Publicerad: 28 oktober 2019

De första vårdförloppen för god och jämlik vård tar form

Arbetet med att ta fram standardiserade vårdförlopp (SVF) pågår nu för fullt. Flera nationella arbetsgrupper (NAG) för olika sjukdomsområden, har startat upp och börjat ta fram vårdförlopp.

Nationell arbetsgrupp för KOL har sitt uppstartsmöte för att ta fram vårdförlopp inom KOL.

Nationell arbetsgrupp (NAG) för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har sitt uppstartsmöte för att ta fram vårdförlopp inom KOL. Bild: Nationell arbetsgrupp KOL

De SVF-grupper som startat är reumatoid artrit, schizofreni, stroke, hjärtsvikt, kritisk ischemi, höftartros, KOL, osteoporos, sepsis och demenssjukdomar. Minst fem av dessa vårdförlopp ska införas under våren 2020.

Samordnade insatser inom schizofreni och psykos

I Nationell arbetsgrupp (NAG) schizofreni är syftet att få en mer jämlik och evidensbaserad vård och ett stöd för alla med psykos, schizofreni och liknande tillstånd.

– Psykos är en skrämmande och omvälvande upplevelse, både för individen och de närstående. Förstagångsinsjuknandet sker ofta tidigt i livet och utan rätt vård och stödinsatser finns risk för omfattande problem och utanförskap under en stor del av livet, säger Louise Kimby, ordförande i NAG schizofreni.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer inom området och mångåriga forskningsresultat lyfter vikten av multiprofessionella insatser i tidigt skede för att förbättra prognosen.

– Under hösten fokuserar vi på förstagångsinsjuknade i psykos. Förloppet gör det tydligt hur flera verksamheter snabbt behöver ge ett samordnat omhändertagande till personen och dess närstående vid välgrundad misstänkte om psykos. Med det här vårdförloppet vill vi tydliggöra för verksamheter vilka åtgärder som ska erbjudas, av vem och när, säger Louise Kimby.

Inom flera av de områden som SVF-arbete hittills har startas upp finns nationella riktlinjer och i vissa fall vårdprogram framtaget sedan tidigare. Så även inom schizofreni där NPO psykisk hälsa har tagit fram ett nationellt vård- och insatsprogram för schizofreni och liknande tillstånd.

– Att ett så omfattande arbete med vård- och insatsprogrammet redan var gjort ger oss goda förutsättningar att lyckas med att ta fram vårdförloppet nu, säger Louise Kimby.

Öppen remissrunda

Alla vårdförlopp skrivs i en generisk mall för att de ska bli enhetligt utformade och enkla att använda oavsett vilka områden de handlar om. I gruppernas arbete ingår också att beskriva konsekvenser av SVF. Det kan till exempel handla om ekonomi, administration och prioriteringar, sådant som regionerna behöver ta ställning till inför beslut om ett SVF.

Därefter följer en öppen remiss som kommer att läggas ut på SKL:s webb. I detta steg kan alla som vill lämna synpunkter och göra medskick om innehållet i ett SVF.

Beslut om de första förloppen tas i april

Beslut om införande av de första vårdförloppen kommer att tas i kunskapsstyrningssystemets styrgrupp i april 2020. Allteftersom SVF:en blir godkända implementeras de i hälso- och sjukvården. Färdiga vårdförlopp och även vårdprogram publiceras på nationelltklinisktkunskapsstod.se.

Ny utlysning i december för flera SVF

De tio SVF som nu är under framtagande är bara de första och flera SVF kommer att tas fram löpande. Redan i december i år sker en ny utlysningen i vilken alla nationella programområden får en förfrågan om att ta fram SVF.

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot