Publicerad: 16 april 2020

Nationella programområden

Det finns 26 nationella programområden (NPO) och ett nationellt primärvårdsråd. De leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Ett NPO består av experter med bred kompetens inom fältet och representation från samtliga sjukvårdsregioner.

Ledamöter i respektive NPO samt Nationella primärvårdsrådet (PDF, nytt fönster)

Insatsområden 2020

De nationella programområdena har nationella arbetsgrupper (NAG) för att driva förbättringsarbete inom olika områden, till exempel inom diagnosområden och vid behov för specifika frågor. Totalt har nationella programområden och nationella samverkansgrupper startat ett 40-tal nationella arbetsgrupper.

Sammanfattning av planerade insatser i NPO/NSG 2020 (PDF, nytt fönster)

Planerade insatser i NPO och NSG 2019

Planerade insatsområden listas också under respektive programområde nedan.

Sjukvårdsregionalt värdskap

Värdskapet för programområdena är fördelat mellan sjukvårdsregionerna. Värdskapet innebär att förse NPO:et med processledare, kompetens och utvecklingskraft. För några programområden ligger värdskapet vid SKR, då finns även ett vilande värdskap i en sjukvårdsregion. Det innebär att respektive sjukvårdsregion och programområde förbereder sig för en framtida övergång. Tills dess arbetar programområdena på med processtöd från SKR.

Den nationella stödfunktionen har i uppdrag att stödja respektive programområdes processledare i arbetssätt och metodanvändning.

Nationell stödfunktion

Tidigare har det funnits programråd inom olika områden som har arbetet med kunskapsstyrning. Programråden för astma/kol, diabetes, stroke, och strama ingår nu som NAG i ett NPO.

Nationella programområdens uppdrag

 • leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält
 • följa upp och analysera sitt område, göra behovsanalyser och GAP-analyser (till exempel identifiera när det saknas kunskapsstöd)
 • bidra i arbetet med hur relevanta nationella kvalitetsregister utvecklas och används
 • omvärldsbevaka
 • ordnat införande/ordnad utfasning av läkemedel/behandlingar
 • nivåstrukturering
 • bidra i arbete med eventuella statliga satsningar.

Nationella programområden

Akut vård

Insatsområden 2020

 • Kvalitetsindikatorer för den akuta vårdkedjan
 • Omhändertagande av den akuta patienten

Barn och ungdomars hälsa

 • Värdskap: Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Ordförande: Simon Rundqvist
 • Processledare: Ingvor Andersson, ingvor.andersson@rjl.se

Insatsområden 2020

 • Barnhälsovård
 • Långvarig smärta hos barn och ungdomar
 • Prevention av barnfetma
 • Behandling av fetma hos barn och ungdomar
 • Migrän
 • Neonatalogi
 • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: Traumatisk hjärnskada

Partnerskap med myndigheter

Cancersjukdomar

 • Värdskap: SKR (så länge statlig finansiering finns)
  samt vilande värdskap Norra sjukvårdsregionen
 • Ordförande: Hans Hägglund
 • Processledare: Helena Brändström, helena.brandstrom@skr.se

Insatsområden 2020

NPO cancersjukdomar utgörs av Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) och arbetar utifrån fastställda kriterier inom ramen för den statliga satsningen om en god och jämlik cancervård. Information om insatsområden finns på RCC:s hemsida.

Regionala cancercentrum i samverkan

Endokrina sjukdomar

 • Värdskap: Norra sjukvårdsregionen
 • Ordförande: Håkan Fureman
 • Processledare: Helen Abrahamsson, helen.abrahamsson@vll.se

Kunskapsstöd inom diabetes

Insatsområden 2020

 • Diabetes
 • Hypertyreos
 • Primär hyperparatyroidism
 • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: Osteoporos samt Diabetes med hög risk för fotsår

