Publicerad: 25 februari 2020

Fråga och svar

Vad är definitionen av primärvård?

Primärvård definieras i enlighet med verksamhetsindelning, VI2000, där hälso- och sjukvården delas upp i två huvuddelar: primärvård och specialiserad vård.

Definitionen av primärvård i VI2000: Hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser.

I den nationella statistiken hänförs till primärvård:
 • åtgärder av läkare som upprätthåller funktion som specialist i allmänmedicin inom såväl offentlig som privat verksamhet
 • distriktssköterskeverksamhet
 • mödra- och barnhälsovård exklusive specialistmödravård.
Samtliga insatser av läkare med specialitet allmänmedicin hänförs till primärvård oavsett om insatserna sker på vårdcentraler, i patienters hem, hos privata specialister i allmänmedicin som regionerna tecknat avtal med eller som arbetar med ersättning enligt den nationella taxan. Mödra- och barnhälsovård definieras till exempel som primärvård men kan förekomma på kvinno- och barnkliniker på sjukhus. Omvänt är verksamhet som bedrivs vid en vårdcentral inte alltid primärvård. Andra specialistläkarmottagningar som kan finnas vid vårdcentraler ska särredovisas för att i statistiken kunna redovisas som specialiserad vård.

I modellen hanteras detta via primärvårdens delområden.

 • Allmänläkarvård (inklusive jour)
 • Sjuksköterskevård (inklusive jour)
 • Mödrahälsovård
 • Barnhälsovård
 • Fysioterapi och arbetsterapi
 • Primärvårdsansluten hemsjukvård
 • Sluten primärvård
 • Övrig primärvård

Verksamhetsindelningen VI 2000 lades fast våren 2000 av dåvarande Landstingsförbundet. Målet är att en jämförbar och rättvisande bild ska kunna redovisas (per delområde), oberoende av organisation och driftform.

Verksamhetsindelning VI2000 – verksamhet och ekonomi i landsting och regioner

Informationsansvarig

 • Annika Brodin-Blomberg
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!