Publicerad: 25 februari 2020

Tillgänglighet i primärvården

SKR har tillsammans med regionerna tagit fram en modell för utökad uppföljning av primärvården. Nu är projektet avslutat och modellen är införd i regionerna, och i 2020 års överenskommelse mellan staten och SKR finns också den utökade uppföljningen inskriven.

Tillgängligheten i primärvården mäts i hur stor andel av de genomförda medicinska bedömningarna i primärvården som gjordes inom vårdgarantins tre dagar. Den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Det handlar till exempel om arbetsterapeuter, fysioterapeuter, barnmorskor, dietister, logopeder och psykologer.

Totalt finns 245 mnkr i överenskommelsen för 2020, för regionerna. För att kvalificera sig till medlen ska minst 85 procent av de genomförda medicinska bedömningarna ha skett inom tre dagar.

I februari 2020 betalades medel för första gången ut till regionerna, utifrån den nya uppföljningsmodellen. Januari månads uppföljning visade att 7 regioner uppfyllt kraven på att minst 85 procent av patienterna fått en medicinsk bedömning inom tre dagar.

På Väntetider i vården går det att se hur lång väntetiden har blivit, med redovisning i form av andel besök uppdelade på tidsintervallen 0-3 dagar. Det går också att se vilken yrkeskategori som tagit emot besöket och i vilken form besöket skett, till exempel om det varit ett traditionellt mottagningsbesök, hembesök, en telefonkontakt eller ett digitalt besök.

Redovisningen genomförs varje månad och uppdateras månatligen.

Väntetider i vården

Resultaten från uppföljningen bygger på datainsamling till den nationella väntetidsdatabasen som SKR står bakom och ger möjligheter till jämförelser inom och mellan regioner. Det skapar i sin tur förutsättningar för att utveckla och förbättra dels hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, dels servicenivån för patienterna.

Enkät för att ta reda på hur resultaten används

I augusti-september 2019 gjorde SKR en enkät, med syftet att ta fram en nulägesanalys samt få ett underlag för fortsatt stöd till regionerna i hur de kan använda resultaten från uppföljningen. Enkäten vände sig till primärvårdschefer, beställarchefer, verksamhetschefer samt lokala projektledare. Redovisning av resultatet av enkätundersökningen görs på övergripande regionnivå.

Sammanfattningsvis visar att knappt hälften av respondenterna har hittills använt sig av resultaten från uppföljningen och nästan lika många anger att de sätter mål i verksamheten baserat på resultaten från uppföljningen. Bland de som använt sig av resultaten från uppföljningen anger en tredjedel att de har stor nytta av dem och drygt hälften uppger att resultaten legat till grund för olika insatser.

Exempel på regionernas arbete

SKR har intervjuat flera regioner om deras arbete med den utökade uppföljningen i primärvården.

Kompetensväxling nyckeln i Norrbotten

Region Uppsala satsar på utbildning

Uppföljningen central i Region Örebro län

Om modellen

Modellen stödjer färdplanen enligt ”Samordnad utveckling för god och nära vård” (S 2017:01), bland annat genom uppföljningen av en förstärkt vårdgaranti. Uppgifterna till väntetidsdatabasen levereras från regionernas IT-system via automatisk överföring varje månad.

Projektet har pågått sedan 2016 och avslutades vid årsskiftet 2019/2020. SKR:s stöd till fortsätter i ordinarie verksamhet, bland annat genom regionernas väntetidssamordnare.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!