Hjärt- och kärlsjukdomar

Insatsområden 2020

 • Utredning och omhändertagande av hjärtsviktspatienter
 • Kritisk benischemi
 • Sekundärprevention vid ischemisk hjärtsjukdom
 • Utredning och omhändertagande av patienter med varicer och venösa bensår
 • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: Kritisk benischemi, Hjärtsvikt, Varicer och venösa bensår

Hud- och könssjukdomar

 • Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
 • Ordförande: Lena Lundeberg
 • Processledare: Elin Jerremalm, elin.jerremalm@sll.se

Insatsområden 2020

 • Psoriasis
 • Venereologi (med initialt uppdrag kring gonorré)
 • Ordnat införande av nya läkemedel vid atopiskt eksem − kvalitetuppföljning för atopiskt eksem
 • Svårläkta sår, framförallt bensår
 • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: Svårläkta sår

Infektionssjukdomar

 • Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
 • Tf. ordförande: Kristoffer Strålin
 • Processledare: Inger Dalbom, inger.dahlbom@sll.se

Kunskapsstöd inom strama (samverkan mot antibiotikaresistens)

Insatsområden 2020

 • Sepsis
 • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: Sepsis
 • Hepatit
 • Strama
 • Behandlingsrekommendationer för antibiotikaprofylax vid urologisk kirurgi
 • Antibiotikabehandling vid palliativ vård och avancerad hemsjukvård
 • Ett antibiotikasmart Sverige
 • Antibiotikalyftet
 • Tuberkulos

Kirurgi och plastikkirurgi

NPO under konstruktion. Verksamhetsplan tas fram senare under 2020.

Kvinnosjukdomar och förlossning

Insatsområden 2020

 • Blödningsrubbningar
 • Fosterdiagnostik
 • Fetal RHD-screening och profylax
 • Digitalt kunskapsstöd inom mödrahälsovården
 • Handläggning av igångsättning av förlossning

Levnadsvanor

Insatsområden 2020

 • Nationellt vårdprogram för levnadsvanor
 • Nationella vårdprogram inför operation gällande alkohol och tobak
 • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: Levnadsvanor

Lung- och allergisjukdomar

Kunskapsstöd inom astma och KOL

Insatsområden 2020

 • Astma och KOL, inklusive luftvägsallergier
 • Obstruktiv sömnapné
 • Matallergi, inklusive anafylaxi
 • Interstitiell lungsjukdom
 • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt Lungfibros

Mag- och tarmsjukdomar

Insatsområden 2020

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • Appendicit
 • Levercirrhos
 • Tarmsvikt
 • Gallstenssjukdom
 • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: Inflammatorisk tarmsjukdom

Medicinsk diagnostik

 • Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
 • Ordförande: Joachim Lundahl
 • Processledare: Jenny Björk, jenny.n.bjork@sll.se

Insatsområden 2020

 • Förstudie om upphandling av remittentstöd för radiologiska och nukleärmedicinska undersökningar
 • NGS Cancer: Utformning av nationella rekommendationer för klinisk implementering av storskalig DNA-sekvensering
 • Nationell blodförsörjningsplan och beslutsstöd för blodanvändning
 • Nationell strategi för digitalisering av patologisk bilddiagnostik
 • Nationell samordning av nomenklatur och kod för undersökningar och tester inom medicinsk diagnostikering
 • AI inom mammografi

Nationellt primärvårdsråd

 • Värdskap: SKR samt vilande värdskap Södra sjukvårdsregionen
 • Ordförande: Emma Spak
 • Processledare: Camilla Kristensson, camilla.kristensson@skr.se

Nationellt primärvårdsråd

Insatsområden 2020

 • Överdiagnostik, överbehandling och onödig medikalisering
 • Primärvårdens roll och innehåll

Nervsystemets sjukdomar

 • Värdskap: Södra sjukvårdsregionen
 • Ordförande: Jesper Petersson
 • Processledare: Anna Benemark, anna.benemark@skane.se

