Publicerad: 28 oktober 2019

Ny rutin för att tillvarata patienters och närståendes kunskap

Styrgruppen för kunskapsstyrning har beslutat om en rutin för patient- och nätståendemedverkan. Detta som en del i att stärka det centrala målet att tillvarata patienters, brukares och närståendes erfarenheter och kunskap i arbetet med kunskapsstyrning.

Att utveckla kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård handlar om att alla patienter ska få en god vård utifrån bästa tillgängliga kunskap. Hälso- och sjukvården ska bland annat vara effektiv, säker, och jämlik över hela landet.

– För att lyckas med detta är en av de viktigaste delarna att ta tillvara den kunskap som patienter, brukare och närstående har, både om sitt eget tillstånd, hälsa och vård, och om hur hälso- och sjukvården kan utvecklas, säger Mats Bojestig, ordförande i styrgruppen (SKS) för kunskapsstyrningssystemet samt hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.

Stärker redan påbörjat arbete

Patienter, brukare och patientföreningar är sedan tidigare involverade i utvecklingen av kunskapsstyrningssystemet. Den nya rutinen ska ytterligare stärka denna medverkan och säkerställa patientens roll i alla delar av kunskapsstyrningssystemet. Rutinen är framtagen av Nationell arbetsgrupp (NAG) patientmedverkan i vilken både representanter från alla sjukvårdsregioner och flera patientföreningar har ingått.

– Min förhoppning är att vi med denna rutin närmar oss vår vision om att det är tillsammans som vi skapar jämlik hälsa. För att den ska bli verklighet så måste alla vara med och få ge av sin kunskap, och nu har vi skapat en bättre möjligheter för patienter och närstående att vara med på lika villkor, säger Helena Conning som har lett arbetet i NAG patientmedverkan.

Skapar tydlighet

Rutinen innebär att det blir tydligare hur nationella arbetsgrupper kan rekrytera patienter, brukare och närstående till sitt arbete. Vilka kompetenser och kunskaper som personerna behöver ha i de olika arbetsgrupperna kommer att variera och se olika ut beroende på vilka frågor som gruppen arbetar med. Därför finns det i rutinen uttryckt att rekrytering av patienter och/eller närstående ska ske utifrån kunskapsbehov och att det kan vara såväl från patient- och näståendeorganisationer som på andra sätt.

Inom kort kommer rutinen för patientmedverkan att publiceras på webben. Uppföljning och utvärdering av rutinen kommer att ske under 2020.

Mer om förbättringsarbete och patient- och närståendemedverkan i webbsändningen öppet forum

Denna webbsändning handlar om hur en kan identifiera områden för förbättringsarbete, planera och genomföra insatser samt följa upp effekten av dem. Det tar även upp rutinen för patient- och närståendemedverkan i kunskapsstyrningssystemet samt varför patientmedverkan är en framgångsfaktor i att utveckla hälso- och sjukvård.

Gäster i studion var Susanna Lagersten, t.f. chef vid Utvecklingsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm samt Anna Olheden, representant för Sydöstra sjukvårdsregionen i Nationell arbetsgrupp patientmedverkan samt verksamhetsutvecklare i Region Kalmar.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!