Publicerad: 14 maj 2020

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Staten och SKR har tecknat en överenskommelse i syfte att ta fram vårdförlopp för nya sjukdomsområden. Dessa vårdförlopp kallas numera för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Anpassningar efter covid-19

Med anledning av den uppkomna situationen med covid-19 sker en dialog mellan SKR och Socialdepartementet om vilka eventuella anpassningar som kan behöva göras i överenskommelsen om vårdförlopp. Dialog sker även i andra överenskommelser för utvecklingsarbeten inom vården.

Efter regeringsbeslut 9 april 2020 har förändringar i kraven på rapportering skett. I syfte att underlätta för kommuner och regioner i det svåra läge de befinner sig i har regeringen beslutat att ta bort krav på rapportering för 2020. Däremot kvarstår SKR:s rapporteringskrav till Socialdepartementet. Arbetet med framtagning av vårdförlopp fortsätter men bedrivs anpassat, lyhört och flexibelt utifrån det läge som regionerna befinner sig i. Införande av vårdförlopp kommer att påbörjas under hösten men i mindre omfattning och lägre tempo än tidigare planerat.

Ändringar i vårdöverenskommelserna

SKR:s information om covid-19 och det nya coronaviruset

Kriterier för vårdförlopp

De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen ska utgå ifrån tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och därmed baseras på bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling.

Under 2019 påbörjades arbetet för att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom följande sjukdomsområden: reumatoid artrit, schizofreni-förstagångsinsjuknande, stroke och TIA, hjärtsvikt, kritisk benischemi, höftledsartros, KOL, osteoporos, sepsis samt utredning av kognitiv svikt och demenssjukdomar. Under 2020 ska femton vårdförlopp tas fram. Införande av dessa vårdförlopp kommer påbörjas under 2021.

Vårdförloppen som tas fram ska uppfylla följande kriterier:

  • De ska kunna inbegripa flera specialiteter.
  • De ska kunna starta i primärvården och vid behov innefatta socialtjänstinsatser.
  • De ska kunna innefatta patienter med komplexa och långvariga sjukdomar.
  • De ska kunna främja hälsa i hela förloppet.
  • De ska utgå från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd.
  • De ska utformas så de kan följas i de nya digitala vårdstöden som regionerna just nu, eller inom överskådlig framtid, upphandlar.

Under 2020 kommer arbetet med vårdförloppen fokusera på att samla erfarenheter, utveckla ändamålsenliga metoder och arbetsformer.

Överenskommelse om vårdförlopp

Patientkontrakt för en sammanhållen vårdplan

Patientkontrakt ska vara en överenskommelse mellan patienten och vården och omfatta en sammanhållen planering över patientens samtliga vård- och omsorgsinsatser. Syftet är att stärka patientens delaktighet och samverkan, samt ge förutsättningar för en god tillgänglighet och en samordnad planering.

Patientkontrakt ska tillämpas i vårdförloppen.

Patientkontrakt

Vårdförlopp på remiss

Som ett led i kvalitetssäkringen har sju vårdförlopp varit ute på öppen remiss: Reumatoid artrit, schizofreni-förstagångsinsjuknande, stroke och TIA, kritisk benischemi, höftledsartros, KOL samt sepsis. Remisstiden gick ut den 6 mars 2020.

Stödmaterial

Det finns stödmaterial i form av powerpointbilder och checklista för regional analys. Ett övergripande medskick är att påbörja förberedelsearbetet redan under remissperioden.

Stödmaterial vårdförlopp

Bakgrund

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet och står sig väl i jämförelse med andra länder. Samtidigt står hälso- och sjukvården inför en rad utmaningar. Tillgängligheten i vården har brister och patienter upplever att de tvingas vänta länge, ibland utan god och mottagaranpassad information.

Bättre samordning, gott bemötande och delaktighet är områden som behöver förbättras. Även personer med särskilda behov ska kunna tillgodogöra sig information och hälso- och sjukvård på lika villkor, som befolkningen i stort. Genom att utveckla vårdförloppen kan förutsättningarna öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!