Publicerad: 8 maj 2020

Uppdrag till regionerna

Under 2020 kommer SKR tillsammans med regionerna fortsätta att utveckla konceptet Patientkontrakt. Det finns åtgärder som förväntas genomföras av både regionerna och SKR.

I överenskommelsen om God och nära vård beskrivs åtgärder som regionerna förväntas genomföra för att fortsätta införandet av Patientkontrakt.

 • Fortsätta införandet av Patientkontrakt. Regionerna ska ha upprätta handlingsplaner för hur Patientkontrakt ska implementeras, följas upp och utvärderas samt beskriva samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården.
 • Inkludera Patientkontrakt i arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom andra sjukdomsområden än cancer, som implementeras i enlighet med beslut inom Regionernas nationella system för kunskapsstyrning.
 • Ge information och utbildning till personal och invånare om Patientkontrakt.
 • Stödja utvecklingen av samordnad planering med Patientkontrakt på 1177 Vårdguiden.

Införandestöd Patientkontrakt

SKR:s insatser

Under 2020 kommer SKR tillsammans med regionerna fortsätta att utveckla konceptet Patientkontrakt. Det arbete som bedrivs inom ramen för det nationella utvecklingsprojektet ska ligga till grund för fortsatt utveckling av Patientkontrakt i regionerna.

 • Stödja regionerna att integrera Patientkontrakt i omställningen till en nära vård samt i arbetet med övriga överenskommelser på hälso- och sjukvårdsområdet.
 • Tillsammans med regionerna genomföra lärandeseminarier och skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och lärande avseende utvecklingen och införandet av Patientkontrakt.
 • Arbeta för att möjliggöra utvecklingen av en digitaliserad vy för Patientkontrakt på 1177 Vårdguiden med utgångspunkt i Ineras förstudie om "Visualisering och interaktion för samordnad planering inom strategiska behovsområden som kan stödjas av digitala lösningar." I detta ingår att om möjligt integrera Min vårdplan cancer.
 • Stimulera och stödja regionerna i införandet av patientkontakt inom olika verksamhetsområden.
 • Stimulera pilotprojekt för att integrera Patientkontrakt inom strategiska områden som patientsäkerhet, samverkan med civilsamhället och kommunerna, utveckla träning med hjälp av simulering, utveckling av e-tjänster mm.
 • Stödja regionerna i att implementera Min vårdplan cancer och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i Patientkontrakt inom de områden som identifierats inom regionernas kunskapsstyrning och ansvara för att initiera en nationell modell för en strukturerad vårddokumentation för Patientkontrakt.
 • Stödja regionerna i införandet av Patientkontrakt för patienter med komplexa och omfattande behov. I detta ingår att se över hur vårdinsatser inom den kommunala hälso- och sjukvården samt hälsofrämjande och förebyggande insatser kan inkluderas.
 • Sprida information om Patientkontrakt till invånare och patientorganisationer.

Informationsansvarig

 • Anette Nilsson
  Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!