Publicerad: 13 februari 2020

Partnerskap med myndigheter

Genom partnerskapet skapas förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap används och kommer till nytta för vårdens medarbetare och för patienter. Utifrån myndigheternas och regionernas uppdrag säkerställs också ett effektivt samarbete och en tydlighet i vem som gör vad.

Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård är en modell för långsiktig samverkan på nationell nivå i kunskapsstyrningsfrågor. Med kunskapsstyrning menas att utveckla, sprida och använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte.

I partnerskapet ingår Styrgruppen (SKS) för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård respektive myndigheter i Rådet för att styra med kunskap (Rådet). Rådet består av nio myndigheter varav sex är aktiva i partnerskapet:

 • eHälsomyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Läkemedelsverket
 • Socialstyrelsen
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Styr- och ledningsdokument (PDF, nytt fönster)

Överenskommelse om partnerskap (PDF, nytt fönster)

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Presentationsmaterial om partnerskapet

Här finns ett stödmaterial för dig som ska presentera om partnerskapet i olika sammanhang.

Presentation om partnerskapet (PPT, nytt fönster)

Presentation om partnerskapet (PDF, nytt fönster)

Målet är en god vård

Det övergripande målet med partnerskapet är att samverka för en god vård, det vill säga att hälso- och sjukvården är:

 • kunskapsbaserad
 • säker
 • individanpassad
 • jämlik
 • tillgänglig
 • effektiv

För att skapa förutsättningar för en god vård ska partnerskapet bidra till:

 • ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ för behovsanpassad kunskapsutveckling
 • att befintlig kunskap kan användas på ett effektivt sätt
 • att resurserna i vården används på bästa sätt
 • att bästa tillgängliga kunskap finns tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och patient för en vård av hög kvalitet.

Prioriterade områden 2019

Under 2019 kommer partnerskapet främst att fokusera på:

 • modell för behovs- och omvärldsanalys
 • patientdelaktighet i kunskapsstyrningen
 • stöd till nationella utvecklingsarbeten rörande digitalisering
 • tillfälliga regeringsuppdrag och satsningar.

Samverkan är nyckeln

Parterna arbetar tillsammans och var för sig för en god vård. Samverkan leds och samordnas av en nationell strategisk styrgrupp och en taktisk samordningsgrupp. Större delen av partnerskapet är dock praktiskt arbete, till exempel genom att nationella programområden och samverkansgrupper i regioners system för kunskapsstyrning och myndigheterna gör uppgifter tillsammans.

Ordförandeskap

I både styrgrupp och samordningsgrupp växlar ordförandeskapet årsvis mellan SKS och Rådet. Ordförande i styrgruppen 2019 är Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen, och ordförande för samordningsgruppen är Mats Bojestig, ordförande SKS samt hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.

Styrgrupp

Den strategiska styrgruppen utgörs av SKS och respektive generaldirektör för de aktiva myndigheterna i partnerskapet.

Styrgruppens uppdrag är att:

 • årligen besluta om vilka övergripande sakområden och processer som särskilt ska prioriteras
 • följa och utvärdera samarbetet
 • vid behov vidareutveckla arbetsformer, styrning och ledning
 • verka för att skapa en helhet inom det samlade kunskapsstyrningssystemet där även socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård ingår
 • utse en taktisk samordningsgrupp

Samordningsgrupp

Respektive part nominerar sina representanter till den taktiska samordningsgruppen. Dessa representanter behöver vara på ledningsnivå och ha ett tydligt mandat.

Samordningsgruppens uppdrag är att:

 • identifiera olika målgruppers behov av stöd och underlag för ändamålsenlig och effektiv kunskapsstyrning
 • utifrån målgruppernas behov föreslå insatser, prioritera mellan dessa insatser samt samordna och föreslå vem som gör vad
 • stödja utvecklingen av hur hälso- och sjukvården följs upp, så att nationella kunskapsstöd kan få genomslag och bli en del av ett systematiskt förbättringsarbete som når hela vägen ut till patientmötet
 • identifiera och ta fram förslag på lösningar för eventuella oklarheter i roll- och arbetsfördelning
 • ansvara för regelbunden uppföljning av samverkan inom partnerskapet

Ledamöter

 • Mats Bojestig – SKS
 • Björn Eriksson - SKS
 • Ann Söderström – SKS
 • Marie Lawrence – SKS
 • Thomas Lindén – Socialstyrelsen
 • Maja Marklund – Läkemedelsverket
 • Pernilla Östlund – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Peter Alvinsson - eHälsomyndigheten

Kansli och kontakt

Stödfunktionen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för regionernas kunskapsstyrningssystem samt Socialstyrelsen har ett gemensamt kansli för partnerskapet. Kanslifunktionen planerar, förbereder och dokumenterar möten i styr- respektive samordningsgruppen.

Kontaktpersoner vid kansliet är Marie Lawrence, SKR och Åsa Welin, Socialstyrelsen.

Vid frågor om partnerskapet, kontakta kansliet via kunskapsstyrning-vard@skr.se

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Marie Lawrence
  Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!