Publicerad: 20 januari 2020

Nationella programområden

Det finns 24 nationella programområden (NPO) och ett nationellt primärvårdsråd. De leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Ett NPO består av experter med bred kompetens inom fältet och representation från samtliga sjukvårdsregioner.

Ledamöter i respektive NPO samt Nationella primärvårdsrådet (PDF, nytt fönster)

Insatsområden 2019

De nationella programområdena startar nationella arbetsgrupper (NAG) för att driva förbättringsarbete inom olika områden, till exempel inom diagnosområden och vid behov för specifika frågor. Totalt planerar nationella programområden och nationella samverkansgrupper att starta upp ett 40-tal nationella arbetsgrupper under 2019.

Årets planerade insatser i NPO och NSG

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, (PDF nytt fönster)

Planerade insatsområden listas också under respektive programområde nedan.

Sjukvårdsregionalt värdskap

Värdskapet för programområdena är fördelat mellan sjukvårdsregionerna. Värdskapet innebär att förse NPO:et med processledare, kompetens och utvecklingskraft. För några programområden ligger värdskapet vid SKR, då finns även ett vilande värdskap i en sjukvårdsregion. Det innebär att respektive sjukvårdsregion och programområde förbereder sig för en framtida övergång. Tills dess arbetar programområdena på med processtöd från SKR.

Den nationella stödfunktionen har i uppdrag att stödja respektive programområdes processledare i arbetssätt och metodanvändning.

Nationell stödfunktion

Tidigare har det funnits programråd inom olika områden som har arbetet med kunskapsstyrning. Programråden för astma/kol, diabetes, stroke, och strama ingår nu som NAG i ett NPO.

Nationella programområdens uppdrag

 • leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt fält
 • följa upp och analysera sitt område, göra behovsanalyser och GAP-analyser (till exempel identifiera när det saknas kunskapsstöd)
 • bidra i arbetet med hur relevanta nationella kvalitetsregister utvecklas och används
 • omvärldsbevaka
 • ordnat införande/ordnad utfasning av läkemedel/behandlingar
 • nivåstrukturering
 • bidra i arbete med eventuella statliga satsningar.

Nationella programområden

Akut vård

Insatsområden 2019

 • Nationella kvalitetsregister
 • Kvalitetsindikatorer för den akuta vårdkedjan
 • Identifiering och prioritering av den akuta patienten

Barn och ungdomars hälsa

 • Värdskap: Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Ordförande: Simon Rundqvist
 • Processtöd: Ingvor Andersson, ingvor.andersson@rjl.se

Insatsområden 2019

Under våren 2019 arbetar NPO barn och ungas hälsa med att identifiera ett till två förbättringsområden och om möjligt ytterligare ett till två under hösten.

NPO barn och ungdomars hälsa kommer att medverkar i det gemensamma arbetet i partnerskapet mellan styrgruppen för kunskapsstyrningssystemet och mydigheter i Rådet för styrning med kunskap, med syfte att ta fram en gemensam modell för behovs- och omvärldsanalys.

Partnerskap med myndigheter

Cancersjukdomar

 • Värdskap: SKR (så länge statlig finansiering finns)
  samt vilande värdskap Norra sjukvårdsregionen
 • Ordförande: Hans Hägglund

Insatsområden 2019

NPO cancersjukdomar utgörs av Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) och arbetar 2019 utifrån fastställda kriterier inom ramen för den statliga satsningen om en god och jämlik cancervård. Information om insatsområden finns på RCC:s hemsida.

Regionala cancercentrum i samverkan

Endokrina sjukdomar

Kunskapsstöd inom diabetes

Insatsområden 2019

 • Diabetes
 • Ytterligare en arbetsgrupp planeras för men är inte beslutad om

Hjärt- och kärlsjukdomar

Insatsområden 2019

 • Sekundärprevention vid Akut Kranskärlssjukdom (AKS).
 • Utredning och omhändertagande av hjärtsviktspatienter.
 • Utredning och omhändertagande av patienter med varicer.

Hud- och könssjukdomar

 • Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
 • Ordförande: Lena Lundeberg
 • Processtöd: Elin Jerremalm, elin.jerremalm@sll.se

Insatsområden 2019

 • Psoriasis
 • Venereologi (med initialt uppdrag kring gonorré)
 • Ordnat införande av nya läkemedel vid atopiskt eksem − kvalitetsregister för atopiskt eksem.

