Publicerad: 16 januari 2020

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Staten och SKR har tecknat en överenskommelse i syfte att ta fram vårdförlopp för nya sjukdomsområden. Dessa vårdförlopp kallas numera för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen ska utgå ifrån tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och därmed baseras på bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling.

Under 2019 har ett arbete påbörjats för att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom följande tio sjukdomsområden: reumatoid artrit, schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, stroke, hjärtsvikt, kritisk benischemi, höftartros, kol, osteoporos, sepsis samt utredning av kognitiv svikt och demenssjukdomar. Under 2020 ska minst fem av dessa vårdförlopp implementeras. Vidare ska personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för fler sjukdomsområden tas fram. Psykiatriska diagnoser är ett prioriterat område. Införande av dessa vårdförlopp kommer påbörjas under 2021.

Vårdförloppen som tas fram ska uppfylla följande kriterier:

  • De ska kunna inbegripa flera specialiteter.
  • De ska kunna starta i primärvården och vid behov innefatta socialtjänstinsatser.
  • De ska kunna innefatta patienter med komplexa och långvariga sjukdomar.
  • De ska kunna främja hälsa i hela förloppet.
  • De ska utgå från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd.
  • De ska utformas så de kan följas i de nya digitala vårdstöden som regionerna just nu, eller inom överskådlig framtid, upphandlar.

Under 2020 kommer arbetet med vårdförloppen fokusera på att samla erfarenheter, utveckla ändamålsenliga metoder och arbetsformer.

Överenskommelse om vårdförlopp

Bakgrund

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet och står sig väl i jämförelse med andra länder. Samtidigt står hälso- och sjukvården inför en rad utmaningar. Tillgängligheten i vården har brister och patienter upplever att de tvingas vänta länge, ibland utan god och mottagaranpassad information.

Bättre samordning, gott bemötande och delaktighet är områden som behöver förbättras. Även personer med särskilda behov ska kunna tillgodogöra sig information och hälso- och sjukvård på lika villkor, som befolkningen i stort. Genom att utveckla vårdförloppen kan förutsättningarna öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Patientkontrakt för en sammanhållen vårdplan

Patientkontrakt ska vara en överenskommelse mellan patienten och vården och omfatta en sammanhållen planering över patientens samtliga vård- och omsorgsinsatser

Syftet är att stärka patientens delaktighet och samverkan, samt ge förutsättningar för en god tillgänglighet och en samordnad planering.

Patientkontrakt

Pågående arbete

Arbetet med vårdförloppen kommer startas upp i flera omgångar. Hösten 2019 startades arbetet inom tio sjukdomsområden.

Pågående arbete vårdförlopp

Filmer

För att ytterligare förklara vad vårdförlopp innebär har systemet för kunskapsstyrning tagit fram ett antal korta filmer som reder ut begreppen.

Mats Bojestig, ordförande Nationellt system för kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård, förklarar värdet av vårdförloppen och bemöter kritik. Längd: 4 minuter.


Kristoffer Strålin, överläkare, berättar utifrån ett professionsperspektiv hur vårdförlopp kommer att göra skillnad. Längd: 5 minuter

 

Helena Conning, patientföreträdare, blir intervjuad om vikten av patientmedverkan i vårdförloppen. Längd: 4 minuter.


Christina Holmström, processledare, berättar om arbetet med framtagandet av vårdförlopp. Längd: 4 minuter.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!