Publicerad: 28 januari 2020

Pågående arbete inom personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Målet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att de ska bidra till en jämlik och god vård och omsorg till alla patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk bakgrund. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad, helhetsorienterad och professionell process.

Vårdförlopp klara för remiss

Nu har nationella arbetsgrupper i regionerna tagit fram remissversioner för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom följande diagnoser: höftledsartros, KOL, kritisk benischemi, reumatoid artrit, schizofreni-förstagångsinsjuknande, sepsis och stroke och TIA. Det finns remissversioner av dokumenten samt information om hur remissvar lämnas.

Remissvar vårdförlopp

Arbetet startas upp i omgångar

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp kommer tas fram i flera omgångar. Inledningsvis har tio sjukdomsområden startat under hösten 2019. Minst fem vårdförlopp ska implementeras under 2020. Etapp två påbörjas under 2020, vilket innebär att ytterligare områden utarbetas och sedan implementeras under 2021.

Etapp 1

Ett nationellt programområde i kunskapsstyrningssystemet blir huvudansvarigt för arbetet med respektive vårdförlopp. I det ingår att samverka med de aktörer som berörs av den patientprocess som respektive vårdförlopp bygger på. Det kan till exempel handla om att samarbeta med andra nationella programområden, patientorganisationer och myndigheter.

Varje nationellt programområde utser en arbetsgrupp (NAG) som ska arbeta med framtagandet av vårdförloppen. Arbetsgruppen består av olika kompetenser, till exempel sakkunniga inom olika områden, patientföreträdare, ekonom med flera.

Arbetet med följande vårdförlopp startade september 2019.


Vårdförlopp

Nationellt programområde (NPO) med huvudsakligt ansvar

Hjärtsvikt

NPO hjärt- och kärlsjukdomar

Höftartros

NPO rörelseorganens sjukdomar

Kritisk ischemi

NPO hjärt- och kärlsjukdomar

Kol

NPO lung- och allergisjukdomar

Osteoporos

NPO endokrina sjukdomar

Reumatoid artrit

NPO reumatiska sjukdomar

Schizofreni-förstagångsinsjuknande

NPO psykisk hälsa

Sepsis

NPO infektionssjukdomar

Stroke och TIA

NPO nervsystemets sjukdomar

Utredning av kognitiv svikt/demenssjukdomar

 NPO äldres hälsa

Ordförande och processledare

Kontaktuppgifter till respektive nationell arbetsgrupp för framtagande av vårdförlopp.

Kontaktuppgifter ordförande och processledare i arbetsgrupper (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!