Publicerad: 30 januari 2019

Kunskapsstöd inom diabetesvård

Diabetes är en folksjukdom som ökar, idag har cirka var tjugonde invånare diabetes. Det tidigare etablerade programrådet för diabetes har sedan 2014 tagit fram studier, framgångsfaktorer och nationella kunskapsstöd som ska bidra till en jämlik vård för patienter med diabetes.

Möjligheterna till goda resultat ökar när diabetesvården bedrivs strukturerat, och patient samt behandlare tillsammans följer upp insatserna. 

Webbutbildning för vård av äldre med diabetes

Omvårdnadspersonal i kommunal omsorg, hemsjukvård och vårdboende har möjlighet till kompetenshöjning genom en kostnadsfri webbutbildning om vård av äldre med diabetes.

Webbutbildning för vård av äldre med diabetes

Behandlingsstrategi typ 1-diabetes

Kunskapsstöden går att beställa från SKL:s webbshop.

Behandlingsstrategin vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården som stöd för att behandla patienter som har ett riskfyllt HbA1c. I strategin finns exempel på bevisat effektiva arbetssätt samt verktyg som målvärden och kartläggning av patientens livssituation.

I behandlingsstrategin ingår också åtgärdsplaner, aspekter att beakta i kartläggningen och beräkningar för vårdpersonal att använda sig av tillsammans med patienten.

Behandlingsstrategi typ 1-diabetes

Vårdprogram, vuxna med typ 1-diabetes

Nationellt vårdprogram för behandling med insulinpump, CGM och FGM är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har typ 1-diabetes och ett riskfyllt HbA1c.

Publikationen Vuxna med typ 1 diabetes

Stöd vid upphandling

Som stöd vid upphandling av insulinpumpar, CGM och annan sensorbaserad glukosmätning har Nationella programrådet för diabetes tagit fram rekommendationer.

Publikationen Stöd vid upphandling

Vårdprogram, barn med typ 1-diabetes

Nationellt vårdprogram för behandling med insulinpump och kontinuerlig glukosmätning är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med barn som har typ 1-diabetes.

Publikationen Barn med typ 1 diabetes

Behandlingsstrategi typ 1-diabetes, barn och ungdomar

Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar är ett stöd för personal inom hälso- och sjukvården som arbetar med barn och unga som har ett riskfyllt HbA1c.

Behandlingsstrategin innehåller verktyg som målvärden, kartläggning av patientens livssituation med mera. I behandlingsstrategin ingår också åtgärdsplaner, aspekter att beakta i kartläggning samt beräkningar för vårdpersonal att använda sig av tillsammans med patienten.

Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar

Behandlingsstrategi typ 2-diabetes

God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikationer hos patienter med typ 2-diabetes. Denna behandlingsstrategi är framtagen för att underlätta ett strukturerat arbetssätt i diabetesvården som bidrar till att riskpatienter med typ 2-diabetes kan ta kontroll över sitt blodsocker.

I strategin finns exempel på bevisat effektiva arbetssätt samt verktyg som målvärden, kartläggning av patientens livssituation med mera. Här finns även åtgärdsplaner, aspekter att beakta i kartläggning och beräkningar för vårdpersonal att använda sig av tillsammans med patienten.

Behandlingsstrategi typ 2-diabetes

Grupputbildning för personer med typ 2-diabetes

Forskning visar att diabetespatienter som har gått en grupputbildning ledd av kunnig och pedagogisk personal förbättrar sitt HbA1c. I de nationella riktlinjerna för diabetesvården rekommenderar Socialstyrelsen att alla patienter med diabetes typ 2 går en sådan utbildning.

Grupputbildningsmaterialet består av tre delar, en handledarmanual för vårdpersonal som leder utbildningen, en faktaguide för deltagare samt mina sidor med möjlighet för patienten att anteckna mål och provsvar.

Handledarmanual för grupputbildning för personer med typ 2-diabetes

Faktaguide för grupputbildning för personer med typ 2-diabetes

Mina sidor för personer med typ 2-diabetes

Vårdprogram för äldre med diabetes typ 1 och typ 2

Vårdprogrammet omfattar vård, behandling och uppföljning. Det vänder sig till personal inom kommunal omsorg, hemsjukvård och särskilt boende som vårdar äldre diabetespatienter med typ 1- och typ 2-diabetes. Det fanns ett stort behov av detta vårdprogram då en mycket låg andel av kommunerna hade vårdprogram sedan tidigare.

Förutom vårdprogram för äldre med diabetes finns stödmaterial i mötet med patienten i form av en individuell handlingsplan och faktablad för patienter som medicinerar med metamorfin.

Vårdprogram för äldre med diabetes typ 1 och typ 2

Att leva med diabetes

Att leva med diabetes är en vägledning för personer med diabetes typ 2. Syftet med vägledningen är att förmedla kunskap om sjukdomen och ge personen förutsättningar att göra goda val som förbättrar hälsan. Utbildningen finns på svenska och på arabiska.

Att leva med diabetes

Fotundersökning vid diabetes

Jämlik fotsjukvård är av stor betydelse för möjligheten att undvika fotkomplikationer vid diabetes. Denna skrift beskriver hur en fotundersökning vid diabetes ska utföras. På uppdrag av den nationella arbetsgruppen för diabetes har en expertgrupp utfört en genomgång av befintliga vårdprogram och behandlingsriktlinjer från flera landsting och regioner gällande fotsjukvård vid diabetes. Syftet har varit att skapa ett nationellt vårdprogram för prevention av fotkomplikation för personer med diabetes. Målet är jämlik och kunskapsbaserad fotsjukvård i hela Sverige.

Nationellt vårdprogram, Fotvård vid diabetes

Munhälsa

De här informationsbladen kan diabetesprofessionen ladda ner och sprida till diabetespatienter och tandvårdspersonal. Skriften beskriver hur viktigt det är att personer med diabetes informerar sin tandläkare/tandhygienist att de har diabetes och bokar en tid för undersökning.

Informationsblad till tandvårdspersonal om munhälsa

Informationsblad att dela ut av diabetesprofessionen till vuxna med diabetes om munhälsa

Informationsblad att dela ut av diabetesprofessionen till barn/unga om munhälsa

Fakta

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!