Publicerad: 28 oktober 2019

Allt fler patienter och brukare i styrgrupper för kvalitetsregister

"Nulägesrapport 2019" är en sammanställning av de aktiviteter som har genomförts i 2018 års överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till Nationella Kvalitetsregister (NKR). Ett av resultaten visar på ökat antal patient- och brukarrepresentanter i styrgruppen för kvalitetsregister.

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen

Ann Söderström

I rapporten beskrivs arbetet som genomförts inom områden som IT och datainsamling, publicering av kvalitetsregisterdata samt forskning. Här finns också exempel på nyttan med de Nationella Kvalitetsregistren.

Nulägesrapporten 2019, Nationella kvalitetsregister

Ann Söderström är ledamot i ledningsfunktionen för Nationella Kunskapsregister (NKR), sitter i styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) samt är hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen. Hon tar med sig flera saker från 2018.

– Det händer mycket i hur kvalitetsregister används och det är viktigt att skapa ett hållbart system med bättre koppling till kunskapsorganisationen och verksamhetsutveckling, och med ordning och reda i systemet.

Mellan 2015 och 2019 har antalet styrgrupper för kvalitetsregister med patient- och brukarrepresentanter ökat med fem procent, från 72 till 77 procent.

Hur ser du på att representanter för patienter och brukare har ökat i registrens styrgrupper?

– Det är absolut nödvändigt för att kunna utveckla vården i rätt riktning, det är patienter och brukare vi är till för!

Nu är vi en bra bit in i 2019, vad behöver vi arbeta vidare med för att kunna nyttja kvalitetsregistren ännu bättre framöver?

– En viktigt fråga är att minska dubbelregistreringar så långt det går, öka täckningsgraden och att göra kunskapen enkel att använda i vården.

Alla kvalitetsregister är kopplade till minst ett nationellt programområde, NPO. Vilka steg är viktiga att ta framöver för att fortsätta integrera kvalitetsregister i kunskapsstyrningssystemet?

– Jag tycker det är viktigt att ta vara på den erfarenhet som finns hos personer som arbetar med kvalitetsregistren, men vi måste också anpassa oss till nya initiativ för att på bästa sätt kunna använda data i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Konferenser och utbildningar för nationella kvalitetsregister

kvalitetsregister.se publiceras löpande inbjudningar till konferenser och utbildningar. Flera riktar sig till dig som forskar på registerdata eller vill lära dig mer om Nationella Kvalitetsregister.

Utbildningar och konferenser kvalitetsregister

Informationsansvarig

  • Marie Lawrence
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!