Publicerad: 13 december 2019

Frågor och svar om standardiserade vårdförlopp

Svar på vanliga frågor om standardiserade vårdförlopp.

Varför ingår SKR och regeringen denna överenskommelse?

Med överenskommelsen vill SKR och regeringen bidra till en mer jämlik och effektivt hälso- och sjukvård av hög kvalitet i hela Sverige. Syftet är också att stödja det pågående utvecklingsarbetet i regioner och sjukvårdsregioner med ett gemensamt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård.

Vad skiljer sig åt mellan standardiserade vårdförlopp inom cancer och vad som anges i överenskommelsen för andra diagnoser?

De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen för nya diagnoser ska kunna omfatta en hel vårdkedja, inklusive utredning, uppföljning och rehabilitering. Oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig, nyinsjuknad eller har haft sin sjukdom under längre tid, ska den kunna utredas, behandlas och följas upp. De standardiserade vårdförloppen som tagits fram inom cancerområdet omfattar förloppet från misstanke om sjukdom till första behandling.

Vilka kriterier finns för de nya vårdförloppen?

De ska kunna:

  • innefatta patienter med komplexa och långvariga sjukdomar
  • starta i primärvården och vid behov innefatta kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänstinsatser
  • omfatta flera specialiteter
  • utgå från nationella vårdprogram som finns eller utarbetas
  • utformas så att de kan följa i de nya digitala vårdstöden om utvecklas och upphandlas

Hur många vårdförlopp ska utarbetas till att börja med?

Enligt överenskommelsen ska minst fem vårdförlopp utarbetas för att implementeras under 2020. Arbetet har dock startas med tio vårdförlopp i september 2019, och ytterligare kommer att startas under 2020.

Kommer det att tas fram flera vårdförlopp?

Enligt överenskommelsen ska ytterligare vårdförlopp utarbetas under 2020 och införas från 2021.

Hur ser processen för framtagande ut?

Det går ut en förfrågan till alla nationella programområden i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. De får då anmäla sitt intresse för att ta fram vårdförlopp. Nationella arbetsgrupper för respektive sjukdomsområde träffas löpande och arbetar fram vårdförloppen. Förslagen går sedan ut på remiss där både företrädare för patienter och profession har möjlighet att lämna synpunkter. När ett vårdförlopp är godkänt kommer införandet i vård och omsorg att påbörjas.

Vilka diagnoser kan det handla om?

Det handlar i första hand om långvariga och komplexa sjukdomar. I överenskommelsen ingår bland annat att ta fram vårdförlopp för följande diagnosområden: hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och KOL. Flera andra diagnosgrupper kommer att bli aktuella.

Vilka är förutsättningarna för att ta fram de första vårdförloppen?

Det behövs ett gediget kunskapsunderlag att utgå ifrån till exempel nationella riktlinjer. Vårdförloppen ska alltid baseras på bästa tillgängliga kunskap. Därför är det viktigt med bred förankring inom olika kompetenser bland annat inom profession och patientorganisationer.

Vem ska ta fram vårdförloppen?

Arbetet ska ske inom ramarna för de nationella programområdena i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och förankras brett i hela landet.

Vad är patientkontrakt och hur kommer det in i arbetet med vårdförlopp?

Patientkontrakt är en överenskommelse med patienten som innebär att en gemensam plan tas fram mellan patienten och dess samtliga vårdkontakter om vem som ska göra vad, hur och när. Det bidrar till att ansvaret för vården blir tydligt. Patientkontrakt kommer att bli en viktig del av arbetet och förutsättningarna för hur det ska genomföras kommer att utarbetas.

Hur vet vi om vårdförloppen kommer användas?

Vårdförloppen kommer att följas upp och utvärderas. Det kommer också att ske ett ständigt förbättringsarbete för att uppdatera och utveckla vårdförloppen.

Hur mycket pengar avsätts för arbetet 2019-2021?

Överenskommelsen är för perioden 2019-2021. För åren 2020 är det budgeterat 290 miljoner och för 2021 är det aviserat 500 miljoner. Medel beslutas om för respektive budgetår.

Hur ska arbetet rapporteras?

SKR ska den 15 mars 2020 lämna en skriftlig verksamhetsrapport. SKR ska redogöra för den samlade verksamheten som bedrivits under 2019 med stöd av bidraget. Av verksamhetsrapporten ska det framgå hur samarbetet bedrivits med regioner och sjukvårdsregioner i syfte att implementera vårdförlopp för nya sjukdomsområden 2020.

Av verksamhetsrapporten ska även framgå hur de vårdförloppen aves följas upp och utvärderas, även i relation till annan uppföljning inom ramen för regeringens satsningar samt övrig hälso- och sjukvård.

SKR ska sedan lämna en skriftlig delrapport till Socialdepartementet senast den 31 september 2020.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!