Publicerad: 18 maj 2020

Pågående arbete inom personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Målet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att de ska bidra till en jämlik och god vård och omsorg till alla patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk bakgrund. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad och sammanhållen process.

Ett nationellt programområde i kunskapsstyrningssystemet blir huvudansvarigt för arbetet med respektive vårdförlopp. Varje nationellt programområde utser en arbetsgrupp (NAG) som ska arbeta med framtagandet av vårdförloppen. Arbetsgruppen består av olika kompetenser, till exempel sakkunniga inom olika områden, läkare, patientföreträdare, ekonomer med flera.

Vårdförloppen tas fram i etapper

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp kommer tas fram i flera omgångar. Under 2020 påbörjas ytterligare femton vårdförlopp som kommer införas under 2021.

Införs 2020

De nationella arbetsgrupperna i regionerna har tagit fram remissversioner för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom följande diagnoser: höftledsartros, astma/KOL, kritisk benischemi, reumatoid artrit, schizofreni-förstagångsinsjuknande, sepsis och stroke/TIA. Remisstiden avslutades 6 mars.

Godkända vårdförlopp

Införs 2021

Arbetet med följande vårdförlopp startade i februari 2020 och kommer att införas 2021.


Vårdförlopp

Nationellt programområde (NPO) med huvudsakligt ansvar

Traumatisk hjärnskada

NPO barn och ungdomars hälsa
NPO nervsystemets sjukdomar
NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Lungfibros

NPO lung- och allergisjukdomar

Inflammatorisk tarmsjukdom

NPO mag- och tarmsjukdomar

Epilepsi

NPO nervsystemets sjukdomar

Långvarig icke-malign smärta

NPO nervsystemets sjukdomar
NPO Nationell arbetsgrupp (NAG) smärta

Självskadebeteende

NPO psykisk hälsa

Ångest och depression

NPO psykisk hälsa

Jättecellsarterit

NPO reumatiska sjukdomar

Knäledsartros

NPO rörelseorganens sjukdomar

Palliativ vård

NPO äldres hälsa

Grav hörselnedsättning

NPO öron, näsa och halssjukdomar

Sömnrelaterad andningsstörning och obstruktiv sömnapné hos barn

NPO öron, näsa och halssjukdomar

Vårdförloppen avseende sår ska koordineras:

  • Diabetes med hög risk för fotsår
  • Varicer och veneösa bensår
  • Svårläkta sår

NPO hjärt- och kärlsjukdomar

NPO hud- och könssjukdomar

NPO endokrina sjukdomar

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!