Publicerad: 8 juni 2020

Uppföljning Nära vård

En uppföljning av omställningen till Nära vård är nödvändig för att veta att rätt saker görs vid rätt tid och ger effekt. Dagens utvecklingsmått, indikatorer men även studier är anpassade efter gårdagens vård och omsorg. Staten och SKR försöker nu hitta rätt metoder och mått för att följa omställningen.

Förslag till former för uppföljning och indikatorset

Det finns behov och efterfrågan av ett gemensamt set av indikatorer som SKR kan ställa till medlemmarnas förfogande att använda som stöd i den pågående omställningen. Svensk hälso- och sjukvård och omsorg behöver en gemensam nationell strategi för förändringarna mot en God och nära vård och där har ett sådant indikatorset sin plats. Initiativ har därför tagits till ett projekt för att utarbeta förslag till former för uppföljning och till ett indikatorset att ställa till SKR- medlemmarnas förfogande så att de får bättre förutsättningar för att systematiskt och gemensamt kunna följa förflyttningen mot det som kännetecknar Nära vård.

I rapporten "Att följa omställningen till Nära vård" redovisas resultatet av ett första steg i det arbetet. Det ska ses som en översikt över mått och indikatorer som projektet bedömt vara användbara i det här sammanhanget.

Rapporten Att följa omställningen till Nära vård

Att mäta ändamålsenlighet och systemeffekter

Nära vård-satsningar är ofta gränsöverskridande i den mån att de sträcker sig över etablerade organisatoriska och budgetmässiga silos. Att kunna mäta ändamålsenlighet, det vill säga om rätt insatser görs för rätt målgrupp, är ett utvärderingsområde i behov av metodutveckling.

I rapporten "Nära vård – Nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter" presenteras ett ramverk som vägledning till hur dessa beräkningar kan göras utifrån lokala satsningar på nära vård.

Rapporten Nära vård- nya sätt att utvärdera ändåmålsenlighet och systemeffekter

Socialstyrelsens uppdrag

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla den nationella uppföljningen av primärvården och omställningen till en mer nära vård. Uppdraget består av tre delar och sträcker sig fram till år 2022.

Deluppdrag I handlar om nationell insamling av registeruppgifter från primärvården. Uppdraget ska ge förslag på variabler och personalkategorier som bedöms vara nödvändiga att omfattas av en uppgiftsskyldighet för sjukvårdshuvudmän.

Deluppdrag II handlar om att analysera möjligheterna att inhämta resultat på aggregerad nivå från regioner och kommuner i syfte att följa omställningen samt att ge förslag på indikatorer anpassade för att kunna följa omställningen.

Deluppdrag III handlar om uppföljning och stöd till regionernas och kommunernas omställningsarbete till en mer nära vård. Socialstyrelsen ska årligen följa upp och rapportera hur omställningen till en mer nära vård i regioner och kommuner utvecklas.

Socialstyrelsens rapport från Deluppdrag II: Uppföljning av omställningen till en mer nära vård- Ett förslag på indikatorer

Analysverktyg patientsäkerhet för kommunerna

Patientsäkerhetsarbetet behöver hanteras och anpassas utifrån de specifika förutsättningar och utmaningar som finns i den vård som kommunerna ansvarar för. För att stärka patientsäkerhetsarbetet har SKR tagit fram ett verktyg för att identifiera utmaningar för en säker vård.

Analysverktyg patientsäkerhet kommunerna

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!