Kunskapsstöd inom stroke

Insatsområden 2020

 • Stroke
 • Smärta
 • Behovs- och utbudsanalys epilepsi, multipel skleros (MS) och Parkinson
 • Modell för ordnat införande för nya dyra läkemedel och behandlingsmetoder inom nervsystemets sjukdomar
 • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: Stroke och TIA, Epilepsi, Långvarig icke-malign smärta samt traumatisk hjärnskada

Njur- och urinvägssjukdomar

Insatsområden 2020

 • Strukturerat omhändertagande av Kronisk njursjukdom (CKD)
 • Njursten, omhändertagande på rätt nivå och förebyggande arbete

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Psykisk hälsa

 • Värdskap: SKR (så länge statlig finansiering finns)
  samt vilande värdskap Västra sjukvårdsregionen
 • Ordförande: Lise-Lotte Risö Bergerlind
 • Processledare: Linda Rydberg Jensenlinda.rydberg@skr.se

NPO psykisk hälsa på uppdragpsykiskhalsa.se

Insatsområden 2020

 • Färdigställa och stödja implementering av nationella vård- och insatsprogram inom psykisk hälsa
 • Förbättrade rutiner för NPO:s och NAG:s arbete
 • Ökat utbyte med RPO:er

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Insatsområden 2020

 • Fortsatt kartläggning av området rehabilitering
 • Fortsatt kartläggning av området habilitering och prioritering av förbättringsområden
 • Försäkringsmedicinskt kunskapsstöd och ledningssystem
 • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: Rehabilitering samt Traumatisk hjärnskada

Reumatiska sjukdomar

 • Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
 • Ordförande: Ralph Nisell
 • Processledare: Malin Regardt, malin.regardt@sll.se

Insatsområden 2020

 • Reumatoid artrit
 • Skapa möjligheter att ta fram nationella, strukturerade GAP-analyser
 • Systemisk skleros
 • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: Reumatoid artrit samt Jättecellsarterit

Rörelseorganens sjukdomar

Insatsområden 2020

 • God och jämlik vård av sjukdomstillstånd i rörelseorganens sjukdomar
 • Inventering av kunskap/intressegrupper för specifika tillstånd inom rörelseorganens sjukdomar
 • Kronisk ländryggssmärta
 • Tumbasartros
 • Regional nivåstrukturering – NPO
 • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: Höftledsartros samt Knäledsartros

Sällsynta sjukdomar

 • Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
 • Ordförande: Anna Wedell
 • Processledare: Anna Zucco, anna.zucco@sll.se

Insatsområden 2020

 • Databaserad kvalitetsuppföljning
 • Sällsynta syndrom med komplexa vårdbehov
 • Medfödda metabola sjukdomar
 • Referensgrupp myndighetsdialog samt referensgrupp patient, brukare och närstående

Tandvård

Insatsområden 2020

 • Behandling av kariessjukdom
 • Kunskapsbehov i tandvården
 • Ny klassificering av parodontala och peri-implantära sjukdomar
 • Dental implantat i kvalitetsregistret SKaPa

Äldres hälsa

Insatsområden 2020

 • God och likvärdig vård och omsorg vid demenssjukdom
 • God och jämlik palliativ vård
 • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: Demenssjukdom och kognitiv svikt samt Palliativ vård
 • Skörhet

Ögonsjukdomar

 • Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
 • Ordförande: Anne Odergren
 • Processledare: Carina Libert, carina.libert@sll.se

Insatsområden 2020

 • God och likvärdig ögonsjukvård
 • Ögonsjukvårdens nationella prioriteringslista

Öron-, näsa- och halssjukdomar

Insatsområden 2020

 • Tonsillektomi/tonsillotomi
 • Hörselnedsättning
 • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: Grav hörselnedsättning samt Sömnrelaterad andningsstörning och obstruktiv sömnapné hos barn

Nyttan av att arbeta tillsammans nationellt

Masoumeh Rezapour Isfahani, ordförande nationellt programområde kvinnosjukvård och förlossning, om vad som är nyttan av att arbeta tillsammans nationellt.

Informationsansvarig

 • Marie Lawrence
  Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!