Karl Landergren (ordinarie)
 • Susanne Yngvesson (ersättare)

Södra sjukvårdsregionen

 • Christer Lindbladh (ordinarie)
 • Sven Oredsson (ersättare)

Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

 • Marianne Van Rooijen (ordinarie)
 • Per-Olov Gustafsson (ersättare)

Västra sjukvårdsregionen

 • Lars Rex (ordinarie)
 • Jeanette Törnqvist (ersättare)

Stödfunktionen vid SKR

 • Marie Lawrence ordförande (ordinarie)
 • Sophia Björk (föredragande)
 • Max Englund (sekreterare)

Sjukvårdsregionala samordnare och kommunikatörer

Norra sjukvårdsregionen

Samordnare: Susanne Waldaususanne.waldau@norrarf.se

Kommunikatör: Anneli Jernberganneli.jernberg@rvn.se

Sthlm/Gotland sjukvårdsregion

Samordnare: Kristina Atevakristina.ateva@sll.se

Kommunikatör: Ann-Christine Bergann-christine.berg@sll.se

Sydöstra sjukvårdsregionen

Samordnare: Susanne Yngvesson Stridsusanne.yngvesson.strid@rjl.se

Kommunikatör: Conny Thålinconny.thalin@rjl.se

Södra sjukvårdsregionen

Samordnare: Christer LindbladhChrister.Lindbladh@skane.se

Kommunikatör: Kristina Happstadius-TrägårdhKristina.Happstadius-Tragardh@skane.se

Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Samordnare: Lena Burströmlena.burstrom@regionvastmanland.se

Kommunikatör: Anja Dahlin Price
anja.dahlin.price@regionuppsala.se

Västra sjukvårdsregionen

Samordnare: Peder Welinpeder.welin@vgregion.se

Kommunikatör: Mari Turosmari.turos@vgregion.se

NSK-regiongrupp

NSK-Regiongrupp är ett nätverk för utbyte av erfarenheter och lärande mellan landsting och regioner i kunsakpsstyrningsfrågor. Gruppen bidrar till att arbetet på nationell nivå tar in flera olika perspektiv, samt förankrar pågående arbete ut i respektive region.

Ledamöter NSK-regiongrupp

Norra sjukvårdsregionen


Stockholm/Gotland sjukvårdsregion


Sydöstra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionen

Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Västra sjukvårdsregionen

Informationsansvarig

 • Marie Lawrence
  Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!