Publicerad: 4 februari 2020

Utveckling av den nära vården med fokus på primärvården

Målet för omställningen är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar hälsan. Målet är också att patienter och närstående ska kunna vara delaktiga i vård och behandling utifrån deras förutsättningar och behov.

Primärvården är basen och navet i vården och behöver samspela med den specialiserade vården, den kommunala omsorgen och socialtjänsten samt andra intressenter som behövs utifrån patientens perspektiv. För att skapa en sådan mer sammanhållen vård och omsorg behöver samverkan stärkas mellan regioner och kommuner. Överenskommelsen innebär ökade medel till kommunerna. Totalt avsätts 500 miljoner kronor som stimulansmedel.

Utvecklingen av den nära vården med fokus på primärvården är ett av fyra övergripande utvecklingsområden inom överenskommelsen om en God och nära vård 2020.

Överenskommelse om en God och nära vård 2020

För de fyra nedanstående utvecklingsområdena avsätts gemensamt 1 435 miljoner kronor till regionerna under 2020. Därutöver får regionerna för 2020 en resursförstärkning för utvecklingen av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården om 1 500 miljoner kronor.

Medlen ska användas för insatser inom fyra delområden.

1. Stöd till omställningsarbetet

Förutom generella insatser ska regionerna särskilt göra insatser inom områdena samverkan mellan region och kommun, proaktiva och hälsofrämjande arbetssätt, ändamålsenligt resursutnyttjande samt att säkerställa privata aktörers medverkan.

2. Stöd till att förbättra och utveckla tillgängligheten i primärvården

Regionerna ska utveckla och förändra arbetssätt eller genomföra andra insatser som stärker tillgängligheten i primärvården bland annat genom ett fortsatt arbete med den förstärkta vårdgarantin.

3. Stöd till relationsskapande och ökad kontinuitet i vården

Regionerna ska genomföra insatser med inriktning mot att erbjuda fast vårdkontakt och fast läkarkontakt till patienter i primärvården.

4. Personcentrerad hälso- och sjukvård med patientkontrakt som verktyg

Regionerna ska fortsätta införandet av patientkontrakt och senast den 31 maj 2020 ha upprättat handlingsplaner för hur patientkontrakt ska implementeras, följas upp och utvärderas samt beskriva samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården.

Informationsansvarig

  • Emma Spak
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!