Infektionssjukdomar

 • Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
 • Tf. ordförande: Kristoffer Strålin
 • Processtöd: Inger Dalbom, inger.dahlbom@sll.se

Kunskapsstöd inom strama (samverkan mot antibiotikaresistens)

Insatsområden 2019

 • Antibiotikaresistens, STRAMA
 • Hepatit
 • Sepsis
 • Tuberkulos

Kvinnosjukdomar och förlossning

Insatsområden 2019

 • Blödningsrubbningar
 • Fosterdiagnostik
 • Fetal RHD-screening och profylax
 • Kunskapsstöd inom mödrahälsovården

Levnadsvanor

Lung- och allergisjukdomar

Kunskapsstöd inom astma och KOL

Insatsområden 2019

 • Astma och KOL, inklusive luftvägsallergier
 • Obstruktiv sömnapné
 • Matallergi, inklusive anafylaxi
 • Interstitiell lungsjukdom

Mag- och tarmsjukdomar

Insatsområden 2019

 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • Appendicit
 • Levercirrhos
 • Tarmsvikt

Medicinsk diagnostik

 • Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
 • Ordförande: Joachim Lundahl
 • Processtöd: Jenny Björk, jenny.n.bjork@sll.se

Nervsystemets sjukdomar

 • Värdskap: Södra sjukvårdsregionen
 • Ordförande: Jesper Petersson
 • Processtöd: Anna Benemark, anna.benemark@skane.se

Kunskapsstöd inom stroke

Insatsområden 2019

 • Stroke
 • Smärta
 • Behovs- och utbudsanalys epilepsi, multipel skleros (MS) och Parkinson
 • Kvalitetsregister
 • Ordnat införande för nya dyra läkemedel och behandlingsmetoder
 • Dialog om vårdbehov/vårdutbud med professions- och specialistföreningar

Njur- och urinvägssjukdomar

 • Värdskap: Södra sjukvårdsregionen
 • Ordförande: Anders Christensson
 • Processtöd: Joel Björnklev, joel.bjornklev@skane.se

Insatsområden 2019

 • Strukturerat omhändertagande av Kronisk njursjukdom (CKD)
 • Njursten, omhändertagande på rätt nivå och förebyggande arbete

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Under uppstart, värdskap ej utsett än.

Psykisk hälsa

 • Värdskap: SKR (så länge statlig finansiering finns)
  samt vilande värdskap Västra sjukvårdsregionen
 • Ordförande: Lise-Lotte Risö Bergerlind

NPO psykisk hälsa på Uppdrag psykisk hälsas webb

Insatsområden 2019

 • Färdigställa och stödja implementering av nationella vård- och insatsprogram inom psykisk hälsa

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Reumatiska sjukdomar

 • Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
 • Ordförande: Ralph Nisell
 • Processtöd: Malin Regardt, malin.regardt@sll.se

Rörelseorganens sjukdomar

Insatsområden 2019

 • God och jämlik vård av sjukdomstillstånd i rörelseorganens sjukdomar
 • Inventering av kunskap/intressegrupper för specifika tillstånd inom rörelseorganens sjukdomar
 • Samarbete med Socialstyrelsen vid utformningen av nationella riktlinjer
 • Samarbetsformer med nationella kvalitetsregister inom rörelseorganens sjukdomar

Sällsynta sjukdomar

 • Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
 • Ordförande: Anna Wedell
 • Processtöd: Anna Zucco, anna.zucco@sll.se

Insatsområden 2019

 • Nationellt kvalitetsregister
 • Att klustra diagnoser

Tandvård

Insatsområden 2019

 • Beteendeförändring baserad på kunskap

Äldres hälsa

Ögonsjukdomar

 • Värdskap: Stockholm-Gotland sjukvårdsregion
 • Ordförande: Anne Odergren
 • Processtöd: Carina Libert, carina.libert@sll.se

Insatsområden 2019

 • Uppnå en god och likvärdig ögonsjukvård i landet

Öron-, näsa- och halssjukdomar

Insatsområden 2019

 • Tonsillektomi/tonsillotomi

Nationellt primärvårdsråd

 • Värdskap: SKR samt vilande värdskap Södra sjukvårdsregionen
 • Ordförande: Emma Spak
 • Processtöd: Camilla Kristensson, camilla.kristensson@skr.se

Nationellt primärvårdsråd

Insatsområden 2019

 • Överdiagnostik, överbehandling och onödig medikalisering

Nyttan av att arbeta tillsammans nationellt

Masoumeh Rezapour Isfahani, ordförande nationellt programområde kvinnosjukvård och förlossning, om vad som är nyttan av att arbeta tillsammans nationellt.

Informationsansvarig

 • Marie Lawrence
  Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!