Publicerad 31 januari 2022

Införandestöd, patientkontrakt

SKR har i uppdrag att stödja regionerna i arbetet med att införa patientkontrakt. Stödet består av flera olika delar.

Sök extra medel för tester av patientkontrakt

Alla regioner kan söka extra medel för att utveckla konceptet patientkontrakt, tillsammans med kommuner och invånare. Medel kan sökas under hela 2021.

Erbjudande om extra medel för tester av patientkontrakt

Presentations- och arbetsmaterial

För att arbeta med och berätta om patientkontrakt i olika sammanhang finns material framtaget som kan användas i verksamheten. Under presentationsmaterial finns korta presentationsfilmer och powerpoint-material.

Presentationsmaterial om patientkontrakt

Digitalt dialogstöd

Som ett stöd i arbetet med att införa patientkontrakt, har SKR tillsammans med regionerna tagit fram ett digitalt dialogstöd. Det är tänkt att användas vid samtal om personcentrering och patientkontrakt för ökad kunskap och förståelse. Dialogstödet kan användas i grupp eller på egen hand.

Digitalt dialogstöd

Metodstödet "7 frågor"

Genom att använda ”7 frågor” kan verksamheten få ett kvitto på i vilken omfattning delarna i patientkontrakt genomsyrar arbetssätten i verksamheten. Svaren på frågorna speglar graden av samsyn kring hur patienten och vården upplever att delarna i patientkontrakt fungerar och är ett sätt att få veta vilka områden inom verksamheten som behöver förbättras.

Metodstöd - 7 frågor till patienten och vårdgivaren

Berättelser om patientkontrakt

SKR medverkar till att fånga upp och sprida exempel som berättar hur patientkontrakt utvecklas och används och som visar värdet av patientkontrakt, både ur patientens och vårdgivarens perspektiv.

Berättelser om patientkontrakt

Fast vårdkontakt

Fast vårdkontakt är en av de centrala delarna i ett patientkontrakt, för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården. Fast vårdkontakt är en författningsreglerad funktion och vägledningen nedan kan underlätta arbetet med att skapa lokala rutiner för fast vårdkontakt.

Socialstyrelsen: Fast vårdkontakt, vägledning (PDF)

Forskning

SKR har initierat ett forskningsprojekt för att följa införandet av Patientkontrakt under 2020. Den nationella styrgruppen har givit ett uppdrag till Jönköping Academy att följa det nationella projektet och regionernas arbete och det pågår också forskning där om hur arbetssättet fungerar i praktiken.

Jönköping Academy om forskning kring patientkontrakt

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR